اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 227
تعداد پذیرش 118
تعداد عدم پذیرش 44

مقالات منتشر شده (از سال 1401)
تعداد دوره‌ها 2
تعداد شماره‌ها 6
تعداد مقالات 59
تعداد مشاهده مقاله 13015
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان داوری 24 روز
متوسط زمان پذیرش 373 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 106 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 130 روز
درصد پذیرش 52 %