تأثیر pH، دما و زمان استخراج اسیدی بر بازده و ویژگی¬های پکتین حاصل از ضایعات کدوی آجیلی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

temperature and time of acidic extraction on the yield and characterization of pectin obtained from pumpkin waste

چکیده [English]

Effect of pH,