راهنمای نویسندگان

مولف ارجمند

با سلام و احترام

جهت امکان بررسی مقاله ارسالی می بایست  3 فایل ذیل را از طریق سامانه نشریه ارسال فرمایید:

1-فایل ورد مقاله کامل (بدون اسامی) تنظیم شده براساس فرمت نشریه (جداول و اشکال به انگلیسی، چکیده انگلیسی به صورت مبسوط)

2-تکمیل و امضای فرم تعهدنامه

3- تکمیل و ارسال فرم تعارض منافع

این نشریه از سبک رفرانس دهی دانشگاه هاروارد (APA) پیروی می کند.

هزینه انتشار مقاله چهار میلیون ریال می باشد که  از طریق پرداخت اینترنتی وجوه دانشگاه تبریز به آدرس https://portal.tabrizu.ac.ir/payment  با مشخصات: واحد/ دانشکده: کتابخانه مرکزی،  نوع درآمد: نام نشریه  قابل پرداخت است.

(برای مقالات انگلیسی یک میلیون ریال تخفیف لحاظ خواهد شد)

 

 راهنمای تهیه و شرایط پذیرش مقاله برای نشریه " پژوهش های صنایع غذایی"

نشریه "پژوهش­های صنایع غذایی" مقاله های علمی پژوهشی در زمینه های علوم و صنایع غذایی و رشته های وابسته را با رعایت موارد زیر می­پذیرد:

1- شرایط پذیرش

1-1- مقاله ای برای چاپ پذیرفته می­شود که متن آن عینا در هیچ مجله، مجموعه مقاله های همایش­ها و نشریه های دیگر منتشر و یا همزمان برای چاپ ارسال نشده باشد.

1-2-  ترتیب اسامی نگارندگان در یک  صفحه جداگانه که به امضای آنان رسیده است، با مشخص کردن مسئول مکاتبه ضمیمه شود. مسئولیت مطالب مندرج در مقاله به عهده نگارندگان آن است.

1-3-  هیات تحریریه با توجه به نظر داوران محترم حق رد ، قبول و یا  ویرایش مقاله را دارد.

1-4- اصل مقاله ارسال شده به دفتر مجله عودت داده نخواهد شد.

2- نحوه نگارش و تدوین

2-1- موارد کلی

2-1-1- مقاله در کاغذ A4‏ و حد اکثر در 10 صفحه   به صورت دو ستونی با فاصله یک سانتی متر در بین دو ستون، فاصله سطور  یک سانتی متر و حاشیه  ( از بالا 5/3 ، پایین 2، طرف راست 2 ، طرف چپ 2 سانتیمتر باشد) تهیه و صرفا از طریق سامانه نشریه ارسال گردد. همچنین لازم است جدول ها و شکل ها درداخل متن مقاله درج شوند.

2-1-2- مقاله با قلم  B.Yagut تایپ شده و اندازه قلم به شرح زیر خواهد بود:

14 برای عنوان مقاله (پررنگ)

12 برای عنوان های فرعی (پررنگ) و متن مقاله

11 برای عنوان جدول ها و شکل ها (پررنگ) ، اسامی نویسندگان مقاله، منابع مورد استفاده و واژه های کلیدی  9 تا 11 برای کلمه ها و اعداد داخل جدول ها و شکل ها. 10 برای پاورقی

2-1-3- کلیه حروف، کلمه ها و جمله های خارجی با قلم Times New Roman نوشته می شوند.

2-1-4- هر نوع واژه خارجی در متن مقاله ، به استثنای اسامی علمی، به فارسی نوشته شده و سپس با ذکر شماره های بدون پارانتز به زیرنویس ارجاع داده می­شود. اسامی نویسندگان منابع خارجی در متن مقاله نیز به زبان فارسی و بدون زیرنویس درج می­گردند.

2-1-5- اسامی علمی در متن مقاله ،چکیده های فارسی  و انگلیسی، واژه های کلیدی و منابع مورد استفاده با حروف ایتالیک تایپ می­شوند.

2-1-6- عنوان­ جدول­ها در بالا و عنوان شکل­ها در زیر آنها (به انگلیسی)  بدون استفاده از پارانتز  و بعد از شماره مسلسل و خط تیره نوشته می شود. عنوان­ جدول­ها و شکل­ها می بایست کامل و گویا باشد.

2-1-7- به جای به کار بردن عنوان هایی مانند نمودار، تصویر، عکس ، نقشه و...  از واژه "Figure" استفاده می­شود. در شکل­ها نام متغیرها و مقیاس آنها در هر دو محور افقی و عمودی قید گردیده و واحد اعداد در سیستم متریک ارایه و به زبان انگلیسی تایپ  می­شوند.

2-1-8- جدول­ها کلا به انگلیسی و بدون استفاده از خط های عمودی رسم شده و خط های افقی نیز فقط برای جدا کردن عنوان­ها، سرتیترها و سایر موارد ضروری به کار می روند. شکل­ها نیز بدون استفاده از چارچوب و زمینه تهیه می­شوند.

2-1-9- ارجاع به جدول­ها و شکل­ها در متن مقاله بدون درج پارانتز  صورت می­گیرد، مگر این که شماره آنها در آخر جمله و به همراه واژه جدول و شکل ذکر گردد. مثال:

- شکل 2  رابطه خطی  دو متغیر  را نشان می­دهد. 

- رابطه دو متغیر خطی  است (شکل2).

2-1-10- شماره کلیه فرمول­ها(در صورت شماره دار بودن) در داخل کروشه درج می­گردد.

2-1-11- کلیه زیر نویس­های خارجی با حرف بزرگ شروع می­شوند.

2-1-12- درج منابع در متن مقاله با روش نام و سال صورت می­گیرد و مقاله های ارایه شده به مجله بر این اساس تنظیم می­شوند. در این روش سال انتشار بعد از نام خانوادگی نویسندگان در داخل پارانتز می آید. اگر تعداد نویسندگان بیش از دو نفر باشد، ابتدا نام خانوادگی نویسنده اول و سپس عبارت "و همکاران" قید می­شود. در صورتی که منبع مورد استفاده در پایان جمله و در داخل پارانتز آورده شود، نام خانوادگی نویسندگان  بر حسب سال  انتشار منبع (ابتدا منابع فارسی و سپس منابع خارجی) به فارسی نوشته می­شود. تمام منابع مندرج در متن می بایست در بخش منابع مورد استفاده نیز درج شوند.

مثال:

- هال و دراکوپ (1975) با استفاده از روش مونت کارلو، هیدروگراف های جریان ورودی برای تحلیل عملکرد یک مخزن آبرسانی را ترسیم کردند.

-  صنوبر کالیفرنیایی از اندازه ژنوم متوسط، رشد سریع، سهولت نسبی دست وروزی و امکان دسترسی به دامنه ای از ابزارهای ژنتیکی برخوردار است (استتلر و برادشاو 1996 و توسکان و همکاران 2004)

- مرادی شهر بابک (1379) وراثت پذیری تداوم شردهی در محدوده 1/0 تا 2/0 گزارش شده است (شانکز و همکاران 1981 و اسوالو 1995)

2-1-13- برگ مشخصات مقاله شامل نام خانوادگی و نام نگارنده یا نگارندگان مقاله ، مرتبه علمی، محل خدمت و نشانی آنها به هر دو زبان فارسی و انگلیسی به همراه شماره تلفن، به ویژه تلفن همراه، و آدرس پست الکترونیکی به دفتر مجله ارسال شود. در زیر عنوان مقاله از آوردن اسامی و مشخصات نگارندگان  خودداری گردد.

2-2- ترتیب  بخش­های مختلف مقاله و نحوه تدوین آنها

2-2-1- عنوان مقاله به صورت خلاصه، روان و گویای محتوی مقاله بوده و حداکثر در 20 کلمه تنظیم می­شود. آوردن اسامی علمی موجودات زنده در صورت داشتن نام عمومی  ضروری نیست. از علامت­های اختصاری و فرمول های شیمیایی نیز در عنوان استفاده نمی­شود. همچنین، به کار بردن کلماتی مانند "مطالعه" و "بررسی" در  ابتدای عنوان  توصیه نمی­گردد.

2-2-2- چکیده فارسی در یک پاراگراف تهیه شده و مجموعه ای فشرده و گویا از مقاله با تاکید بر هدف­ها، روش­ها، نتایج پژوهش و جمع بندی است. چکیده حداکثر در 250 کلمه تنظیم می ­شود.. در این بخش از ارجاع به منابع، شماره شکل و جدول و یا زیرنویس  اجتناب می­شود. همچنین، بهتر است از  معادله­ها، فرمول­ها و علامت­های اختصاری ( به جز علامت ­های استاندارد)  در چکیده استفاده نگردد. در صورت عدم ذکر اسامی علمی و فرمول های شیمیایی در عنوان، می توان این موارد را در چکیده درج کرد.

2-2-3- واژه های کلیدی حداکثر در هفت کلمه و به صورت الفبایی (ابتدا واژه های فارسی و سپس خارجی) بلافاصله بعد از چکیده فارسی نوشته می­شوند.

2-2-4-  مقدمه شامل طرح موضوع پژوهش ، سوابق کار و مرور منابع علمی  مرتبط با موضوع پژوهش بوده   و در آخر آن هدف از پژوهش عنوان می شود.

2-2- 5-  مواد و روش­ها می بایست به طور گویا در برگیرنده ویژگی­های محل اجرای آزمایش، شرح مواد، ابزار کار، روش­های به کار رفته از جمله  روش­های آماری و طرح های آزمایشی باشند. در این بخش از توضیح روش هایی که در پژوهش مورد نظر  استفاده نشده است، خودداری می­گردد. علاوه براین، بهتر است از شرح  کامل روش های متداول اجتناب و به ذکر منابع مورد استفاده و تغییرات انجام یافته در آنها اکتفا شود. روش کار نیز می بایست به حد کافی واضح و روشن باشد تا سایر  پژوهشگران در صورت نیاز بتوانند آن را تکرار نمایند.

2-2-6- نتایج و بحث مشتمل بر یافته های حاصل از پژوهش به صورت متن، جدول و شکل ، بحث مستدل و نتیجه گیری کلی در آخر است. در این بخش از تکرار  و یا ذکر مواد  و روش های انجام یافته اجتناب گردد. شکل ها و جدول­ها نباید همزمان دارای اطلاعات تکراری باشند. از شرح جزئیات جدول­ها و شکل ها نیز خودداری شده و فقط به آوردن نکات مهم آنها اکتفا می­گردد. نتایج تجزیه و تحلیل های آماری بهتر است به صورت جدول یا شکل منعکس شده  و اختلاف های معنی دار نیز با علامت­های مناسب مشخص شوند.

بحث شامل تحلیل داده های آزمایش، ذکر علت ها و معلول ها و کاربردهای احتمالی در ابعاد نظری و عملی می باشد. علاوه بر این لازم است از یافته های دیگر پژوهشگران نیز در تحلیل نتایج و غنا بخشیدن به بحث استفاده شود.  با وجود این،  برای یک بحث مستدل تنها ذکر عبارت هایی مانند " مطابقت و عدم مطابقت  یافته ها با نتایج دیگران" کافی نیست و  اظهار نظر در مورد چگونگی این مشابهت­ها و تضادها می تواند به غنای بحث کمک نماید. بنابراین،  هیات تحریریه از پذیرش مقاله هایی که فاقد ارجاع به منابع در این بخش هستند، معذور است.

تبصره : نتایج و بحث را می­توان به حالت توام و یا جداگانه تدوین کرد ولی در صورت جدا کردن این دو بخش، بحث نباید تکرار مجدد نتایج باشد، بلکه کلیات، مفاهیم و تحلیل نتایج ارایه شود.

2-2-7- در بخش سپاسگزاری  می­توان از همکاری و مساعدت  اشخاص حقیقی و حقوقی در انجام پژوهش سپاسگزاری نمود.

2-2-8- منابع مورد استفاده                 این نشریه از سبک رفرانس دهی  هاروارد (APA) پیروی می کند

شامل فهرستی از  منابع فارسی  در آغاز  وسپس منابع خارجی بوده و به ترتیب حروف الفبا و بدون شماره گذاری تنظیم می شوند. نکات زیر در تدوین  این بخش رعایت می­گردد.

2-2-8-1- این بخش تنها دربرگیرنده منابع ارجاع شده در متن مقاله بوده و از آوردن منابعی که در متن به آنها اشاره نشده است خودداری می­شود.

2-2-8-2- در کلیه منابع ابتدا نام خانوادگی و سپس مخفف نام نویسندگان آورده می­شود. در یک منبع  اسامی  نویسندگان تا نفر ماقبل آخر توسط  ویرگول و نفر آخر توسط حرف " و" از هم جدا می­شود.

2-2-8-3- در بخش منابع اسامی کلیه نویسندگان  هر منبع  بدون ذکر عبارت "و همکاران" (et al. در منابع خارجی) درج می­گردد.

2-2-8-4- در صورتی که از یک نویسنده چند منبع مورد استفاده قرار گیرد، ابتدا مقاله های منفرد و سپس مقاله های مشترک به ترتیب نام نویسندگان بعدی بر حسب حروف الفبا درج می­شوند. اگر دو یا چند منبع از نویسندگان یکسانی برخوردار باشند، این منابع بر حسب سال انتشار از قدیم به جدید تنظیم می شوند و در صورت مشابه بودن سال انتشار، منابع مذکور با قرار دادن حروف a ، b ، c و ... در مقابل سال در منابع خارجی (و معادل آنها در منابع فارسی) از هم متمایز می­گردند.

2-2-8-5- سال انتشار بلافاصله بعد از نام خانوادگی و نام نویسندگان ذکر می­گردد. قبل از سال علامت ویرگول و بعد از آن نقطه درج می شود.

2-2-8-6- از جزوه درسی نمی توان به عنوان منبع استفاده کرد.

2-2-8-7- در مورد مقاله در مجله های علمی علاوه بر موارد پیش گفته، نام مجله، شماره جلد و صفحه اول و آخر مقاله، در مورد مقاله در همایش­های علمی عنوان همایش، ماه برگزاری، محل برگزاری و شماره صفحه های اول و آخر مقاله و در مورد کتاب ها و تک نگاشت ها نام ناشر در آخر منبع مورد استفاده آورده می شود.

2-2-8-8- در منابع خارجی کلمه اول عناوین و اسامی نگارندگان و نیز تمامی کلمات مربوط به نام مجلات، عناوین همایشی و نام ناشرین و موسسات با حروف بزرگ شروع می شود.

2-2-8-9- استناد به منابع اینترنتی مورد پذیرش نیست.

نمونه هایی از نحوه درج منابع در بخش منابع مورد استفاده:

مقاله مندرج در مجله های علمی

نام خانوادگی و مخفف نام نویسندگان، عنوان مقاله، نام مجله ، شماره جلد و دامنه صفحه ها.

علوی صادقی ح و اسماعیلی م، 1385 . بررسی نوسانات جمعیت کرم سیب Laspeyresia pomonella به منظور تعیین وقت مناسب مبارزه. مجله علوم کشاورزی ایران، جلد سوم، شماره های 1، 2، 3 و 4. صفحه های 83 تا 112.

Schweizer LE, Nyquist WE, Santini JB and Kimes TM, 1986. Soybean cultivar mixtures in a narrow-row, noncultivatable production system. Crop Science 26: 1043-1046.

توضیح: در منابع خارجی نام مجله به صورت کامل ذکر گردد.

 

مقاله مندرج در مجموعه همایش ها

نام خانوادگی و مخفف نام نویسندگان، سال انتشار، عنوان مقاله، دامنه صفحه ها، نام همایش، موسسه (در صورت وجود) و شهر محل برگزاری.

شکوری ب، 1373. عوامل بیولوژیکی حاصلخیزی خاک­های زراعی. صفحه های 144 تا 157. مقاله های کلیدی سومین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران. دانشگاه تبریز، تبریز.

Habibi M, 1997. Calculating sediment discharge using a developed computer package. Pp. 854-864. Proceedings of the 8th International Conference on Rainwater Catchment Systems. Tehran, Iran.

 کتاب

- اگر کلیه فصل­های یک کتاب مشترکا توسط یک یا چند نفر نوشته شود، ذکر منبع به ترتیب زیر است:

نام خانوادگی و مخفف نام نویسندگان، سال انتشار، عنوان کتاب، نام ناشر

هادی ف، 1369. اگروشیمی (ترجمه). انتشارات دانشگاه تهران.

Hay KM and Robert R, 1989. An introduction to the physiology of crop yield. Leonard Hill, London.

- اگر فصل­های یک کتاب، دارای نگارنده یا نگارندگان جداگانه ای بوده و کل کتاب توسط یک یا چند نفر هماهنگ کننده تدوین گردد، روش درج آن منبع به شرح زیر است:

نام خانوادگی و مخفف نام نویسندگان، سال انتشار، عنوان فصل، دامنه صفحه های فصل، نام خانوادگی و نام هماهنگ کنندگان کتاب، عنوان کتاب و نام ناشر

Knuiman MW and LairdNM, 1990. Parameter estimation in variance component models for binary response data. Pp. 177-189. In: Gianola D and Hammond K (eds). Advances in statistical methods for genetic improvement of livestock. Springer- Verlag.

 

پایان نامه

نام خانوادگی و مخفف نام نویسنده، سال انتشار، عنوان پایان نامه، مقطع تحصیلی، نام دانشکده و دانشگاه

مقدم ع، 1373. تعیین درصد خودباروری و همبستگی صفات در ده رقم آفتابگردان. پایان نامه کارشناسی ارشد اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز.

 

ثبت اختراع و اکتشاف (Patent)

Titcomb ST and Tuers AA, 1976. Reduced calorie bread and method of making same. USA Patent 3 979 323. Date issued: 7 September.

- در مورد منبعی که دارای نویسنده مشخص نیست به جای نام نویسنده از کلمه "بی نام" در منبع فارسی و از "Anonymous" در منبع خارجی استفاده می شود.

بی نام، 1371. آمار نامه کشاورزی ایران. اداره کل آمار و اطلاعات وزارت کشاورزی.

Anonymous, 1992. Maize in human nutrition. FAO Food and Nutrition Series, No. 25. FAO, Rome.

تذکر: از درج مقاله های ارایه شده به مجله­های علمی ولی فاقد پذیرش، شماره جلد و محدوده شماره صفحه ها در قسمت منابع  اجتناب شود. ارجاع به این نوع منابع در متن مقاله پس از ذکر نام صاحب اثر (یا منبع اطلاع) با قید عبارت "مکاتبه شخصی" در داخل پارانتز خواهد بود.  

2-2-9- چکیده انگلیسیدرست بعد از چکیده فارسی می آید و ترجمه کاملی از چکیده فارسی است. نکات زیر در تهیه چکیده انگلیسی رعایت می شوند.

2-2-9-1- کلیه اصول ذکر شده برای چکیده فارسی در مورد چکیده انگلیسی نیز لحاظ می­شود.

2-2-9-2- در عنوان مقاله حرف اول کلیه کلمه­ها به استثنای حروف ربط، با حرف بزرگ نوشته می­شود.

2-2-9-3- واژه های کلیدی بر حسب حروف الفبا تنظیم می شوند.

راهنما ی بخش آنالیز آماری: توصیه می شود مولفین قبل از نوشتن مقاله در مورد داده های آزمایش با متخصصین آمار مشورت نمایند. روش آماری و طرح آزمایشی مورد استفاده بایستی بوضوح بیان شوند. به استثنای ANOVA، آزمون استیودنت ((Student’s-t و آزمون کای-دو ( chi-square)، در مواردی که از تجزیه و تحلیل های آماری نام برده می شود بایستی مرجع مورد استفاده و نسخه نرم افزار (در صورت استفاده) نیز ذکر گردد. اختلاف معنی دار بین اثرات مورد بررسی بایستی در جداول و اشکال با حروف مناسب مشخص شده باشند.