اهداف و چشم انداز

فصلنامه علمی-پژوهشی "پژوهش­های صنایع غذایی" مقالات تحقیقی در زمینه علوم و صنایع غذایی و موضوعات مرتبط در این زمینه را که برای اولین بار ارائه می­شوند را پذیرفته و بعد از داوری منتشر می نماید. نشریه از تمامی استادان، پژوهشگران و صاحبنظران دعوت می نماید تا با ارسال مقاله های ارزنده خود این نشریه را در انتشار نتایج تحقیقات و ایجاد ارتباط و هماهنگی بین محققان گرامی و بخش دانشگاه و صنعت یاری فرمایند.