اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 286
تعداد پذیرش 147
تعداد عدم پذیرش 60

مقالات منتشر شده (از سال 1401)
تعداد دوره‌ها 3
تعداد شماره‌ها 10
تعداد مقالات 91
تعداد مشاهده مقاله 35401
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان داوری 26 روز
متوسط زمان پذیرش 333 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 103 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 136 روز
درصد پذیرش 51 %