اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 210
تعداد پذیرش 106
تعداد عدم پذیرش 42

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 13
تعداد شماره‌ها 49
تعداد مقالات 640
تعداد مشاهده مقاله 33086621
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان داوری 23 روز
متوسط زمان پذیرش 373 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 110 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 120 روز
درصد پذیرش 50 %