ویژگی کلسترول کاهی لاکتوباسیلوس رئوتری و میزان زنده¬مانی آن در شرایط شبیه¬سازی شده دستگاه گوارش و ماست

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Study on cholesterol removal by Lactobacillus reuteri and its survival in simulated gastrointestinal tract and yogurt