بررسی پارامترهای سینتیک اکسیداسیون روغن سویا تحت تاثیر غلظت¬های مختلف اسید گالیک

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Study of the oxidation kinetic parameters affected by different concentrations of galic acid