داوران

 
نام نام خانوادگی سمت / سازمان
علی ایاسه گروه علوم و صنایع غذایی دانشگاه تبریز
اصغر ابراهیم زاده گروه علوم  و مهندسی باغبانی ، دانشگاه مراغه ، مراغه ، ایران
علی آبرومند دانشگاه صنعتی بهبهان
محمد ابونجمی پردیس ابوریحان-دانشگاه تهران
حمیدرضا اخوان هیئت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان
رضا ادیبان هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل بخش فنی مهندسی کشاوزی
رضا اسماعیل زاده کناری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
نارملا آصفی گروه علوم و صنایع غذایی دانشگاه آزاد تبریز
مهران اعلمی دانشکده علوم و صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
هادی الماسی گروه علوم وو صنایع غذایی دانشگاه ارومیه
رضا امیری چایجان دانشگاه بو علی سینا
اعظم ایوبی عضو هیئت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان
حمید بخش آبادی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
صمد بدبدک دانشگاه تبریز- دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی اهر-گروه علوم و صنایع غذایی
شادی بصیری هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی آموزش و منابع طبیعی خراسان رضوی
مرضیه بلندی گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان، دامغان-ایران
زهرا پیراوی ونک گروه پژوهشی مواد غذایی، پژوهشکده غذایی و کشاورزی، پژوهشگاه استاندارد، کرج، ایران
سجاد پیرسا گروه علوم و صنایع غذایی دانشگاه ارومیه
اکرم پزشکی گروه علوم و صنایع غذایی دانشگاه تبریز
سید هادی پیغمبردوست استاد تکنولوژی مواد غذایی، گروه مهندسی علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز
رضوان پوراحمد دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین
پرستو پورعاشوری هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
امیر پورفرزاد عضو هیئت علمی دانشگاه گیلان
بهجت تاج الدین  تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران
مسعود تقی زاده عضو هیئت علمی دانشگاه کشاورزی فردوسی مشهد
سارا جرجانی  علمی دانشگاه آزاد اسلامی
سید علی جعفرپور دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
هدا جعفری زاده مالمیری عضو هیات علمی
نفیسه جهان بخشیان هیئت علمی دانشگاه آزاد شهرکرد
کامبیز جهان بین عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شاهرود
حسین جوینده دانشگاه رامین خوزستان
محمود حافطیه رئیس بخش آبزی پروری موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
محمد امین حجازی مرکز بیوتکنولوژی شمالغرب 
محمد حجتی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
محمدیار حسینی علوم و مهندسی صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی،دانشگاه ایلام
سیمین حق نظری گروه علوم و صنایع غذایی دانشگاه زنجان
شهرام حنیفیان گروه علوم و صنایع غذایی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران
آی ناز خدانظری دانشگاه خرمشهر
ژاله خوشخو گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
سعید داداشی گروه علوم و صنایع غذایی دانشگاه تبریز
حسین درویشی استادیار، گروه مکانیک بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه سنندج
حسن رشیدی  سازمان تحقیقات ، آموزش و ترویج کشاورزی، مشهد، ایران
محمود رضازاد باری گروه علوم و صنایع غذایی دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه
فرهنگ رضوی عضو هیات علمی
زینب رفتنی امیری علوم و صنایع غذایی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
لیلا روفه گری نژاد دانشگاه آزاد اسلامی تبریز
لاله رومیانی گروه شیلات، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران
یونس زاهدی استادیار گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی دانشگاه محقق اردبیلی
سهیلا زرین قلمی علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران
عباسعلی ساری گروه بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی دانشکده‌ی پیرا‌دامپزشکی،دانشگاه بوعلی سینا، همدان،ایران
سیده زهرا سیدالنگی مدیر پژوهش دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر
نفیسه سلطانی زاده دانشگاه صنعتی اصفهان
جابر سلیمانی عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی آذربایجان شرقی
ایمان شهابی قهفرخی استادیار گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان
فخری شهیدی دانشگاه فردوسی مشهد
فروغ شواخی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج
فخرالدین صالحی استادیار دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
محمود صوتی گروه علوم و صنایع غذایی دانشگاه تبریز
امان محمد ضیائی فر دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
حبیب اله عباسی دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول
شمس اله عبداله پور گروه بیوسیستم دانشگاه تبریز
اسماعیل عطای صالحی گروه علوم و صنایع غذایی، واحد قوچان، دانشگاه ازاد اسلامی، قوچان، ایران
کاظم علیرضالو گروه علوم و صنایع غذایی دانشگاه تبریز - اهر
آیناز علیزاده دانشگاه آزاد واحد تبریز، گروه صنایع غذایی
جواد فتاحی مقدم پژوهشکده مرکبات و میوه های نیمه گرمسیری، موسسه تحقیقات علوم باغبانی
ابوالفضل فدوی عضو هیئت علمی
جمشید فرمانی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
مریم فهیم دانش هیئت علمی
عزت اله قائمی گروه میکروبشناسی دانشگاه علوم پزشکی گلستان
معصومه قطبی هیات علمی دانشگاه ازاد چالوس
بابک قنبرزاده دانشگاه تبریز
حجت کاراژیان عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت حیدریه
محمد کاوه مکانیک بیوسیستم دانشکده کشاورزی دانشگاه محقق اردبیل
مصطفی کرمی ریاست دانشکده صنایع غذایی دانشگاه بوعلی سینا
عبداله گل محمدی گروه مکانیک ماشین‌های کشاورزی، دانشکده فناوری کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی
علی گنجلو گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران
غلامرضا گوهری گروه علوم و مهندسی باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه مراغه
اشرف گوهری اردبیلی هیات علمی
علی متولی گروه مهندسی بیوسیستم، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران
فروغ محترمی دانشگاه ارومیه
رزاق محمودی هایت علمی دانشگاه تبریز
مهران مرادی عضو هیات علمی دانشگاه ارومیه
سید محمد مشکانی دانشکده فنی کشاورزی نیشابور
جعفر میلانی گروه علوم و صنایع غذایی دانشگاه ساری
مجتبی ممرآبادی عضو هیئت علمی گروه گیاه پزشکی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
میرحسن موسوی عضو هیات علمی دانشگاه تبریز
سارا ناجی طبسی موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی
بهزاد ناصحی دانشگاه پیام نور مشهد
لیلا ناطقی دانشگاه آزاد اسلامی،واحد ورامین پیشوا،گروه علوم وصنایع غذایی،ورامین، ایران
الناز نامی دانشگاه گیلان
مسعود هماپور عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد صفادشت
عزیز همایونی راد دانشگاه علوم پزشکی تبریز
عبدالله همتیان سورکی دانشگاه جهرم، عضو هیات علمی گروه علوم و صنایع غذایی
ناصر همدمی دانشگاه صنعتی اصفهان
علیرضا یوسفی استاد دانشگاه آزاد مراغه