بررسی ویژگی های فیزیکی شیمیایی و مکانیکی فیلم زیست تخریب پذیر پکتین/زنیان/بتاکاروتن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه

چکیده

زمینه مطالعاتی: افزودن اسانس زنیان و بتاکاروتن خصوصیات فیلم پکتین را کاملاً تحت تأثیر قرار داده و در مجموع باعث بهبود ویژگی­های فیزیکی شیمیایی و مکانیکی فیلم شد. هدف: در این تحقیق فیلم زیست تخریب پذیر پکتین/زنیان/بتاکاروتن تهیه شد و اثر همزمان اسانس زنیان و رنگدانه بتاکاروتن روی ویژگی­های فیزیکی شیمیایی و مکانیکی فیلم تهیه شده مورد بررسی قرار گرفت. برای بررسی اثر اسانس زنیان در سطوح 5/0-0 درصد و رنگدانه بتاکاروتن در سطوح 03/0-0 درصد از طرح مرکب مرکزی استفاده شد. روش کار: برای آماده­سازی فیلم 2 درصد وزنی/حجمی پکتین در 100میلی لیتر آب دیونیزه به مدت 12 ساعت در دمای 30 درجه سانتیگراد با همزن مغناطیسی مخلوط شد، پس از سرد شدن 40 درصد وزنی/وزنی ماده خشک گلیسرول اضافه شد و محلول به مدت 10 دقیقه با همزن مخلوط شد و به این ترتیب فیلم شاهد (بدون بتاکاروتن و زنیان) تهیه شد. برای تهیه فیلم­های حاوی اسانس زنیان بعد از مخلوط شدن گلیسرول به محلول حاصل اسانس در غلطت­های 25/0 و5/0 درصد ماده خشک پکتین به همراه 5 درصد حجمی/حجمی ماده خشک، توئین 80 به عنوان امولسیفایر اضافه سپس توسط همزن با دور9000 در دقیقه به مدت 5 دقیقه مخلوط شد. برای تهیه فیلم­های حاوی بتاکاروتن ابتدا کریستال­های بتا در غلظت­های 015/0 و 03/ 0درصد در 20 میلی­لیتر کلروفرم حل شد و به حجم 100میلی با آب مقطر رسیده به همراه 5 درصد توئین طبق روش فوق با همزن با دور 13000 به مدت 2دقیقه با پلیمر مخلوط شد. جهت تهیه فیلم­های ترکیبی (اسانس و بتاکاروتن) مخلوط پلیمر/اسانس/بتاکاروتن طبق روش فوق آماده شد با این تفاوت که مدت زمان مخلوط شدن با همزن به 5 دقیقه افزایش یافت. نتایج: نتایج آزمون FTIR نشان دهنده برهمکنش جدید بین اسانس زنیان و بتاکاروتن بود. پراش اشعه ایکس نیز تأیید کرد که میزان کریستالی شدن فیلم با افزودن بتاکاروتن افزایش یافت. افزودن اسانس بر کدورت فیلم­ها تأثیر معنی­دار داشت، به طوریکه بیشترین مقدار کدورت در فیلم حاوی 5/0 درصد اسانس ایجاد شد، از طرفی دیگر افزایش مقدار بتاکاروتن تا 015/0 درصد باعث کاهش مقدار کدورت شد ولی در غلظت­های بالاتر افزایش کدروت را به همراه داشت. در نتایج حاصل از خواص مکانیکی، خاصیت کشسانی با افزودن اسانس سیر صعودی نشان داد، از طرفی بتاکاروتن و اسانس زنیان در غلظت­های پایین باعث کاهش استحکام کششی و مدول الاستیک شدند، ولی در غلظت­های بالاتر به بهبود خواص مکانیکی کمک کردند. نتیجه گیری نهایی: با توجه به اینکه رنگدانه بتاکاروتن در شرایط مختلف محصولات غذایی تغییر رنگ می­دهد در ادامه میتوان از این فیلم­ها برای بسته­بندی هوشمند محصولات غذایی استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation the physicochemical and mechanical properties of biodegradable film based on pectin /Carum copticum essential oil/ Beta-carotene

نویسندگان [English]

  • A Asdagh
  • A Khosrowshahi Asl
  • S Pirsa
چکیده [English]

Introduction: Addition of female essential oil and beta-carotene completely affected the properties of pectin film and overall improved the physicochemical and mechanical properties of the film. Purpose: Pectin has good film forming properties but due to its hydrophilic nature it has high solubility and low elasticity. Therefore, in this paper biodegradable film of pectin / adenine / beta carotene was prepared and the simultaneous effect of essential oil of adenine and Beta carotene pigments were studied on the physicochemical and mechanical properties of the prepared film. The central composite design was used to study the effect of the essential oils on the levels of 0.5% and beta carotene pigments on the levels of 0.03%. Thirteen films were prepared and the tests were performed on them. Method: To prepare 2% w / v pectin film in 100 ml of deionized water for 12 h at 30 ° C, stirred with magnetic stirrer, after cooling 40% w / w of glycerol dry matter was added and the solution was added. The mixture was stirred for 10 minutes and the control film (without beta-carotene and adenine) was prepared. To prepare films containing feminine essential oil after mixing glycerol with the solution of essential oil in 0.25 and 0.5% pectin dry matter plus 5% vol / vol dry matter, Tween 80 as an emulsifier was then added by stirring. Mixed at 9000 rpm for 5 minutes. For preparation of beta-carotene films, the beta crystals were first dissolved in concentrations of 0.015 and 0.03% in 20 ml of chloroform and reached 100 ml with distilled water and 5% tween as described above. The 13000 was mixed with the polymer for 2 minutes. The polymer / essential oil / beta-carotene mixture was prepared according to the above method for the preparation of hybrid films (essential oil and beta-carotene) but the mixing time was increased to 5 minutes. Results: The results of FTIR test showed a new interaction between female essential oil and beta-carotene. X-ray diffraction also confirmed that the crystallization rate of the film increased with the addition of beta-carotene. The essential oil and beta-carotene reduced the water solubility of the films, the effect of the essential oil was higher due to the bonding between phenolic compounds of high molecular weight with the polymeric pectin molecules. The addition of essential oil had a significant effect on the turbidity of the films, with the highest amount of turbidity in the film containing 0.5% of the essential oil, on the other hand, increasing the beta-carotene content to 0.015% reduced the turbidity but at concentrations Higher yields increased opacity. In the results of mechanical properties, tensile properties by addition of ascending garlic essence showed that on the other hand, beta-carotene and femoral oils at low concentrations reduced tensile strength and elastic modulus, but at higher concentrations helped to improve mechanical properties. Conclusion: As the beta-carotene pigment changes in different food conditions, these films can then be used for smart packaging of food products.
Material and methods: The pectin film was prepared with slight modifications according to the method of Nisar et al. (2018). For preparation of 2% w / v pectin film in 100 ml of deionized water was mixed with magnetic stirrer for 12 h at 30 ° C, after cooling to 40% w / w glycerol was added and the solution was stirred for 10 min. The minute was mixed with the stirrer and the control film (without beta-carotene and adenine) was prepared. To prepare films containing feminine essential oil after mixing glycerol with the essential oil solution at 0.25 and 0.5% pectin dry matter plus 5% vol / vol dry matter, Tween 80 as an emulsifier was then added by stirring. Mixed at 9000 rpm for 5 minutes. For the preparation of beta-carotene films, the beta crystals were first dissolved in concentrations of 0.015 and 0.03% in 20 ml of chloroform and reached 100 ml with distilled water and 5% tween as described above. The 13000 was mixed with the polymer for 2 minutes. The polymer / essential oil / beta-carotene mixture was prepared according to the above method for preparation of composite films (essential oil and beta-carotene) but the mixing time was increased to 5 minutes. It was then poured into 25 ml solutions in plastic plates at 25 ° C and kept in a sachet bag for 72 hours until finally tested (Doxia 2014).
Results and discussion: In the present study, edible film containing pectin polymer based on adipose and beta carotene was prepared. Adding essential oils and beta-carotene decreased the solubility, which could be attributed to their hydrophobicity. The effect of adding essential oil on film opacity made a significant difference, with the highest amount of opacity for the film containing 0.5% of the essential oil, due to the decreased transparency and glassy state of the films as a result of the addition of essential oil. The decrease in transparency was also due to an uneven surface during drying of the film, where the essential oil accumulated on the film surface and caused a heterogeneous surface in the film. Increasing the amount of beta-carotene to 0.015% reduced the amount of turbidity but had the opposite effect at higher concentrations. Addition of essential oil increased elasticity and interaction of high concentrations of essential oil (0.5% level) and beta-carotene (0.03%) increased tensile strength and elastic modulus and improved mechanical properties performance. The results of XRD analysis showed an increase in the crystallinity of the pectin film containing essential oil due to the addition of beta-carotene. The chemical structure and molecular interaction of the synergistic effect of female essential oil and beta-carotene on pectin film were confirmed by FTIR and XRD .
Conclusion: The present study showed that it is possible to use admixture and beta-carotene in degradable pectin film which can decrease solubility, increase total phenol content and improve the mechanical properties of the film, so it is better to increase the film content. Used shelf life and improved quality properties in foods such as butter.

صادقی س، محمدزاده میلانی ج، اسماعیل زاده کناری ر، کسایی م، 1398، خصوصیات مکانیکی و ضد میکروبی فیلم‌های خوراکی بر پایه پروتئین کنجاله کنجد حاصل از دو روش استخراج قلیلیی و نمکی. نشریه پژوهش‌های علوم و صنایع غذایی،جلد29، شماره3، صفحه 115-130
فیاضی آ، مصلحی م و هاشمی م، 1396. اثر اسانس زنیان و مرو بر بهبود ویژگی مکانیکی فیلم کربوکسی متیل سلولز، دومین کنفرانس علوم و صنایع غذایی. ایران. تهران
مرادی م، تاجیک ح، رضوی روحانی م، ارومیه­ای ع، ملکی­نژاد ح و قاسم مهدی ه. 1391. تهیه و ارزیابی خصوصیات فیلم آنتی اکسیدان کیتوزان حاوی عصاره دانه انگور. فصلنامه گیاهان دارویی، ۱۱: 51-42.
Abdollahi M, Rezaei M and Farzi G, 2012. Improvement of active chitosan filmproperties with rosemary essential oil for food packaging. International Journalof Food Science and Technology 47: 847–853.
Aldana D S, Andrade-Ochoa S, Aguilar C.N, Contreras-Esquivel J.C and Nevárez-Moorillón G., 2015. Antibacterial activity of pectic-based edible films incorporated with Mexican lime essential oil. Food Control 50: 907-912.
ASTM, 2001. Standard test method for tensile properties of thin plastic sheeting. In standards designations: D882. Annual book of ASTM. Philadelphia, Pa: American society for testing and materials.
Atarés L, Pérez-Masiá R and Chiralt A, 2011. The role of some antioxidants in the hpmc film properties and lipid protection in coated toasted almonds. Journal of Food Engineer 104: 649-56.
Boskabady M. H and Shaikhi J, 2006. Analgesic effect of essential oil (EO) from Carum copticum in mice. World Journal of Medical Science 1: 95–99.
Chaichi M, Hashemi M, Badii F and Mohammadi A, 2017. Preparation and characterization of a novel bionanocomposite edible film based on pectin and crystalline nanocellulose. Carbohydrate polymer 157: 167-175.
Chen C H, Kuo W. S and Lai, L. S. (2009). Rheological and physical characterization of film-1 forming solutions and edible films from tapioca starch/decolorized hsian-tsao leaf gum. Food Hydrocolloids 24: 2123, 2132.
Chu S, Ichikawa S, Kanafusa S and Nakajima M, 2007. Preparation of protein stabilized b-carotene Nano dispersions by emulsification evaporation method. Journal of the American Oil Chemists' Society 84:1053-1062.
Duoxia X, 2014. Influence of whey protein–beet pectin conjugate on the properties and digestibility of b-carotene emulsion during in vitro digestion. Food Chemistry 156: 374–379.
Dorman HJD, Peltoketo A, Hiltunen R and Tikkanen MJ, 2003. Characterization of the antioxidant properties of deodourised aqueous extracts from selected Lamiaceae herbs. J. Food Chem 83: 255-262.
Gohil M, 2011. Synergistic blends of natural polymers, pectin and sodium alginate. Journal of Applied Polymer Science 120: 2324-2336.
González S, Chiralt A, Martínez G and Cháfer M, 2011. Effect of essential oils on properties of film forming emulsions and films based on hydroxypropylmethylcellulose and chitosan. Journal of Food Engineering 105: 246–253.
Hari N, Francis S, Alakananda G, Rajendran N and Ananthakrishnan N, 2018. Synthesis, characterization and biological evaluation of chitosan film incorporated with β-Carotene loaded starch nanocrystals. Food Packaging and Shelf Life 16: 69-76.
Han JH, Chapter9 Edible Films and Coatings: A Review, in Innovations in Food Packaging (Second Edition). 2014, Academic Press: San Diego 9: 213-255.
Haq M, Hasnain A and Azam M, 2014. Characterization of edible gum cordia film: effects of plasticizers. LWT – Food Science and Technology 55: 163-169.
Hosseini MH, Razavi SH and Mousavi MA, 2009. Antimicrobial, physical and mechanical properties of chitosan-based films incorporated with thyme, cloveand cinnamon essential oils. Journal of Food Process. Preservation 33: 727-43.
Jahed E, Alizadeh Khaledabad M, Almasi H and Hasanzadeh H, 2017. Physicochemical properties of Carum copticum essential oilloadedchitosan films containing organic nanoreinforcements. Carbohydrate Polymers 164: 325–338.
Jolie R, Duvetter T, Van Loey AM and Hendrickx ME, 2010. Pectin methyl esterase and its proteinaceous inhibitor: a review. Carbohydrate Research 345: 2583-2595.
Kazemi. M, 2014. Chemical composition, antimicrobial, antioxidant andanti-inflammatory activity of carum copticum Journal of Essential Oil Bearing Plants oil 17: 1040–1045.
Khajeh M, Yamani Y, Seiken F, and Bahramifar N, 2004.Comparison of essential oil composition of Carum copticum obtained by supercritical carbon dioxide extraction and hydro distillation methods. Food Chemistry 86:587-591
Kulisic T, Radonic A, Katalinic V and Milos. M. 2004. Use of different methods for testing antioxidative activity of oregano essential oil. Food chemistry 85: 633-640.
Manrique G and Lajol F. 2002. FT-IR spectroscopy as a tool for measuring degree of methyl esterification in pectins isolated from ripening papaya fruit, Postharvest Biology and. Technology 25: 99–107.
Meneguin A, Cury B, and Evangelista R, 2014. Films from resistant starch-pectin dispersions intended for colonic drug delivery. Carbohydrate polymer 99: 140-149.
Mishra RK, Banthia AK and Majeed ABA 2012. Pectin based formulations for biomedical applications:a review. Asian Journal of Pharmaceutical and Clinical Research 5:1-7
Nickavar B Abolhasani FA, 2009. Screening of antioxidant properties ofseven Umbelliferae fruits from Iran. Pakistan Journal of Pharmaceutical Science 22: 30-35.
Nisar T, Wang Z, Yang X, Tian Y, Iqbal M and Guo Y, 2018. Characterization of citrus pectin films integrated with clove bud essential oil: Physical, thermal, barrier, antioxidant and antibacterial properties. International Journal of Biological Macromolecules 106: 670-680.
Peng Y and Li Y, 2014. Combined effects of two kinds of essential oils on physical, mechanical and structural properties of chitosan films. Food Hydrocolloids 36: 287-29.
Pires C, Ramos C, Teixeira B, Batista I and Nunes M, 2013 Hake proteins edible films incorporated with essential oils: physical, mechanical, antioxidant and antibacterial properties. Food Hydrocolloid 30: 224-31.
Shahnia M and Khaksar R, 2013. Antimicrobial effects and determination of minimum inhibitory concentration (MIC) methods of essential oils against pathogenic bacteria. Iranian Journal of Nutrition Sciences & Food Technology 7:949-955.
Synytsya AJ, Copikova A, Matejka P and Machovic V, 2003. Fourier transform Raman and infrared spectroscopy of pectins. Carbohydrate Polymers 54: 97-106.
Sukhtezari SH, Almasi H, Pirsa S, Zandi M and Pirouzifard, M, 2017. Development of bacterial cellulose based slow-release active films by incorporation of Scrophularia striata Boiss. extract, Carbohydrate Polymer 156: 1-31.
 
Videcoq P, Garnier C, Robert P and Bonnin E, 2011. Influence of calcium on pectin methylesterase behaviour in the presence of medium methylated pectins. Carbohydrate Polymers 86: 1657-1664.
Vlachos N, Skopelitis Y, Psaroudaki M, Konstantinidou V, Chatzilazarou A and Tegou N, 2009. Applications of Fourier transform-infrared spectroscopy to edible oils. Analytica Chimica Acta 573-574:459-465.
Yuen S, Choi M, Phillips D and Ma C, 2009. FTIR spectroscopic study of carboxymethylated non-starch polysaccharides. Food chemistry 114: 1091-1098.