تاثیر جایگزینی آرد برنج با آرد ماش خام و جوانه‌زده بر ترکیبات فنولی و خصوصیات فیزیکوشیمیایی نان بدون گلوتن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم و مهندسی صنایع غذایی، گروه علوم و صنایع غذایی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

2 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

چکیده

زمینه مطالعاتی: سلیاک یک بیماری روده‌ای می‌باشد که می‌تواند به علت عوامل ژنتیکی، ایمونولوژیکی یا زیست‌محیطی به‌وجود آید و تنها درمان موثر برای این بیماری پیروی از رژیم غذایی بدون گلوتن در تمام طول عمر بیمار است. به همین دلیل هدف از این مطالعه بررسی جایگزینی آرد برنج با آرد ماش خام و جوانه‌زده شده بود. روش کار: در این پژوهش تاثیر 4 سطح ماش خام و جوانه‌زده (5، 10، 15 و 20 درصد) روی درصد افت پخت، تخلخل، میزان چربی، شاخص L*، حجم مخصوص، ترکیبات فنولی، سختی و پذیرش کلی نان حجیم بدون گلوتن بر پایه آرد برنج در قالب طرح کاملا تصادفی با 9 تیمار مورد بررسی قرار گرفت. نتایج: بر اساس نتایج این پژوهش مشخص گردید که افزایش در میزان آرد ماش و همچنین آرد ماش جوانه‌زده تا غلظت 15 درصد به خمیر نان منجر به کاهش غیرمعنی‌دار میزان افت پخت گردید ولی با افزایش هرچه بیشتراین ترکیبات در فرمولاسیون نان میزان افت پخت افزایش یافت.از طرفی نتایج نشان داد که استفاده از آرد ماش خام و جوانه‌زده نسبت به نمونه شاهد منجر به افزایش میزان تخلخل نمونه‌ها شد و کمترین میزان شاخص L* نمونه‌ها هنگامی به‌دست آمد که در فرمولاسیون نان‌های تولیدی 20 درصد آرد ماش خام استفاده شده بود. با افزایش آرد ماش (خام و جوانه‌زده) در فرمولاسیون، میزان چربی، ترکیبات فنولی و سختی نمونه‌ها افزایش یافت و بیشینه میزان پذیرش کلی از دید ارزیاب‌ها، متعلق به نمونه حاوی 10 درصد آرد ماش خام بود. نتیجه‌گیری نهایی: در نهایت با توجه به این مطالعه می‌توان بیان داشت که استفاده از آرد ماش خام تا 10 درصد و آرد ماش جوانه‌زده تا 5 درصد برای تولید نان حجیم بدون گلوتن بر پایه آرد برنج بسیار مفید است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of replacement of rice flour with raw and sprouted mung bean Flour on phenolic compounds and physicochemical properties of gluten-Free Bread

نویسندگان [English]

  • Elnaz Nazari 1
  • Mehdi Gharekhani 2
1 M.Sc graduated, Department of Food science and engineering, Tabriz branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran
چکیده [English]

Introduction: Celiac disease (CD), also known as gluten enteropathy or celiac sprue, is one of the most common food-induced diseases in humans. This immune-mediated enteropathy is triggered by the ingestion of wheat gluten and similar proteins in genetically susceptible individuals, where inflammation of the small intestine and hence destruction of the villous structure thereof occur. Celiac disease is a permanent intolerance to certain cereal prolamines with a specific oligopeptidic sequence. The only effective treatment for celiac disease is serious compliance with a gluten-free diet throughout the patient's life. For this reason, the demand for gluten-free products has increased as the number of patients with celiac disease has increased. Production of gluten-free foods, especially baked goods, is usually based on various types of starch, and flour from plants free of gluten, such as maize, rice, soybean and buckwheat. Polysaccharide hydrocolloids and proteins of various origin are typical ingredients that have to be used in exchange to gluten in order to provide appropriate structure of the dough and texture of the final product. Due to the cheap and suitable sources of dietary fiber, carbohydrate, protein, and minerals and vitamins, the beans are a good option for use in gluten-free compounds. Mung bean is one years old plant and belongs to the Fabaceae family. The purpose of this study was to investigate the effect of replacing rice flour with raw and sprouted mung bean flour on the amount of phenolic compounds and physicochemical properties of rice-based gluten-free bread.
Materials and methods: For the production of raw mung bean flour, the seeds were washed, dried and milled. To produce sprouted mung bean flour, seed was soaking for 12, 48 and 16 hours, then sprouted and dried, and finally floured. To prepare bread, all dry compounds, other than sugar after weighing, were first screened using a screen of 80 mesh. In this study, four levels of raw and sprouted mung bean flour (5, 10, 15 and 20%) were used. On the produced breads in this study, the effect of 4 levels of raw and sprouted mung bean (5, 10, 15 and 20%) was investigated on the percentage of baking loss, porosity, fat content, L * index, specific volume, phenolic compounds, hardness and total acceptance of gluten free bread in a completely randomized design with 9 treatments.
Results and discussion: Based on the results of this study, it was found that the increase in the amount of mung flour and sprouted mung flour until 15% concentration in dough resulted in a non-significant decrease in the amount of baking loss, but the higher amount of baking loss was obtained with increasing of these flour in bread formulation. On the other hand, the results showed that the use of raw and sprouted mung flour compared to the control sample resulted in an increase in the porosity of the samples and the lowest L * index was obtained when the bread formulation containing of 20% raw mung flour. The fat and hardness of the samples increased with increasing of mung flour (raw and Sprouted) and the maximum acceptance rate from the evaluators' viewpoint belonged to the sample containing 10% raw mung flour. Increasing the amount of mung flour in samples increased their phenolic compounds, and in general, increased sprouted mung flour in the formulation compared to raw mung flour resulted in increased phenolic compounds in the samples. Increasing the amount of phenolic compounds during germination is attributed to the need for high oxygen concentrations, which results in more phenolic compounds to protect the cells from oxidative stress. The maximum acceptance rate from the viewpoints of the evaluators was 10% of raw mung flour, which was not statistically significant with control samples and containing 5% of raw and sprouted mung flour. The lowest total acceptance was for the sample containing 20% raw mung flour.
Conclusion: The most important method for preventing celiac disease is using a gluten-free diet. For this purpose, rice flour was used to prepare bread. The results showed that increasing the amount of raw and sprouted mung bean to a concentration of 15% in the formulation resulted in a decrease in the amount of baking loss. On the other hand, increasing the amount of raw and sprouted mung flour in the formulation of breads increased porosity, fat, phenolic compounds and hardness of samples. The lowest L * values of the samples were obtained when 20% of the raw mung flour was used in the formulations of the breads. The maximum total acceptance of evaluators was 10% of the raw mung flour. In finally, it can be stated that the use of raw and sprouted mung flour in amount of 10% and 5%, respectively can be used in bread production.
Conclusion: The most important method for preventing celiac disease is using a gluten-free diet. For this purpose, rice flour was used to prepare bread. The results showed that increasing the amount of raw and sprouted mung bean to a concentration of 15% in the formulation resulted in a decrease in the amount of baking loss. On the other hand, increasing the amount of raw and sprouted mung flour in the formulation of breads increased porosity, fat, phenolic compounds and hardness of samples. The lowest L * values of the samples were obtained when 20% of the raw mung flour was used in the formulations of the breads. The maximum total acceptance of evaluators was 10% of the raw mung flour. In finally, it can be stated that the use of raw and sprouted mung flour in amount of 10% and 5%, respectively can be used in bread production.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gluten free bread
  • Rice
  • Mung bean flour
  • Sprouted flour
  • Phenolic compounds
ابراهیم پور ن، 1388. بررسی تولید نان حجیم بدون گلوتن با استفاده از برخی هیدروکلوئیدها. پایان‌نامه کارشناسی ارشد علوم و صنایه غذایی، دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز.
اسدپور ا، جعفری س م، صادقی ماهونک ع و قربانی م، 2011. بررسی میزان پروتئین محلول و ظرفیت جذب آب و روغن آرد حاصل از حبوبات مختلف. پژوهش‌های علوم و صنایع غذایی ایران، 6 (3)، 184-192.
پوراسماعیل ن، عزیزی م ح، عباسی س و محمدی م، 1390. فرمولاسیون نان بدون گلوتن با استفاده از گوار و آنزیم گلوتامیناز میکروبی. مجله پژوهش‌های صنایع غذایی، 21 (1)، 69-81.
سلیمانی فرد م، 1391. اثر پلی‌ساکارید کفیران بر ویژگی‌های خمیر آرد گندم و کیفیت نان حجیم. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.
شاکری بروجنی ر، شاهدی م، کدیور م و وطن‌خواه ح، 1392. تأثیر افزودن صمغ کتیرا بر ویژگی‌های حسی و بیاتی نان بدون گلوتن. بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران، دانشگاه شیراز، 1-6.
شیروانی ع، شاهدی م و گلی ا، 1396. اثر جوانه زنی بر میزان ترکیبات شیمیایی، خواص تغذیه ای و فعالیت ضد اکسندگی بذر ماش. فصلنامه علوم و صنایع غذایی، 14 (62) 135-145.
رستمیان م، میلانی ج و ملکی گ، 1391. استفاده از ترکیب آرد ذرت و نخود در تهیه نان فاقد گلوتن. پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی، 1 (2)، 117-128.
طیبی م، شاهدی م و میالنی ج، 1393. بررسی ویژگی‌های حسی نان بدون گلوتن حاصل از نخودچی و سیب زمینی. بیست و دومین کنگره علوم و صنایع غذایی ایران.
عطایی صالحی ا، رستمیان م و میلانی ج، 1390. ارزیابی بافتی و حرارتی بیاتی نان فاقد گلوتن تهیه شده از آرد ذرت و نخود. مجله علمی پژوهشی علوم و فناوری غذایی، 3 (4)، 35-450.
عوض صفویان ع، اعلمی م، صادقی ع و ضیائی م. 1393. استفاده از کنجاله بادام شیرین و صمغ زانتان در تولید کیک بدون گلوتن. پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی، 3، 185-196.
AACC International,  2000. Approved methods of American association of cereal chemists 10thed. The association: St. Paul. MN.
Blades M, 1997. Food allergies and intolerances: an update. Nutrition and food science, 4: 146-151.
Brites C, Trigo MJ and Santos C, 2010. Maize-based gluten-free bread: Influence of processing parameters on sensory, and instrumental quality. Food and bioprocess Technology, 3, 707-715.
Demirkesen I, Mert B, Sumnu G and Shahin S, 2010. Rheological properties of gluten-free bread formulations. Journal of food engineering, 96, 295-303.
Fathi  B, Aalami M, Kashaninejad M, and Sadeghi A,  2016. Utilization of heat-moisture treated proso millet flour in production of gluten-free pound cake. Journal of Food Quality, 39: 611-619.
Fernandes SS, Salas-Mellado M, 2017. Addition of chia seed mucilage for reduction of fat content in bread and cakes. Food chemistry, 227, 237-244.
Gomez M, Ronda F, Caballero PA, Blanco CA and Rosell  CM, 2007. Functionality of different hydrocolloids on the quality and shelf-life of yellow layer cakes. Food Hydrocolloid, 21(2),167-173.
Gularte MA, Gomez M, and Rosell CM, 2012. Impact of legume flour on quality and in vitro digestibility of starch and protein from gluten-free cakes. Journal of Food and Bioprocess Technology, 5, 3142-3150.
Gujral HS, Guardiola I, Carbonell  JV and  Rosell CM, 2003. Effect of cyclodexterinase on dough rheology and bread quality from rice flour. Journal of Agriculture and Food Chemistry, 51: 3814-3818.
Hallen E, Ibanoglu Sh and Ainsworth P, 2003. Effect of fermented/germinated cowpea flour addition on the rheological and baking properties of wheat flour. Journal of food engineering, 63, 177- 184.
Hoseney R C and Rogers D E, 1994. Mechanism of sugarfunctionality in cookies. In The science of cookie and crackerproduction, 1st Ed, 203–225.
Khattak AB, Zeb A, Khan M, Bibi N and Ihsanullah and Khattak MS, 2007. Influence of germination techniques on sprout yield, biosynthesis of ascorbic acid and cooking ability, in chickpea (Cicer arietinum L.). Food chemistry. 103, 115- 120.
Kim Young A, Su-Jung in and Jeonghae R, 2017. Effect of germinated grain flours on physicochemical characteristics of rice cakes. seolgitteok. Food science and biotechnology, 26.1:21-28.
Kuo Y H, Rozan P, Lambein F, Frias J and Vidal-Valverde C, 2004. Effects of different germination conditions on the contents of free protein and non-protein amino acids of commercial legumes. Food chemistry, 86, 537-545.
Lazaridou A, Duta D, Papageorgiou M, Belc N and Biliaderis CG, 2007. Effects of hydrocolloids on dough rheology and bread quality parameters in gluten-free formulation. Journal of food engineering, 79, 1033-1047.
Maleki M, Hoseney RC and Mattern, PJ,1980. Effect of loaf volume, moisture content and protein quality on softness and staling rate of bread. Cereal chemistry, 57, 138-140.
Megat Rusydi R, Noraliza, C, Azrina A and Zulkhairi A, 2011. Nutritional changes in germinated legumes and rice varieties. International food research journal, 18: 705-713
Minarro B, Albanell E, Aguilar N, Guamis B and Capellas M,  2012.  Effect of legumeflours on baking characteristics of gluten-free bread. Journal of Cereal Science. 476- 481.
Muanda FN, Soulimani R, Diop B and Dicko A, 2011. Study on chemical composition and biological activities of essential oil and extracts from Stevia rebaudiana Bertoni leaves. LWT- Food Science and Technology, 44, 1865-1872.
Mulyowidarso R, Fleet G and Buckle K, 1991. Changes in the concentration of organic acids during the soaking of soybeans for tempe production. International journal of food science and technology, 26: 607–614.
Pasrija D, Ezhilarasi PN, Indrani D and Anandharamakrishnan C, 2015. Microencapsulation of green tea polyphenols and its effect on incorporated bread quality. LWT-food science and thechnology, 64, 289-296.
Peighambardoust H, Ebrahimpour N, olad Ghaffari A and Azadmard Damirchi S, 2011. Effect of pectin, guar and carrageenan on quality parameters and staling of gluten-free pan bread. Journal of food science and engineering, 1, 226-236.
Rajiv J etal, 2012. Influence of green gram flour (Phaseolus aureus) on the rheology, microstructure and quality of cookies. Journal of texture studies 43, 5: 350-360.
Rizzello C, Calasso M, Campanella D, Angelis M and Gobbetti M, 2014. Use of sourdough fermentation and mixture of wheat, chickpea, lentil and bean flours for enhancing the nutritional, texture and sensory characteristics of white bread. International journal of food microbiology, 180, 78-87.
Shaidi F, Mohebi M and Ehteiati A, 2010. Analysis of digital images of soybean flour-rich barberry breads. Iranian Journal of Food Science and Technology, 4, 247-253.
Singh R, Kumar A and Singh J, 2013. Quality attributes of fresh chickpea sprouts stored under modified atmospheric packages. Journal of food processing and preservation, 1-11.
Soleimanifard M, Aelami M, Chegini FK, Najafian G, Sadeghi Mahoonak AR and Khomeyri M, 2014. Investigation on the effects of kefiran on bulky bread quality and its shelf life. Journal of Innovation in Food Science and Technology, 5 (4), 53-65.
Suda M, Watanabe T, Kobayashi M and Matsuda K, 1986. Changes in starch content and related enzyme activities during the growth of germinating soybeans. Agricultural and biological chemistry, 50, 3195-3196.
Sun, D. 2008. Computer vision technologyfor food quality evaluation. Academic Press, New York.
Tronsmo, K., Faergestad, E., Schofield, J., Magnus, E., 2003. Wheat protein quality inrelation to baking performance evaluated by the Chorleywood bread processand a hearth bread baking test. Journal of Cereal Science, 38, 205-215.
Villenuve S and Mondor M, 2014. Processing and bred making potential of proteins isolated from malted and non-malted pea seeds by ultrafiltration/diafiltration. Food bioscience, 8, 33-36.
Wehrle K, Crau H and Arendt E, 1997. Effect of lactic acid, acetic acid and table salt on fundamental rheological dough properties of wheat dough. Cereal chemistry, 74, 739-744.
Yiu SH, Weisz J and Wood PJ, 1991. Comparison of the effect of microwave and conventional cooking on starch and b-glucan in rolledoats. Cereal chemistry, 68(4), 372-375.