تاثیر منشاء گیاهی بر ویژگی‌های فیزیکی‌شیمیایی و میکروبی عسل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه پژوهشی موادغذایی،حلال و کشاورزی، پژوهشکده صنایع غذایی و فرآورده‌های کشاورزی، پژوهشگاه استاندارد

چکیده

زمینه مطالعاتی: تعیین ویژگی‌های فیزیکی‌شیمیایی و میکروبی استاندارد در محصولات غذایی حائز اهمیت است. از آنجائیکه ترکیب شیمیایی عسل با توجه به منشاء گیاهی آن متفاوت است، ضروری است ویژگی‌های آن مطابق با این عوامل بطور دوره‌ای بررسی و تجدید نظر شود. روش کار: ویژگی‌های فیزیکی‌شیمیایی (رطوبت، مواد جامد محلول، pH، اسیدیته،هدایت الکتریکی، خاکستر، قندهای احیا کننده، ساکارز، نسبت فروکتوز به گلوکز، فعالیت دیاستازی، هیدروکسی‌متیل‌فورفورال و پرولین) و ویژگی‌های میکروبی (کپک، مخمر و کلستریدیوم احیاکننده سولفیت) 30 نمونه عسل از منابع گیاهی مختلف (گون، کنار، آویشن، بهارنارنج و چهل‌گیاه) مورد ارزیابی قرار گرفتند و با ویژگی‌های تعریف شده در استاندارد بین المللی کدکس مقایسه شدند. نتایج: میزان رطوبت عسل بهارنارنج نسبت به سایر گونه‌های گیاهی بالاتر بوده است و با حد مجاز استاندارد بین‌المللی کدکس (بیشینه 20%) مطابقت نداشته است. هم­چنین میزان ساکارز در نمونه‌های عسل گون، کنار، آویشن و چهل گیاه بالاتر از حد مجاز استاندارد بین‌المللی کدکس (بیشینه 5%) بود. میزان هیدروکسی‌متیل‌فورفورال در تمام نمونه‌ها به استثناء عسل بهار نارنج از حد مجاز (بیشینه mg/kg40) بالاتر بوده است. دیاستاز در نمونه‌های عسل گون، کنار، آویشن و چهل گیاه کمتر از حد استاندارد (کمینه G08) بود. پرولین در تمام نمونه‌ها به استثناء گون و کنار در محدوده مجاز استاندارد بین‌المللی کدکس (کمینهmg/kg180) قرار داشت. میزان آلودگی میکروبی کپک، مخمر و کلستریدیوم احیاکننده سولفیت نمونه‌های عسل وابسته به منشأ گیاهی نبوده و اختلاف معنی‌دار بین نمونه‌ها مشاهده نشد (05/0p>). نتیجه‌گیری کلی: با توجه به نتایج به­دست آمده پیشنهاد می‌شود استانداردهای موجود در زمینه ویژگی‌های فیزیکی‌شیمیایی عسل با توجه به منشأگیاهی آن مورد بازنگری و بررسی قرار گرفته و در تعیین حدود قابل قبول هر ویژگی، منشأ گیاهی مد نظر قرار گیرد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of floral origin on the physicochemical and microbial characteristics

نویسنده [English]

  • S Belgheisi
چکیده [English]

Introduction: Honey is one of the most economically important bee products (Apismellifera) that is produced as a natural chemical from plants. Honey quality is mainly determined by its physicochemical and microbial properties, and the physicochemical properties of honey are specified in national and international standards. Honey ripening, harvest season, production and processing methods, climatic conditions, storage time and storage location and source of nectar (single or multiple flowers) have important effects on the quality, composition and biochemical properties of honey. These factors can have different physico-chemical properties. The main properties of honey are moisture, electrical conductivity, ash, reducing and non-reducing sugars, acidity, diastatic activity, hydroxymethylmorphoreal and proline content. In other words, the standards of honey in terms of microbial and health contamination of this product are deficient. In fact, many studies have been reported on the physicochemical properties of honey, but studies on microbial contamination are scarce. In this study, physicochemical properties (moisture, acidity, pH, soluble solids, diastase activity, electrical conductivity, ash, reducing sugars before and after hydrolysis, fructose to glucose ratio, sucrose, proline and hydroxymethylmfurfural), and microbial properties ( Mold, Yeast, and sulphite reducing Clostridium) in 30 honey samples of different plant origin (Milkvetch , Jujube, Thymes, Orange blossom, Multi flower) were analysed and compared with the Codex standard in order to classify different honeys and to specify the characteristics of each honey.
Material and methods: In this study, 30 samples of honey with different plant sources (24 single flower and 6 multi flower) produced by Karnica bee were collected from Alborz province with the assistance of the Ministry of Agriculture's Ministry of Agriculture during 2017-2018. For this purpose, 10 beekeepers were selected from the Alborz Agricultural Jihad Organization. Honey samples were then harvested by random sampling and packed in glass bottles (500 g) and stored    at -180C in the dark until the test. Physicochemical properties (moisture, soluble solids, pH, acidity, electrical conductivity, ash, reducing sugars, sucrose, fructose to glucose ratio, diastatic activity, hydroxymethylfurfural and proline) and microbial properties (Mold,Yeast, sulphite reducing Clostridium) were evaluated from various plant sources (Milkvetch , Jujube, Thymes, Orange blossom, Multi flower) and compared with the characteristics defined in the International Codex Standards.
Results and discussion: There was no significant difference in soluble solids content of Milkvetch and Multi flower samples (P>0.05). While other samples showed significant differences (p <0.05).Honey samples beside the highest soluble solids and Orange blossom honey had the least soluble solids. The amount of soluble solids is related to the amount of sugar in honey and is an important indicator in the diagnosis of fraud. There was a significant difference between pH and acidity in different honey samples of different plant origin (P<0.05). Orange blossom had the lowest pH and acidity and the honey had the highest pH and acidity. High acidity is the indicator of fermentation of sugars to organic acids. Electrical conductivity was significantly different in honey samples of different plant origin (P<0.05). The electrical conductivity of Jujube was above the permissible limit (0.8 ms/cm) and other samples were within acceptable range. The electrical conductivity of Jujube was higher than the permitted limit (0.8 ms/cm) and other samples were within acceptable range, indicating that the honey samples were rich in flower pollen. Ash content in honey of different plant origin was not significantly different (P> 0.05). The amount of ash was related to total minerals in honey and it was dependent on environmental, geographical and vegetative conditions. There was a significant difference in the amount of sugars before and after hydrolysis of the studied honey samples (P<0.05). Orange blossom honey had the highest and the Jujube honey had the least amount of reducing sugars. The Orange blossom hony had the lowest sucrose content and the Jujube honey had the highest sucrose content. Sucrose content of Milkvetch, Jujube, Thymes, Orange blossom, and Multi flower honeis was exceeded as specified in Codex standard (maximum 5%). Fructose to glucose ratio was not significantly different in Milkvetch, and Jujubehoneies (P>0.05), while the other samples had significant differences (P<0.05). The ratio of fructose to glucose was lower than the standard level (0.9) in Milkvetch, and Jujubehoneies. The results show that Orange blossom honey with higher fructose to glucose ratio has fewer tendencies to crystallization than other types of honey. Sucrose content in Milkvetch, Jujube, Thymes, andMulti flower honey samples exceeded the International Standard Codex limit (maximum 5%) (Codex 2001) and may be indicative of honey bee feeding or premature harvesting. Hydroxy methyl furfural content was not significantly different in Milkvetch, and Thymes honeis (P>0.05), while other samples showed significant differences (P<0.05). In all honey samples with the exception of Orange blossom the levels of hydroxymethylfurfural were higher than the maximum (40 mg / kg). Diastatic activity of the up and down specimens were not significantly different (P> 0.05), while the other samples had a significant difference (P<0.05). Samples of Astragalus, Quercus, Thyme and Multi flower had lower diastase activity than standard (minimum G0 8) and only the samples of spring honey were within acceptable range. Proline content in honey samples of different plant origin was significantly different (P<0.05). Honey samples except of Milkvetch, and Jujube honeis had the proline content within the allowed range (minimum 180 m /kg). The amount of mold, and yeast in the analyzed honey samples was generally low, and the amount of sulphite reducing Clostridium was negative in all samples. Microbial contamination of honey samples was not dependent on plant origin and no significant differences were observed between the samples.
Conclusion: The physicochemical properties (moisture, soluble solids, acidity, pH, electrical conductivity, ash, sucrose, fructose to glucose ratio, hydroxymethylfurfural and proline) were dependent on the plant origin of the honeycomb but, the microbial properties (Mold, Yeast, and sulphite reducing Clostridium) was not dependent on the origin of honey. Based on the results, it is recommended to review the standards regarding the physicochemical properties of honey with regard to its plant origin and to determine the acceptable limit standards for each of the attributes, to consider the origin of honey samples.

آمارنامه کشاورزی، 1395. وزارت جهاد کشاورزی، 111-109.
امیری ص، اسمعیلی م و خالدآباد  م ع، 1394. ارزیابی کیفی دو گروه عسل چند گل طبیعی فله‌‌ای و بسته‌بندی. نشریه پژوهش‌های صنایع غذایی، 25 (2)، 167-155.
جاهد خانکی غ ر و کامکار ا، 1384. بررسی خواص فیزیکوشیمیایی عسل تولیدی شهر گرمسار در سال 1382. فصلنامه علوم و صنایع غذایی ایران، 4(1)، 41-35.
خلفی ر، گلی ا ح و بهنیان اصفهانی م، 1395. بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی و فعالیت آنتی اکسیدانی 10 نمونه عسل گیاهی مختلف. فصلنامه علوم و صنایع غذایی، 51 (13)، 63-51.
رمزی م، کاشانی نژاد م، صادقی ماهونک ع، رضوی م ع، 1394. مقایسه ویژگی های فیزیکوشیمیایی و رفتار رئولوژیکی عسل های طبیعی با عسل های شکری و تقلبی. نشریه پژوهش های علوم و صنایع غذایی ایران، 11(4)، 407-392.
قیصری ح ر و حمیدیان شیرازی ا ر، 1387. مقایسه و ارزیابی خصوصیات فیزیکوشیمیایی و تقلبات عسل های منطقه شیراز تولید شده در فصول مختلف. مجله پژوهش های علوم و صنایع غذایی ایران، 4(2)، 68-57.
هاشمی م، 1393. کتاب جامع عسل درمانی: خواص غذایی، دارویی و درمان فرآورده های زنبور عسل (عسل، گرده، موم، بره موم، شاه انگبین و زهر زنبور عسل). چاپ اول، نشر فرهنگ جامع، 25-22.
هیزمی شیره جینی س، کوهساری ه و سید النگی ز، 1397. فعالیت ضد باکتریایی و آنالیز فیزیکوشیمیایی چند نوع عسل با منشاء گیاهی مختلف در استان گلستان. نشریه پژوهش های علوم و صنایع غذایی ایران، 4(2)، 68-57.
El-Haskoury R, Kriaa W, Lyoussi B and Makni M, 2017. Ceratoniasiliqua honeys from Morocco: Physicochemical properties, mineral contents and antioxidant activities. Journal of Food and Drug Analysis Article in Press.
Codex Alimentarius, 2001. Codex standard for honey, 12-1981:1-8.
Alqarni A., Owayss AA and Mahmoud AA, 2016. Physicochemical characteristics, total phenols and pigments of national and international honeys in Saudi Arabia. Arabian Journal of Chemistry 9:114-120.
Habib HM, Al Meqbali FT, Kamal H, Souka UD and Ibrahim WH, 2014. Physicochemical and biochemical properties of honeys from arid regions. Food Chemistry 153: 35-43.
AOAC, 2005. Official methods of analysis of the association of analytical chemists international, 18th edition, Gathersburg, MD U.S.A.
Batista de souse JM, Leite de Souza E, Marques G, Benassi MT, Gullon B, Pintadu MM and Magnani M, 2016. Sugar profile, physichochemical and sensory aspects of monofloral honeys produced by different stingless bee species in Brazilian semi-arid region. LWT-Food Science and Technology 65:645-651.
International Organization for Standardization (ISO), 2008. Microbiology of food and animal feeding stuffs-Horizontal method for the enumeration of yeasts and moulds- part2: colony count technique in products with water activity less than equal to 0.95, ISO No.21527-2:2008
Gomes S, Dias LG, Moreira LL, Rodrigues P and Estevinho L, 2010. Physicochemical, microbiological and antimicrobial properties of commercial honeys from Portugal. Food and Chemical Toxicology 48:544-548.
Biluca FC, Braghini F, Gonzaga LV, Oliveira Costa AC and Fett R, 2016. Physicochemical profiles, minerals and bioactive compounds of stingless bee honey (Meliponinae). Journal of Food Composition and Analysis 50:61-69.
Khalfy R, Goli SAH and Behjatian Isfahani M, 2016. Evaluation of physical and antioxidant activity of 10 different botanical honeys. Journal of Food Science and Technology 51(13): 51-63 [In Persian].
Silvano MF, Varela MS, Palacio MA, Ruffinengo S and Yamal DK, 2014. Physicochemical parameters and sensory properties of honeys from Buenos Aires region. Food Chemistry 152:500-507
Manzanares AB, Garcia ZH, Goldon BR, Rodriguez ER and Romero CD, 2014. Physicochemical characteristics of minor monofloral honeys from Tenerife, Spain. LWT-Food Science and Technology55:572-578.
Bertoncelj J, Golob T, Kropf U, and Korošec M, 2011. Characterisation of Slovenian honeys on the basis of sensory and physicochemical analysis with a chemometric approach. International Journal of Food Science and Technology 46: 1661-1671.
Iurlina MO and Fritz R, 2005. Characterization of microorganisms in Argentinean honeys from different sources. International Journal of food microbiology 105:297-304.