اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر علی ایاسه

علوم و صنایع غذایی دانشیار گروه علوم صنایع غذایی دانشگاه تبریز

ayasehtabrizu.ac.ir

سردبیر

دکتر بابک قنبرزاده

علوم و صنایع غذایی استاد، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه تبریز

babakg1359yahoo.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر جلال دهقان نیا

علوم و صنایع غذایی استاد گروه علوم و صنایع غذایی دانشگاه تبریز

j_dehghannyatabrizu.ac.ir

دکتر ناصر همدمی

علوم و صنایع غذایی دانشیار گروه علوم و صنایع غذایی دانشگاه صنعتی اصفهان

hamdamicc.iut.ac.ir

دکتر فرامرز خدائیان

علوم و صنایع غذایی دانشیار گروه علوم و صنایع غذایی دانشگاه تهران

khodaiyanut.ac.ir

دکتر محمد علی رضوی

علوم و صنایع غذایی استاد گروه علوم و صنایع غذایی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

s.razavium.ac.ir

دکتر محمد امین حجازی

علوم و صنایع غذایی دانشیار موسسه بیوتکنولوژی شمال غرب

aminhejaziyahoo.com

دکتر محمد علیزاده

علوم و صنایع غذایی استاد گروه علوم و صنایع غذایی دانشگاه ارومیه

m.alizadehmail.urmia.ac.ir

دکتر میر حسن موسوی

بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی دانشیار گروه بهداشت مواد غذایی و آبزیان دانشگاه تبریز

moosavymhgmail.com

دکتر بابک قنبرزاده

علوم و صنایع غذایی استاد گروه علوم و صنایع غذایی دانشگاه تبریز

ghanbarzadehtabrizu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه بین المللی

ِDr. Pasquale Massimiliano Falcone

Food Science and engineering University of Foggia

www.univpm.it/pasquale.massimiliano.falcone
pm.falconeunivpm.it
0000-0002-0038-6383

h-index: 23  

Dr. Vasfiye Hazal OZYURT

Food chemistry Mugla Sıtkı Kocman University -Turkey

hazal.ozyurtgmail.com
0000-0003-2524-5381

h-index: 7