این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE) می باشد و ازآیین نامه اجرایی قانون پیشگیری ومقابله باتقلب در آثار علمی پیروی می نماید.

  تمامی مقالات این فصلنامه به صورت آزاد قابل استفاده هستند و استفاده از محتویات مقالات فقط با رعایت ضوابط Creative Commons  (CC BY NC) و ذکر منبع به این فصلنامه مجاز می‌باشد.

 

 

تفاهم نامه همکاری دانشگاه تبریز با انجمن علوم و صنایع غذایی ایران


 

 

شماره جاری: دوره 34، شماره 2، تیر 1403 

ابر واژگان