ارزیابی برخی خواص مکانیکی دو واریته خرمالو در مراحل مختلف رسیدگی به‌منظور بهینه-سازی سامانه‌های پس از برداشت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مهندسی بیوسیستم، دانشگاه تبریز

چکیده

زمینه مطالعاتی: تعیین خواص انواع محصولات کشاورزی برای استفاده در طراحی و بهینه­سازی ماشین‌ها و سامانه­های پس از برداشت در راستای کاهش ضایعات و افزایش ماندگاری، کیفیت و توان رقابت با محصولات خارجی، امری ضروری است. امروزه به دلیل نیاز روز افزون کشور و به­منظور حفظ سلامت جامعه استفاده از میوه تازه و با کیفیت مناسب ضروری به­نظر می‏رسد. از طرفی سالانه درصد بالایی از محصولات میوه­ای به­دلیل وجود آسیب‏های مکانیکی تلف می­شوند و یا کیفیت آن­ها کاهش می‏یابد. هدف:در این مطالعه برخی خواص مکانیکی مشارکت­کننده در آسیب مکانیکی شامل انرژی نفوذ، نیروی نفوذ و ضریب برجهندگی میوه خرمالو تعیین شدند. روش کار: در این پژوهش آزمایش­هایی جهت تعیین این خواص مکانیکی دو رقم میوه خرمالو به نام‌های D. Kakiو D. Virginiana در سه زمان برداشت (نارس، نیمه رسیده و رسیده)  و سه سرعت بارگذاری 50، 100 و 200 میلی‏متر بر دقیقه با استفاده از دستگاه آزمون بافت انجام شد و برای به­دست آوردن ضریب برجهندگی که می­تواند معیاری برای تعیین میزان کوفتگی خرمالو‏باشد، از روش صوتی ابداعی استفاده شد. بدین منظور میوه­های خرمالو از سه ارتفاع 10، 20 و 30 سانتی متری بر روی صفحه صلب دستگاه به­صورت آزاد رها شدند. نتایج: میانگین نیروی مورد نیاز برای نفوذ کردن به رقم D.virginianaبیشتر از رقم D.Kakiبود و با افزایش سرعت بارگذاری میانگین نیروی مورد نیاز برای نفوذ به هر دو رقم خرمالو افزایش یافت. با افزایش رسیدگی محصول میانگین انرژی نفوذ کاهش و با افزایش سرعت بارگذاری میانگین نیروی نفوذی افزایش یافت. تفاوت مقادیر میانگین ضریب برجهندگی میوه­های خرمالو که از سه ارتفاع متفاوت رها شده بودند، در هر سه زمان برداشت و برای هر دو رقم در سطح احتمال یک درصد معنی‏دار بود. از آن­جایی که ضریب برجهندگی معیاری از کوفتگی می­باشد بنابراین ضریب برجهندگی کوچک­تر بیانگر انرژی جذب شده بیشتر توسط میوه و احتمال صدمه کوفتگی بیشتر است. زمانی­که خرمالو به­صورت نارس و یا حداقل نیمه رسیده (بلوغ تجاری) روانه بازار شود، صدمات مکانیکی به­طور قابل توجهی کاهش می‏یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of some mechanical properties of two varieties persimmon in order to improve post-harvest systems at different ripening stages

نویسندگان [English]

  • H Ghaffari
  • H Hassanpor
  • N Marghoub
  • Kh Mohammadi
چکیده [English]

Introduction: Fruit and vegetables are an important component of the human diet and consumers usually expect such products to have premium quality. The texture is a major quality attribute that influences consumer acceptance, shelf life, resistance, and transportability. Also, the quality of fruits and vegetables can be determined by their external and internal characteristics. Recognition of agricultural product characteristics may help to design new machines, industrial processes to reduce the damages (Tavakkoli hashtjin, 2003).
The first step in the codification of qualitative standards for the agricultural product is the recognition of different properties and different modifications of these products caused by various factors (Mohsenin 1986). Persimmon (Diospyros) is a member of Ebenaceae family and originated from China and Japan. D. Lotus, D.Virginiana and D.Kaki are three important persimmon cultivars in Iran. According to the FAO statistics, the Iran persimmon harvested area was about 1692 ha in 2017. In this year Iran produced about 24326 tons of persimmon (with an average yield of 14.3 ton/ha) which ranked 11th in the world. Although many researchers conducted some investigations on the mechanical properties of agricultural products, but studies on persimmon mechanical properties have been very limited. Hezbavi et al. (2008) studied the physical and mechanical responses of Japanese cultivar of persimmon (D.Kaki) and reported that there was a significant difference in all mechanical properties between soft and stiff persimmon, except fruit deformation. Altuntas et al (2013) determined the physical, mechanical and chemical properties of medlar during physiological maturity and ripening period. The physical properties such as geometric mean diameter, sphericity, bulk and true densities, porosity, projected area and color characteristics were measured during physiological maturity and ripening period of medlar. Mechanical properties such as rupture force, deformation and rupture energy and chemical properties (total soluble solid content, titratable acidity and pH) of medlar fruit were determined.  The results of Altuntas et al. (2010) have shown that the correlation coefficients between the physical parameters of persimmon fruits were significant. The coefficient of static friction was greater on plywood as compared to the chipboard and galvanized metal surfaces. They reported that the required force for punching persimmons along the Y-axis was higher than along the X-axis. Review of literature showed that the effect of harvesting time, cultivar and loading speed of D.Kaki and D.virginiana persimmon cultivars on some mechanical properties and coefficient of restitution of persimmon have not been studied. Therefore, in this research, some mechanical properties of two persimmon cultivars (D.Kaki and D.virginiana) at three harvests time (immature, semi-mature and mature) and coefficient of restitution were studied.
Material and methods: In this study, some tests were conducted to determine these mechanical properties of two persimmon varieties   D. Virginiana and D. Kaki at the three harvest times with three different loading speeds of 50, 100 and 200 mm/min using fruit texture analyzer and to obtain resilience coefficient used an invented device equipped with sonic sensor, so that it can be used as a criteria for bruising damage. The persimmon fruits (D.Kaki and D.virginiana) at three harvest times were provided from gardens of East Azarbaijan province. Then, the samples were transferred to the biophysical and mechanical lab of university of Tabriz. The moisture content of fruits was determined by the standard method (ASAE 1998). The acoustic test was used to determine the resilience coefficient that is a criterion for determining persimmon bruising damage. For this purpose, persimmons were dropped from three heights 10, 20 and 30 cm on the plate equipped with an acoustic sensor located underneath that plate. The amplitude-time curve was obtained using Praat software for each drop test. According to this curve, rebound time (the time required for the first and second peaks of curve) was determined.
Results and discussion: According to the results, the main effects of variety, harvesting time and speed of loading and also interaction of variety*harvesting time were significant at the probability level of 1% and the other interactions were not significant. It means, in general, as expected, the mean values of puncture force ​​for the two varieties, at three harvesting times and in three different loading speeds, had a significant effect at the probability level of 1%. The reason for the significance of interaction of variety*harvesting time is the behavior of puncture force at different times of harvesting persimmons. The results showed that the required mean value of puncture force in D. Virginiana variety was greater than D. Kaki variety and the average force required to punch the persimmon fruit, with Magness Taylor probe for the first harvesting time (immature stage) is nearly doubled compared with the third harvesting (mature stage). It shows that if persimmon has been marketed in the immature stage or in semi-mature stage, mechanical damage can be decreased to one-half value. By increasing the loading speed, the average force required to punch the persimmon increased. The average energy required to punch of persimmon fruit, using Magness Taylor probe for the first harvesting time (immature stage) is nearly doubled in comparison with the second harvesting  time (semi-mature stage) and nearly tripled in comparison with the third harvesting time (mature stage). By increasing the loading speeds, the average energy required to punch the persimmon fruit  increased and also the same results were obtained for three harvesting stages. It can be concluded that, for example, during sorting operation, whatever Persimmon move at a slower speed, minimum energy can cause  mechanical damage. When the product getting ripe the mean value of puncture energy decreased and by increasing loading speeds the mean value of puncture force increased. The difference between mean values of resilience coefficients of fruits released from different heights at the three different harvest times for both two varieties was significant at the probability level of 1%.

حزباوی ع، مینایی س، قبادیان ب و  کاظمی ش، 1387. مطالعه رفتار میوه خرمالو تحت بارگذاری. پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشین­های کشاورزی ومکانیزاسیون. مشهد.
حزباوی ع، مینایی س، 1389. تهیه وبررسی ویژگی­های کیفی برگه خرمالو. علوم وصنایع غذایی ایران، شماره 26، صفحه­های 65-72.
خادمی ا، زمانی ذ، مستوفی ی، کلانتری س ورسولی م، 1394. رفتار فیزیولوژیکی میوه خرمالو، رقم کرج، درپاسخ به تیمار پس ازبرداشت آب گرم ودمای انبارداری. علوم وصنایع غذایی ایران، شماره 48، صفحه­های 13-26.
رستمی ورتونی ا، مستعان­زاده ح، مرشدی فر ع وطاهری کفرانی ا، 1397.  تهیه نانوذرات CuO با استفاده از عصاره برگ گیاهان گردو و خرمالو و بررسی خواص ضد باکتریایی آن­ها. شیمی کاربردی، سال سیزدهم، شماره 47. صفحه­های 223-236.
صفی یاری ح، رحمانیان ح، سلمانی زاده ف و زمردیان ع، 1392. برخی خواص فیزیکی و مکانیکی میوه خرمالو رقم خرمندی. نوآوری درعلوم وفناوری غذایی،سال پنجم، شماره 18، صفحه­های 67-73.
مناف دل­ستان ف، اسمعیلی م و تیموری­بک م، 1394. ارزیابی خواص بافتی ورنگ میوه گیلاس واریته سیاه مشهد در طی رسیدن. پژوهش­های صنایع غذایی، سال بیست و پنجم، شماره 3، صفحه­های 379-389.
Allende A, Desmet M, Vanstreels E, Verlinden BE, Nicolaı̈ BM. 2004. Micromechanical and geometrical properties of tomato skin related to differences in puncture injury susceptibility. Postharvest Biology and Technology 34: 131-141.
Altuntas E, Cangi R, Kaya C. 2011. Physical and chemical properties of persimmon fruit. Int Agrophys 25: 89-92.
Altuntaş E, Gül EN, Bayram M. 2013. The physical, chemical and mechanical properties of medlar (Mespilus germanica L.) during physiological maturity and ripening period. JAFAG (2013) 30 (1): 33-40.
ASABE. 2017. Moisture Measurement-Unground Grain and Seeds. St. Joseph, MI: ASABE.
Bollen A. 1993. Apple-apple impact evaluation using an instrumented sphere. Journal of Agricultural Engineering Research 2: 1-14.
Bollen AF, Cox NR, Dela Rue BT, Painter DJ. 2001. PH—Postharvest Technology: A Descriptor for Damage Susceptibility of a Population of Produce. Journal of Agricultural Engineering Research 78: 391-395.
Brusewitz G, McCollum T, Zhang X. 1991. Impact bruise resistance of peaches. Transactions of the ASAE (USA).
Candir EE, Ozdemir AE, Kaplankiran M, Toplu C. 2009. Physico-chemical changes during growth of persimmon fruits in the East Mediterranean climate region. Scientia Horticulturae 121: 42-48.
Desmet M, Lammertyn J, Verlinden BE, NicolaÏ BM. 2002. Mechanical properties of tomatoes as related to puncture injury susceptibility. Journal of Texture Studies 33: 415-429.
Desmet M, Lammertyn J, Scheerlinck N, Verlinden BE, Nicolaı̈ BM. 2003. Determination of puncture injury susceptibility of tomatoes. Postharvest biology and technology 27: 293-303.
Desmet M, Hertog M, Verlinden B, De Baerdemaeker J, Nicolaı̈ B. 2004a. Instrumented sphere prediction of tomato stem-puncture injury. Postharvest biology and technology 34: 81-92.
Desmet M, Lammertyn J, Verlinden B, Darius P, Nicolaı̈ B. 2004b. The relative influence of stem and fruit properties on stem puncture injury in tomatoes. Postharvest biology and technology 33: 101-109.
Diener R, Elliott K, Nesselroad P, Ingle M, Adams R, Blizzard S. 1979. Bruise energy of peaches and apples. Transactions of the ASAE 22: 287-0290.
Fathizadeh Z, Aboonajmi M, Beygi SRH. 2020. Nondestructive firmness prediction of apple fruit using acoustic vibration response. Scientia Horticulturae 262:109073
Feng B, Sun W, Shi L, Sun B, Zhang T, Wu J. 2017. Determination of restitution coefficient of potato tubers collision in harvest and analysis of its influence factors. Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering 33:50-57.
Jarimopas B, Singh SP, Sayasoonthorn S, Singh J. 2007. Comparison of package cushioning materials to protect post-harvest impact damage to apples. Packaging Technology and Science 20: 315-324.
Kadowaki M, Nagashima S, Akimoto H, Sakurai N. 2012. Detection of Core Rot Symptom of Japanese Pear by a Nondestructive Resonant Method. Journal of the Japanese Society for Horticultural Science 81:327-331.
Khoshnam F, Namjoo M, Golbakhshi H. 2015. Acoustic Testing for Melon Fruit Ripeness Evaluation during Diff erent Stages of Ripening. Agriculturae Conspectus Scientificus (ACS) 80:197-204
Lewis R, Yoxall A, Canty LA, Romo ER. 2007. Development of engineering design tools to help reduce apple bruising. Journal of Food Engineering 83: 356-365.
Mohsenin NN. 1986. Physical properties of plant and animal materials: Gordon and Breach Science Publishers.
Mozetič B, Trebše P, Simčič M, Hribar J. 2004. Changes of anthocyanins and hydroxycinnamic acids affecting the skin colour during maturation of sweet cherries (Prunus avium L.). LWT-Food Science and Technology 37: 123-128.
Pang D, Studman C, Banks N. 1994. Apple bruising thresholds for an instrumented sphere. Transactions of the ASAE 37: 893-897.
Sanchís E, Mateos M, Pérez-Gago, M. 2015. Effect of maturity stage at processing and antioxidant treatments on the physico-chemical, sensory and nutritional quality of fresh-cut ‘Rojo Brillante’ persimmon. Postharvest Biology and Technology 105; 34-44.
Sarig Y. 1991. Review: Impact loading associated with agricultural products. International journal of impact engineering 11: 251-275.
Sawada T, Seo Y, Morishima H, Imou K, Kawagoe Y. 1992. Studies on Storage and Ripening of Kiwifruit (Part 1). Journal of the Japanese Society of Agricultural Machinery 54: 61-67.
Siyami S, Brown G, Burgess G, Gerrish J, Tennes B, Burton C, Zapp H. 1987. Apple impact bruise prediction models. Trans.  ASAE 31: 1038–1046.
Taniwaki M, Sakurai N. 2010. Evaluation of the Internal Quality of Agricultural Products using Acoustic Vibration Techniques. Journal of the Japanese Society for Horticultural Science 79:113-128.
Wang L, Zhou W, Ding Z, Li X, Zhang C. 2015. Experimental determination of parameter effects on the coefficient of restitution of differently shaped maize in three-dimensions. Powder Technology 284: 187-194.
Zapp H, Ehlert S, Brown G, Armstrong P, Sober S. 1990. Advanced instrumented sphere (IS) for impact measurements. Transactions of the ASAE 33: 955-960.
Zhang W, Lv Z, Xiong S. 2018. Nondestructive quality evaluation of agro-products using acoustic vibration methods—A review. Critical Reviews in Food Science and Nutrition 58:2386-2397.