اصول اخلاقی انتشار مقاله

مقاله حاصل  یک کار پژوهشی اصیل و بدیع بوده و حقوق تمامی افراد و سازمان هایی که در اجرای آن مشارکت داشته اند محفوظ است.