امکان¬سنجی استفاده از مدل¬های مختلف پیش¬بینی کننده در تخمین جرم دانه¬ی پسته و تعیین مناسب¬ترین مدل

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Possibility of using different predictive models to estimate pistachio seed mass and determine suitable model