داوران

لیست داوران مقالات در سال 1399
نام نام خانوادگی رتبه علمی سمت / سازمان
محمد ابونجمی دانشیار پردیس ابوریحان-دانشگاه تهران
سید مهدی اجاق دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
رضا اسماعیل زاده کناری دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
علی ایاسه استادیار عضو هیات علمی( مربی)، دانشگاه تبریز
اعظم ایوبی استادیار عضو هیئت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان
نرجس آقاجانی استادیار گروه علوم و صنایع غذایی دانشگاه همدان
صمد بدبدک استادیار دانشگاه تبریز- دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی اهر-گروه علوم و صنایع غذایی
علیرضا بصیری استادیار هیات علمی سازمان پژوهش ها و تحقیقات صنعتی ایران
اکرم پزشکی استادیار هیات علمی دانشگاه تبریز
سیما پناهی راد پسادکترا گروه علوم و مهندسی باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز
  پیراوی ونک دانشیار گروه پژوهشی مواد غذایی، پژوهشکده غذایی و کشاورزی، پژوهشگاه استاندارد، کرج، ایران
حسین جوینده دانشیار دانشگاه رامین خوزستان
محمد حجتی دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
حامد حسن زاده استادیار دانشگاه ایلام
محمدیار حسینی استادیار علوم و مهندسی صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی،دانشگاه ایلام
علی حشمتی دانشیار گروه بهداشت مواد غذایی-علوم پزشکی همدان
شهرام حنیفیان دانشیار گروه علوم و صنایع غذایی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران
مریم خاکباز حشمتی استادیار دانشگاه تبریز
مجید خانعلی دانشیار دانشیار گروه مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران
سوسن خسرویار استادیار استادیار مهندسی شیمی دانشگاه آزاد قوچان
سعید داداشی استادیار عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز
فرهنگ رضوی استادیار عضو هیات علمی
زینب رفتنی امیری دانشیار مدیر گروه علوم و صنایع غذایی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
لیلا روفه گری نژاد دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی تبریز
لاله رومیانی استادیار گروه شیلات، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران
شهین زمردی دانشیار مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
محبوبه سرابی جماب استادیار استادیار پژوهشکده علوم و صنایع غذایی
مصطفی سلطانی استادیار استادیار گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی ، دانشکده داروسازی، علوم پزشکی تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
نسیم شاویسی استادیار گروه بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه رازی
ایمان شهابی قهفرخی استادیار استادیار گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان
فیض اله شهبازی دانشیار دانشیار، گروه مکانیک بیو سیستم، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران
مصطفی شهیدی نوقابی دانشیار عضو هیئت علمی و مدیر گروه شیمی مواد غذایی، موسسه علوم و صنایع غذایی
علیرضا صادقی ماهونک دانشیار دانشکده علوم و صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
فخرالدین صالحی استادیار استادیار گروه مهندسی ماشین‌های صنایع غذایی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران.
مانیا صالحی فر استاد دانشگاه آزاد شهر قدس
محمود صوتی دانشیار گروه صنایع غذایی دانشگاه تبریز
مهناز طبیبی آذر استادیار دانشگاه علوم پزشکی تبریز
حبیب اله عباسی استادیار دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول
اسماعیل عطای صالحی دانشیار گروه علوم و صنایع غذایی، واحد قوچان، دانشگاه ازاد اسلامی، قوچان، ایران
مریم فهیم دانش استادیار هیئت علمی
حجت کاراژیان دانشیار عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت حیدریه
مصطفی کرمی دانشیار ریاست دانشکده صنایع غذایی دانشگاه بوعلی سینا
علی گنجلو دانشیار گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران
غلامرضا گوهری استادیار گروه علوم و مهندسی باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه مراغه
فروغ محترمی استادیار دانشگاه ارومیه
اصغر محمودی دانشیار گروه مهندسی بیوسیستم، دانشگاه تبریز
مهران مرادی استادیار عضو هیات علمی دانشگاه ارومیه
محمد حسین مرحمتی زاده استادیار استادیار  دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون،  کازرون
سارا موحد دانشیار عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین - پیشوا
میرحسن موسوی دانشیار عضو هیات علمی دانشگاه تبریز
جعفر میلانی دانشیار هیات علمی
نوشین نوشیروانی استادیار دانشگاه بوعلی همدان
عزیز همایونی راد دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تبریز
ناصر همدمی استادیار دانشگاه صنعتی اصفهان
مروارید یوسفی استادیار دانشگاه علوم دارویی
لیست داوران نشریه در سال 1398
نام نام خانوادگی سمت / سازمان
علی ایاسه گروه علوم و صنایع غذایی دانشگاه تبریز
اصغر ابراهیم زاده گروه علوم  و مهندسی باغبانی ، دانشگاه مراغه ، مراغه ، ایران
علی آبرومند دانشگاه صنعتی بهبهان
محمد ابونجمی پردیس ابوریحان-دانشگاه تهران
حمیدرضا اخوان هیئت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان
رضا ادیبان هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل بخش فنی مهندسی کشاوزی
رضا اسماعیل زاده کناری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
نارملا آصفی گروه علوم و صنایع غذایی دانشگاه آزاد تبریز
مهران اعلمی دانشکده علوم و صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
هادی الماسی گروه علوم وو صنایع غذایی دانشگاه ارومیه
رضا امیری چایجان دانشگاه بو علی سینا
اعظم ایوبی عضو هیئت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان
حمید بخش آبادی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
صمد بدبدک دانشگاه تبریز- دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی اهر-گروه علوم و صنایع غذایی
شادی بصیری هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی آموزش و منابع طبیعی خراسان رضوی
مرضیه بلندی گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان، دامغان-ایران
زهرا پیراوی ونک گروه پژوهشی مواد غذایی، پژوهشکده غذایی و کشاورزی، پژوهشگاه استاندارد، کرج، ایران
سجاد پیرسا گروه علوم و صنایع غذایی دانشگاه ارومیه
اکرم پزشکی گروه علوم و صنایع غذایی دانشگاه تبریز
سید هادی پیغمبردوست استاد تکنولوژی مواد غذایی، گروه مهندسی علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز
رضوان پوراحمد دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین
پرستو پورعاشوری هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
امیر پورفرزاد عضو هیئت علمی دانشگاه گیلان
بهجت تاج الدین  تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران
مسعود تقی زاده عضو هیئت علمی دانشگاه کشاورزی فردوسی مشهد
سارا جرجانی  علمی دانشگاه آزاد اسلامی
سید علی جعفرپور دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
هدا جعفری زاده مالمیری عضو هیات علمی
نفیسه جهان بخشیان هیئت علمی دانشگاه آزاد شهرکرد
کامبیز جهان بین عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شاهرود
حسین جوینده دانشگاه رامین خوزستان
محمود حافطیه رئیس بخش آبزی پروری موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
محمد امین حجازی مرکز بیوتکنولوژی شمالغرب 
محمد حجتی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
محمدیار حسینی علوم و مهندسی صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی،دانشگاه ایلام
سیمین حق نظری گروه علوم و صنایع غذایی دانشگاه زنجان
شهرام حنیفیان گروه علوم و صنایع غذایی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران
آی ناز خدانظری دانشگاه خرمشهر
ژاله خوشخو گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
سعید داداشی گروه علوم و صنایع غذایی دانشگاه تبریز
حسین درویشی استادیار، گروه مکانیک بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه سنندج
حسن رشیدی  سازمان تحقیقات ، آموزش و ترویج کشاورزی، مشهد، ایران
محمود رضازاد باری گروه علوم و صنایع غذایی دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه
فرهنگ رضوی عضو هیات علمی
زینب رفتنی امیری علوم و صنایع غذایی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
لیلا روفه گری نژاد دانشگاه آزاد اسلامی تبریز
لاله رومیانی گروه شیلات، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران
یونس زاهدی استادیار گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی دانشگاه محقق اردبیلی
سهیلا زرین قلمی علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران
عباسعلی ساری گروه بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی دانشکده‌ی پیرا‌دامپزشکی،دانشگاه بوعلی سینا، همدان،ایران
سیده زهرا سیدالنگی مدیر پژوهش دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر
نفیسه سلطانی زاده دانشگاه صنعتی اصفهان
جابر سلیمانی عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی آذربایجان شرقی
ایمان شهابی قهفرخی استادیار گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان
فخری شهیدی دانشگاه فردوسی مشهد
فروغ شواخی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج
فخرالدین صالحی استادیار دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
محمود صوتی گروه علوم و صنایع غذایی دانشگاه تبریز
امان محمد ضیائی فر دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
حبیب اله عباسی دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول
شمس اله عبداله پور گروه بیوسیستم دانشگاه تبریز
اسماعیل عطای صالحی گروه علوم و صنایع غذایی، واحد قوچان، دانشگاه ازاد اسلامی، قوچان، ایران
کاظم علیرضالو گروه علوم و صنایع غذایی دانشگاه تبریز - اهر
آیناز علیزاده دانشگاه آزاد واحد تبریز، گروه صنایع غذایی
جواد فتاحی مقدم پژوهشکده مرکبات و میوه های نیمه گرمسیری، موسسه تحقیقات علوم باغبانی
ابوالفضل فدوی عضو هیئت علمی
جمشید فرمانی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
مریم فهیم دانش هیئت علمی
عزت اله قائمی گروه میکروبشناسی دانشگاه علوم پزشکی گلستان
معصومه قطبی هیات علمی دانشگاه ازاد چالوس
بابک قنبرزاده دانشگاه تبریز
حجت کاراژیان عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت حیدریه
محمد کاوه مکانیک بیوسیستم دانشکده کشاورزی دانشگاه محقق اردبیل
مصطفی کرمی ریاست دانشکده صنایع غذایی دانشگاه بوعلی سینا
عبداله گل محمدی گروه مکانیک ماشین‌های کشاورزی، دانشکده فناوری کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی
علی گنجلو گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران
غلامرضا گوهری گروه علوم و مهندسی باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه مراغه
اشرف گوهری اردبیلی هیات علمی
علی متولی گروه مهندسی بیوسیستم، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران
فروغ محترمی دانشگاه ارومیه
رزاق محمودی هایت علمی دانشگاه تبریز
مهران مرادی عضو هیات علمی دانشگاه ارومیه
سید محمد مشکانی دانشکده فنی کشاورزی نیشابور
جعفر میلانی گروه علوم و صنایع غذایی دانشگاه ساری
مجتبی ممرآبادی عضو هیئت علمی گروه گیاه پزشکی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
میرحسن موسوی عضو هیات علمی دانشگاه تبریز
سارا ناجی طبسی موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی
بهزاد ناصحی دانشگاه پیام نور مشهد
لیلا ناطقی دانشگاه آزاد اسلامی،واحد ورامین پیشوا،گروه علوم وصنایع غذایی،ورامین، ایران
الناز نامی دانشگاه گیلان
مسعود هماپور عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد صفادشت
عزیز همایونی راد دانشگاه علوم پزشکی تبریز
عبدالله همتیان سورکی دانشگاه جهرم، عضو هیات علمی گروه علوم و صنایع غذایی
ناصر همدمی دانشگاه صنعتی اصفهان
علیرضا یوسفی استاد دانشگاه آزاد مراغه