اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 277
تعداد پذیرش 139
تعداد عدم پذیرش 53

مقالات منتشر شده (از سال 1401)
تعداد دوره‌ها 2
تعداد شماره‌ها 8
تعداد مقالات 78
تعداد مشاهده مقاله 29505
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان داوری 24 روز
متوسط زمان پذیرش 339 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 98 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 130 روز
درصد پذیرش 50 %