وی‍‍ژگی¬های فیزیکی شیمیایی، رئولوژیکی و حسی ماست میوه¬ای غنی شده با فیبر گندم

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Physicochemical, rheological and sensory properties of stirred fruit yoghurt fortified by wheat fiber