دوره و شماره: دوره 22، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 361-497