تولید سوسیس مرغ فراسودمند با استفاده از آرد کینوا و بررسی ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی و بافتی آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه

2 عضو هییت علمی دانشگاه ارومیه

3 گروه علوم و صنایع غذایی دانشگاه ارومیه

4 دانشگاه ارومیه

10.22034/fr.2021.40141.1742

چکیده

زمینه مطالعاتی: از راهکارهای مناسب جهت تولید غذاهای فراسودمند، استفاده از منابع مختلف فیبری جایگزین، همچون کینوا می‌باشد. هدف پژوهش: در این تحقیق امکان تولید سوسیس کم چرب با افزودن آرد کینوا و بررسی ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی آن مورد مطالعه قرار گرفت. روش کار: سوسیس کم چرب حاوی 10-5 % کینوا تولید و سپس خصوصیات تغذیه‌ای و فیزیکوشیمایی (حفظ رطوبت، جذب چربی ، افت پخت، فعالیت آنتی‌اکسیدانی، میزان خاکستر)، بافتی، رنگ و حسی نمونه‌های تولیدی در طی 30 روز نگهداری در دمای C°4 مورد بررسی قرار گرفت. برای ارزیابی و مدل‌سازی تاثیر فاکتور‌های مورد مطالعه بر شاخص‌های کیفی و کمی از روش سطح پاسخ RSM طرح Behnken-Box استفاده گردید. نتایج: نتایج به وضوح نشان داد که کاربرد آرد کینوا و افزایش سطوح مصرف آن سبب افـزایش ظرفیت آنتی‌اکسیدانی، میزان چربی و رطوبت نمونه‌های تولیدی شد(p <0.05). علاوه بر این نتایج نشان داد که آرد کینوا سبب افزایش میزان مؤلفه‌های رنگی a* و b* سوسیس‌های کم چرب تولیدی شـد. بهینه‌سازی نیز بر اساس حداقل میزان خاکستر، چربی، افت پخت و حداکثر میزان رطوبت، اسیدیته، ظرفیت آنتی‌اکسیدانی، شاخص قرمزی، سختی و پذیرش کلی انجام شد. نمونه‌ای که حاوی % 268/5 کینوا، 5% روغن، % 857/1 آرد و مدت زمان نگهداری، روز بعد از 29 بود، به عنوان نمونه بهینه توسط داوران انتخاب گردید. نتیجه‌گیری نهایی: به‌طور کلی نتایج این پژوهش نشان داد که افزودن 5% آرد کینوا به فرمولاسیون سوسیس می‌تواند به تولید یک محصول فراسودمند جدید با چربی کاهش یافته منجر شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Production of Functional Chicken Sausage by Quinoa Flour and Studying of Physicochemical and Textural Properties

نویسندگان [English]

  • monireh poursalehi 1
  • Fariba Zeynali 2
  • Mohammad Alizadeh Khaledabad 3
  • Hadi Almasi 4
1 Department of food science, Faculty of agriculture, Urmia university
2 Department of food science, Faculty of agriculture, Urmia University
3 Department of food science Urmia University
4 Department of food science and technology, Faculty of agriculture, Urmia university
چکیده [English]

Introduction: Today, Excessive consumption of fatty foods, especially high-fat meat products, has increased obesity, hypercholesterolemia, cardiovascular disease or cancer (Fernandez-Diez et al., 2015). Quinoa belongs to the Chenopodiaceae family, the genus Chenopodium, a high-nutritional starchy seed that contains nutrients and can be used in the production of meat products (Fernandez Diaz et al. 2015). Quinoa's antioxidant activity is associated with vitamin E content and phenolic compounds. Tocopherols (vitamin E) are fat-soluble antioxidants found in the chloroplast membrane. They interact with unsaturated acyl lipid groups and stabilize the membrane and release different types of reactive oxygen (Sadler 2004). Despite proving the nutritional effects of quinoa, its effect on promoting the nutritional value of various products, including meat products, has not been investigated. Due to the disadvantages of the fat used in meat products and the antioxidant effects of quinoa seeds, in this study, quinoa flour was used as an alternative to part of the oil in sausage formulations and the physicochemical properties of the produced sausages were investigated.
Material and methods: 15 sausage samples containing different amounts of flour (4-0%), oil (5-15.3%) and quinoa (10-0%) were produced. Formulations include chicken (55%) and other ingredients including ice powder (15.87%), fresh garlic (1%), salt (0.9%), sugar (0.7%), polyphosphate (0.3%) was carrageenan utah (1%), whey powder (2%), starch (3%), nitrite (0.1%), ascorbic acid (1.25%) and spices (1%). The meat was minced with garlic in a meat grinder and then ground in an electric mills with salt and polyphosphate for 2 minutes. The meat dough was then mixed in a food processor with carrageenan, sugar, water powder, starch, flour and quinoa for a few minutes. Then ice and half the oil were added and mixed again. After the dough was homogeneous, when the ingredients became sticky, the other half of the oil and spice mixture were added. Finally, the mixture was filled with filler in the coating and cooked by Ben Marie method for 80 minutes at 80 °C. At the end, the cooked sausages were placed under cold water for a few minutes to heat shock and then stored in the refrigerator at 4°C until the experiments were performed. Then physicochemical properties (moisture retention, fat absorption, cooking loss, antioxidant capacity, and ash content), color, texture hardness and sensory evaluation during 30 days storage at 4°C were studied. To evaluate and modeling the influence of the factors studied on the qualitative and quantitative indices, the RSM response method was used to Behnken-Box design.
Results and discussion: Measuring ash showed that percentage of ash increased with increasing quinoa content. Quinoa as an pseudocereal, a good source of minerals, such as calcium, magnesium, iron, zinc, phosphorus, fiber and vitamin B, more than just cereals. It is also a good source of vitamin E, thiamine, folic acid and vitamin C (Valencia Chamorro 2003). The reason that quinoa increases the amount of ash in sausages compared to flour is due to the increase in these minerals and vitamins in its structure. The results of measuring the moisture content showed that if the quinoa increased, the moisture increased. Moisture also increases with Increase the amount of flour (p˂0.05). In a study of pasta containing quinoa flour, the retention of moisture in pasta containing quinoa flour was higher than that made from wheat flour, which is due to the presence of various hydrophilic compounds such as polysaccharides and proteins in quinoa (Lorusso et al. 2017). In another study on the replacement of fat with quinoa in dry sausages, it was reported that the average moisture content in the control sausages was lower than the samples containing quinoa as a fat replacer (Fernandez Diaz et al. 2015). The results also show that the interaction between oil, quinoa and time is significant. In the study of the effect of quinoa flour on burgers, the highest fat content for burgers prepared with 7% and 10% of quinoa flour was determined. The effect of adding quinoa on fat content may be related to the storage of oil in quinoa flour, which leads to more storage of oil in meat products during the cooking process (Ho and Yu 2015; Taloker 2015; Liu et al. 2015). On the other hand, in low quinoa values, by increasing flour content, the increase in acidity is high. A study of frankfurter sausage samples made with tilapia fillets containing 20 grams of quinoa flour, showed that these sausages had a significantly higher pH compared to control sausages with a pH of 5.6, resulting in acidity in these sausages decreased (Zapata et al. 2016). In addition, quinoa prevents cooking loss. A study of quinoa-rich bread found that the lowest bread crumbs were found to be related to those with the highest amount of quinoa flour and the lowest wasted to those with the least amount of quinoa flour, which could be due to more water absorption during preparation. The dough has a high water holding capacity in hydrochloride and reduces water evaporation during cooking or, in other words, increases the final moisture in the samples containing quinoa (Pour Mohammadi et al., 2009). In this study, DPPH was used to investigate the antioxidant capacity of quinoa flour during sausage storage. Statistically, among the factors influencing the antioxidant activity of sausages, quinoa flour was significant at a probability level of P Conclusion: The results of this study showed that quinoa flour increased the antioxidant capacity in the produced samples and due to the presence of various hydrophilic compounds such as polysaccharides and protein in quinoa flour, the moisture content of sausages increased. Quinoa flour also reduced the amount of lightness (L*), increased the amount of redness (a*), and also increased the amount of yellowness (b*) due to its carotenoid compounds. On the other hand, due to the presence of unsaturated fatty acids and phospholipids in quinoa flour, the fat of sausages increased. But quinoa did not have a significant effect on the hardness of sausages.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quinoa
  • functional sausages
  • Low fat
  • Antioxidant Activity
پروانه و، 1385. کنترل کیفی و آزمایشات شیمیایی مواد غذایی، چاپ اول، انتشارات دانشگاه تهران.
پورمحمدی ک، اعلمی م، شاهدی م، و صادقی ماهونک ع، 1388. مقایسه ی ویژگی های فیزیکوشیمیایی نان گندم حاوی جو بدون پوشینه با نان گندم حاوی جو پوشینه دار، مجله پژوهش­های علوم و صنایع غذایی ایران، 2، 163-171.
حسینی ف، میلانی الف و بلوریان ش، 1390. تأثیر میکروکریستالین سلولز به عنوان جایگزین چربی بر ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی، بافتی و حسی همبرگر کم چرب، نشریه پژوهش‌های صنایع غذایی، 21(3)، 378-371.
حقایق غ و عطای صالحی الف، 1394. غنی‌سازی کلوچه بدون گلوتن با آرد شبه غلات کینوا، آمارانت و گندم سیاه، علوم و صنایع غذایی، 70 (14)، 219-211.
دباغ نیکوخصلت ه، علیزاده الف و سیدمسلمی الف، 1397. بررسی ویژگی‌های میکروبی سوسیس تخمیری خشک بدون کشت آغازگر، نشریه پژوهش‌های صنایع غذایی، 28(2)، 125-115.  
ریاضی ف، زینالی ف، حسینی الف و بهمدی ه، 1394. بررسی امکان استفاده از تفاله انگور قرمز به عنوان جایگزین چربی در تولید سوسیس کم چرب، نشریه پژوهش‌های صنایع غذایی، 25(2)، 269-259.
مسلمی م، حسینی ه، خاکسار ر، تسلیمی الف، کفشدوزان خ و شهراز ف، 1389. تأثیر فرایند حرارتی و مدت نگهداری بر ترکیب اسیدهای چرب، ویژگی­های میکروبی، شیمیایی و حسی در فراورده­های حاوی 40 درصد گوشت قرمز تهیه شده از روغن­های سویا و کانولا، مجله علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران، 1، 38-29.
مولانژاد م، هدایتی فر م و گلستان ل، 1395. افزایش عمر ماندگاری کالباس گوشت حرارت دیده با نگهدارنده طبیعی کیتوزان به عنوان جایگزین نیتریت سدیم، نشریه پژوهش‌های صنایع غذایی، 26(1)، 112-99.
یوسفی ن، 1395. امکان سنجی تولید همبرگر رژیمی (کم چرب) توسط جایگزینی نسبی با صمغ دانه به. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه ارومیه.
Adekunle Ayo J, 2001. The effect of amaranth grain flour on the quality of bread. International Journal of Food Science 4: 341–351.
Aleson-Carbonell L, Fernandez-Lopez J, Sendra E, Sayas-Barbera E and Perez-Alvarez JA, 2004. Quality characteristics of a nonfermented dry-cured sausage formulated with lemon albedo. Journal of the Science of Food and Agriculture 84(15): 2077-2084. 
Alvarez-Jubete L, Auty M, Arendt EK and Gallagher E, 2010. Baking properties and microstructure of pseudocereal Xours in gluten-free bread formulations. European Journal of Food Research and Technology 230: 437–445.
AOAC, Association of official analytical chemist, 1990. Official method of analysis. Washington, DC.
Aryana K and McGrew P, 2007. Quality attribute of yogurt with Lactobacillus casei and various prebiotisc. LWT-Food Science and Technology 40(10): 1808-1814.
Bourne MC, 2002.Food Texture and Viscosity, 1st publication, Academic Press, London.
Carr J, Baloga C, Guinard X, Lawter L, Marty C and Squire C, 1996. The effect of gelling agent type and concentration on flavor release in model systems. Food Chemistry 46: 3201–3206.
Chai E, Oakenfull DG, McBride RL and Lane AG, 1991. Sensory perception and rheology of flavoured gels. Food Australia 43: 256-261.
Chillo S, Laverse J, Falcone PM and Del Nobile MA, 2008. Quality of spaghetti in base amaranthus wholemeal flour added with quinoa, broad bean and chick pea. Journal of Food Engineering 84: 101-107.
Dini I, Tenore GC and Dini A, 2005. Nutritional and antinutritional composition of Kancolla seeds: an interesting and underexploited andine food plant. Food Chemistry 92: 125–132.
Dzudie T, Scher J and Hardy J, 2002. Common bean flour as an extender in beef sausages. Journal of Food Engineering52(2): 143- 147.
Elgeti D, Nordlohne SD, Föste M, Besl M, Linden M, Heinz V, Jekle M and Becker T, 2014. Volume and texture improvement of gluten-free bread using quinoa white flour. Journal of Cereal Science 59(1): 41–47.
Fernández-Diez A, Caro I, Castro A, Bettit K, Daphne D, Ramos and Mateo J, 2015. Partial fat replacement by boiled quinoa on the quality characteristics of a dry-cured sausage. Journal of Food Science 81, C1891-C1897.
Gallagher E, Gormley TR and Arendt EK, 2003. Crust and crumb characteristics of gluten-free breads. Journal Food Engineering 56,153–161.
Grigelmo-Miguel N, Abadías-Serós MI, and Martín-Belloso O, 1999. Characterization of low-fat high-dietary fiber frankfurters. Meat Science 52(3): 247-256.
Hayes JE, StePanyan V, Allen P, O’Grady MN and Kerry JP, 2011. Evaluation of the effects of selected plant-derived nutraceuticals on the quality and shelf-life stability of raw and cooked pork sausages. LWT-Food Science and Technology 44: 164-172.
Hu, G, and Yu W, 2015. Effect of hemicellulose from rice bran on low fat meatballs chemical and functional properties. Food Chemistry 186: 239-243.
Huang S, Tsai Y and Chen C, 2011. Effects of wheat fiber, oat fiber, and inulin on sensory and physicochemical properties of Chinese-style sausages. Asian-Australasian Journal of Animal Sciences 24(6): 875-880.
Jancurová M, Minarovičová L and Dandár A, 2009. Quinoa – a review. Czech Journal of Food Science 27: 71–79.
Lorusso A, Verni M, Montemurro M, Coda R, Gobbetti M and Rizzello C, 2017. Use of fermented quinoa flour for pasta making and evaluation of the technological and nutritional features. LWT-Food Science and Technology 78: 215-221.
Liu R, Wang N, Li Q and Zhang M, 2015. Comparative studies on physicochemical properties of raw and hydrolyzed oat β-glucan and their application in low-fat meatballs. Food Hydrocolloids 51: 424-431.
Malekian F, Khachaturyan M, Gebrelul S and Henson JF, 2014. Composition and fatty acid profile of goat meat sausages with added rice bran. International Journal of Food Science 686298.
Matiacevich SB, Castellión ML, Maldonado SB and Buera MP, 2006. Water-dependent thermal transitions in quinoa embryos. Thermochimica Acta 448: 117–122.
Mielnik MB, Aaby K and Skrede G, 2003. Commercial antioxidants control lipid oxidation in mechanically deboned turkey meat. Meat Science 65(3): 1147-1155.
Purlis E and Salvadori V, 2009. Modeling the browning of bread during baking. Food Research International 42: 865-870.
Repo M and Valencia Ann R, 2011. Quinoa (Chenopodium quinoa, Willd.) as a source of dietary fiber and other functional components. Ciência e Tecnologia de Alimentos 31(1): 225-230.
Sadler MJ, 2004. Meat alternatives market developments and health benefits. Trends in Food Science & Technology 15(5): 250-260.
Sanz-Penella JM, Wronkowska M, Soral-Smietana M and Haros M, 2013. Effect of whole amaranth flour on bread properties and nutritive value. LWT-Food Science and Technology 50(2): 679-685.
Sáyago-Ayerdi S, Brenes A and Goñi I, 2009. Effect of grape antioxidant dietary fiber on the lipid oxidation of raw and cooked chicken hamburgers. LWT-Food Science and Technology 42(5): 971-976.
Soltanizadeh N and Ghiasi H, 2015. Qualitative improvement of low meat burger using aloevera. Meat Science 99: 75-80.
Talukder S, 2015. Effect of dietary fiber on properties and acceptance of meat products: a review. Critical Reviews in Food Science and Nutrition 55(7): 1005-1011.
Tang Y, Li X, Zhang B, Chen PX and Liu R, 2015. Characterization of phenolics, betanins and antioxidant activities in seeds of three Chenopodium quinoa Willd. genotypes. Food Chemistry 166: 380-388.
Taylor AJ, Besnard S, Puaud M and Linforth RST, 2001. In vivo measurement of flavour release from mixed phase gels. Biomolecular Engineering 17: 143–150.
Teutonico RA and Knorr D, 1985. Amaranth: Composition, properties, and applications of a rediscovered food crop. Food Technology 39: 49-60.
Valencia-Chamorro SA, 2003. Quinoa. In: Caballero B.: Encyclopedia of Food Science and Nutrition 8: 4895–4902.
Viuda-Martos M, Ruiz-Navajas Y, Fernández-López J and Pérez-Álverez J, 2009. Effect of adding citrus waste water, thyme and oregano essential oil on the chemical, physical and sensory characteristics of a bologna sausage. Innovative Food Science & Emerging Technologies 10(4): 655-660.
Wang Y, Li F, Zhuang H, Chen X, Li L, Qiao W and Zhang J, 2015. Effect of plant polyphenols and α-tocopherol on lipid oxidation, residual nitrites, biogenic amines, and N-nitrosamines formation during ripening and storage of dry-cured bacon. LWT-Food Science and Technology 60(1): 199-206.
Zapata AF, Rodríguez–Pava GC, 2016. Physicochemical analysis of frankfurter type sausages made with red tilapia fillet waste (Oreochromis sp) and quinoa flour (Chenopodium quinoa W.). Brazilian Food Technology 21: 103-110.