دوره و شماره: دوره 22، شماره 3، آذر 1391، صفحه 215-360