بررسی اثر پودر کدوحلوایی و اسفناج بر کیفیت فیزیکی‌شیمیایی و حسی کیک اسفنجی غنی‌شده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی، واحد آزادشهر، دانشگاه آزاداسلامی، آزادشهر، ایران.

2 مرکز تحقیقات صنایع غذایی شرق گلستان، واحد آزادشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، آزادشهر، ایران

3 عضو هیات علمی گروه علوم و صنایع غذایی، واحد آزادشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، آزادشهر، استان گلستان، ایران

چکیده

زمینه مطالعاتی: کدوحلوایی یک منبع مناسب از کاروتن، ویتامین‌های محلول در آب و اسیدهای آمینه است. اسفناج دارای مقدار قابل‌توجهی مواد مغذی ضروری از جمله پتاسیم، کلسیم، منیزیم، فسفر، آهن، مس، روی، پروتئین، فیبر، ترکیبات فنولی، اسیدهای چرب ضروری غیراشباع از جمله اسید آلفا لینولنیک و اسید لینولئیک است. هدف: در این پژوهش از پودرهای کدوحلوایی و اسفناج به دلیل دارا بودن ارزش تغذیه‌ای بالا، فیبر، بتاکاروتن و مواد معدنی (کلسیم و آهن) جهت بهبود و افزایش کیفیت کیک اسفنجی استفاده شد. روش کار: ابتدا کدوحلوایی و اسفناج در شرایط کنترل شده خشک و به شکل پودر در آمدند. سپس به نسبت برابر و در غلظت‌های 0، 10، 20 و 30 درصد در فرمولاسیون کیک اسفنجی استفاده و ویسکوزیته خمیر و ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی، رنگ، بافت و حسی محصول تولید شده مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج: با افزایش درصد جایگزینی پودر کدوحلوایی و اسفناج در فرمولاسیون کیک اسفنجی مشاهده شد که درصد فیبر، آهن و کلسیم نمونه‌ها به ترتیب از 60/1 به 04/10 درصد، 78/9 به 93/50 پی‌پی‌ام و 19/0 به 42/0 درصد افزایش یافت و اختلاف معنی‌داری بین تیمارها وجود داشت (05/0>P). همچنین مقادیر بتاکاروتن، پروتئین، رطوبت و دانسیته کیک‌ها نیز با افزایش درصد جایگزینی پودرها به‌طور معنی‌داری افزایش یافت (05/0>P). با افزایش درصد جایگزینی پودرها در فرمولاسیون کیک اسفنجی از 0 به 30 درصد، ویسکوزیته خمیر کیک در سرعت برشی s-190 از 72/16 به 82/30 پاسکال ثانیه به‌طور معنی‌داری افزایش یافت (05/0>P). سفتی کیک‌های غنی‌شده با پودر کدوحلوایی و اسفناج، با افزایش درصد جایگزینی افزایش یافت و در روز اول و روز چهاردهم به ترتیب در محدوده 427/5-071/2 نیوتن و 207/6-354/3 نیوتن به دست آمد. نتیجه‌گیری نهایی: بر اساس نتایج ارزیابی حسی، نمونه حاوی 20 درصد پودر کدوحلوایی و اسفناج بالاترین امتیاز را از نظر پذیرش کلی داشت و با توجه به سایر ویژگی‌های به دست آمده در این مقاله، تولید صنعتی این محصول غنی شده توصیه می‌شود .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of pumpkin and spinach powder on physicochemical and sensory properties of fortified sponge cake

نویسندگان [English]

  • Farhad Khormali 1
  • Seyyed Hossein Hosseini Ghaboos 2
  • Abolfazl Fadavi 3
1 MSc, Department of Food Science and Engineering, Azadshahr Branch, Islamic Azad University, Azadshahr , Iran.
2 Food Science and Technology Research Center of East Golestan, Azadshahr Branch, Islamic Azad University, Azadshahr, Iran
3 Assistant Professor, Department of Food Science and Engineering, Azadshahr Branch, Islamic Azad University, Azadshahr , Iran
چکیده [English]

Introduction: Fruit fibre have better quality due to higher total and soluble fibre content, water and oil holding capacity and colonic fermentability, as well as lower phytic acid content and caloric value (Sharoba et al., 2013). In the fresh mass of the pumpkin (Cucurbita moschata), total carotenoid content, a major contributory factor in the high nutritional value of pumpkins, ranges from 2 to 10 mg/100 g, the content of vitamins C and E accounting for 9–10 mg/100 g and 1.03–1.06 mg/100 g, respectively (Hosseini Ghaboos et al., 2016; Nawirska et al., 2009). Pumpkin fruit is also a valuable source of other vitamins, e.g., vitamin A, B6, K, thiamine, and riboflavin, as well as minerals, e.g., potassium, phosphorus, magnesium, iron and selenium (Mirhosseini et al., 2015; Obradović et al., 2015). Since pumpkin is a valuable micronutrients source, dried pumpkin could be processed into powder for foods to increase fibers, vitamin A and mineral contents. In addition, pumpkin powder can be used in bakery products because of its highly-desirable flavour, sweetness and deep yellow-orange colour (Salehi, 2020). The influence of replacement of wheat flour with pumpkin powder (at five levels of 0, 2.5, 5.0 7.5 and 10 %) on textural properties and sensory qualities of biscuit was studied by Kulkarni and Joshi (2013). As the replacement level of wheat flour with pumpkin powder increased, the firmness and fracturability values were increased. Biscuits with more pumpkin powder had a more yellow colour than those with less pumpkin powder. According to the sensory evaluation results, biscuits containing 2.5 % dried pumpkin powder had the highest total acceptance score. The iron and β-carotene content of biscuits increased with increasing pumpkin powder levels. Spinach is a good source of minerals (Fe, Mn, Zn and Mg), vitamins (E, A, C, K, B1, B6 and B2), protein, fibers and antioxidants, making it a suitable ingredient to be used in the formulation of food products with high nutritional and biological values (Slavin and Lloyd, 2012). El-Sayed (2020) studied the effect of spinach nano-powder (0.5-2%) addition on the quality of ultra-filtered soft cheeses. The author demonstrated that by increasing of spinach powder concentration with retentate, the content of fibers, minerals, total phenolic content, and antioxidant activity of samples was enhanced. In this study, pumpkin and spinach powders were used to improve and enhance the quality of sponge cake due to their high nutritional value, fiber, β-carotene and minerals (calcium and iron).
Material and methods: At first, the pumpkin and spinach were dried and powdered in controlled conditions. Fresh pumpkins (Cucurbita moschata) were purchased from local market. The pumpkin slices with 5 mm thickness were dried in an oven (65°C). The dried pumpkins were milled, powdered and passed thru a 125 mesh screen (Hosseini Ghaboos et al., 2016). The ingredients used in the formula of sponge cakes were cake flour (100 g), sucrose (70 g), sunflower oil (60 g), fresh eggs (70 g), whey (4 g), baking powder (1.5 g), vanilla (0.5 g), water (40 g) and nonfat dry milk (20 g) powder. Sucrose and sunflower oil were poured into a bowl, and mixed for 10 min. Whole egg was added to the bowl, and then mixed for 4 min. The sifted cake flour, whey, baking powder, vanilla, water and nonfat dry milk powder was gradually poured into a bowl, and mixed for 3 min. Water was added to the bowl, and then mixed for 1 min. For each cake, 45 g of cake batter was poured into a cake pan and baked at 195°C for 25 min in a oven toaster. The cakes were allowed to cool for 20 min, and then were removed from the pans. The cooled cakes were packed in polypropylene bags at room temperature before physico-chemical and sensory evaluation analyses. The test sponge cake samples prepared with 0% (control), 5%, 10%, 20 and 30% replacement of cake flour with blend of pumpkin and spinach powder. The blend of pumpkin and spinach at concentrations of 0, 10, 20 and 30% were used in sponge cake formulation and the dough viscosity and physicochemical, color, texture and sensory properties of the product were studied. The texture profile analysis of sponge cake samples from the midsection of the cakes were performed using a texture analyzer (TA-XT Plus, Stable Micro Systems Ltd., Surrey, UK) with a 36 mm diameter cylindrical probe, 50% compressing and a test speed of 1.0 mm s−1 . The crust of cake samples was removed in cake texture determination. A double cycle was programmed and the texture profile was determined using Texture Expert 1.05 software (Stable Microsystems). Other parameters were defined as: pre-test speed 2.0 mm s−1, post-test speed 2.0 mm s−1 and trigger force 5 g. The texture parameters recorded were firmness, cohesiveness, springiness and resilience, and the texture parameter of cake was averaged from 3 replications. Statistical analysis was performed in factorial arrangement based on completely randomized design and comparing was performed at the average at 5% level using Duncan's multiple range test.
Results and discussion: With increasing percentage of pumpkin and spinach powder in sponge cake formulation showed that fiber, iron and calcium percentages of samples were increased from 1.60 to 10.04%, 9.78 to 50.93 ppm and 0.19 to 0.42, respectively and there was a significant difference between treatments (p < 0.05). Also, β-carotene, protein, moisture and density of cakes increased significantly with increasing percentage of powder replacement (p < 0.05). By increasing the percentage of substitution of powders in sponge cake formulation from 0 to 30%, the viscosity of cake batters at shear rate of 90 s-1 was significantly increased from 16.72 to 30.82 Pa.s (p < 0.05). According to the results of image processing, as the percentage of pumpkin and spinach powder increased in the formulation, the a* index decreased and became negative indicating that the samples became greener with increasing replacement percentage.
Conclusion: The firmness of cakes enriched with pumpkin and spinach powder was obtained in the first day and on the 14th day in the range of 2.071-5.427 N and 3.354-6.207 N, respectively. Based on the sensory evaluation results, the sample containing 20% pumpkin and spinach powder had the highest overall acceptance score.

کلیدواژه‌ها [English]

  • β-Carotene
  • Fiber
  • Image processing
  • Viscosity
حسینی ز، 1386. روش های متداول در تجزیه مواد غذایی، مرکز نشر دانشگاه شیراز، چاپ ششم.
حسینی قابوس س ح، سیدین اردبیلی س م، کاشانی‌نژاد م، اسدی غ و اعلمی م، 1395. تولید پودر کدوحلوایی با سامانه مادون‌قرمز تحت خلأ و استفاده آن درفرمولاسیون کیک اسفنجی، رساله دکتری در رشته علوم و صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران.
صالحی ف، امین‌اخلاص س و سوری ف. 1397. بررسی ویژگی‌های خمیر و خصوصیات کیک اسفنجی حاوی ایزوله پروتئینی سویا و صمغ دانه ریحان. علوم و صنایع غذایی ایران، 80 (15)، 266-257.
عبدالنبی‌پور ا، ناصحی ب و حجتی م، 1398. تأثیر افزودن آرد کنجاله کنجد و پلی‌ساکارید محلول در آب سویا بر ویژگی‌های کیک فنجانی. پژوهش‌های صنایع غذایی، 29(2)، 169-180.
عسگری‌ورجانی س، صالحی‌فر م و شهریاری ش، 1400. ارزیابی اثر ضد‌اکسایشی و ضد‌میکروبی صمغ دانه ریحان و اسانس پونه کوهی در ماندگاری کیک شکلاتی کم‌چرب. پژوهش‌های صنایع غذایی، 31(1)، 31-17.
محترمی ف، قلی پور د و اشرفی یورقانلو ر، ۱۳۹۷. امکان‌سنجی تولید کیک اسفنجی غنی‌شده و کم‌کالری با پوره اسفناج. علوم و صنایع غذایی ایران، ۱۵ (۸۴)، ۳۷۵-۳۸۴.
محروسی ط و پورفرزاد ا، 1400. بررسی کیفیت و ماندگاری کلوچه فومن غنی شده با سبوس برنج با استفاده از روش‌های چندمتغیره متقارن و نامتقارن، پژوهش های صنایع غذایی، 31(1)، 114-95.
مقصودلو ی، احمدی ع، عزیزی م ح، اعلمی م و قربانی م. 1395. تاثیر فیبرهای نشاسته مقاوم بر ویژگی‌های کیفی و حسی کیک‌های اسفنجی. پژوهش‌های صنایع غذایی، 26 (2)، 161-174.
Bhat MA and Bhat A, 2013. Study on physico-chemical characteristics of pumpkin blended cake. Journal of Food Processing & Technology 4(9): 4-9.
Das S and Banerjee S, 2015. Production of pumpkin powder and its utilization in bakery products development: a review. International Journal of Research in Engineering and Technology 4(5): 478-481.
Davidou S, Le Meste M, Debever E and Bekaert D, 1996. A contribution to the study of staling of white bread: effect of water and hydrocolloid. Food Hydrocolloids 10(4): 375-383.
El-Sayed SM, 2020. Use of spinach powder as functional ingredient in the manufacture of UF-Soft cheese. Heliyon 6: 1-6.
Galla NR, Pamidighantam PR, Karakala B, Gurusiddaiah MR and Akula S, 2017. Nutritional, textural and sensory quality of biscuits supplemented with spinach (Spinacia oleracea L.). International Journal of Gastronomy and Food Science 7: 20-26.
Hellström JK, Torronen AR and Mattila PH, 2009. Proanthocyanidins in common food products of plant origin. Journal of Agricultural and Food Chemistry 57(17): 7899-7906.
Khan MA, Mahesh C, Semwal AD and Sharma GK, 2015. Effect of spinach powder on physico-chemical, rheological, nutritional and sensory characteristics of chapati premixes. Journal of food science and technology 52(4): 2359-2365.
Kia S and Hosseini Ghaboos S, 2018. Development of traditional date cookie formulation using pumpkin puree. Journal of Food Biosciences and Technology 08(2): 69-78.
Kulkarni AS and Joshi DC, 2013. Effect of replacement of wheat flour with pumpkin powder on textural and sensory qualities of biscuit, International Food Research Journal 20: 587-591.
Mirhosseini H, Rashid NFA, Amid BT, Cheong KW, Kazemi M and Zulkurnain M, 2015. Effect of partial replacement of corn flour with durian seed flour and pumpkin flour on cooking yield, texture properties, and sensory attributes of gluten free pasta, LWT-Food Science and Technology 63: 184-190.
Nasir M, Butt MS, Anjum FM, Jamil AMER and Ahmad J, 2009. Physical and sensory properties of maize germ oil fortified cakes. International Journal of Agriculture and Biology 11: 311-315.
Nawirska A, Figiel A, Kucharska A Z, Sokół-Łętowska A and Biesiada A, 2009. Drying kinetics and quality parameters of pumpkin slices dehydrated using different methods. Journal of Food Engineering 94: 14-20.
Obradović V, Babić J, Šubarić D, Jozinović A, Ačkar Đ and Klarić I, 2015. Influence of dried Hokkaido pumpkin and ascorbic acid addition on chemical properties and colour of corn extrudates, Food chemistry 183: 136-143.
Pongjanta J, Naulbunrang A, Kawngdang S, Manon T and Thepjaikat T, 2006. Utilization of pumpkin powder in bakery products. Songklanakarin J. Sci. Technol 28(1): 71-79.
Pongjanta J, Phomphang U, Manon T, Isarangporn R and Thaiou P, 2004. Utilization of pumpkin powder in Thai sweetmeals. Warasan Ahan.
Rakcejeva T, Galoburda R, Cude L and Strautniece E, 2011. Use of dried pumpkins in wheat bread production. Procedia Food Science 1: 441-447.
Ramu L and Maloo S, 2016. Physical, Chemical and Sensory Properties Of Spinach Paste Fortified Instant Noodles. International Journal of Innovative Technology and Research Volume (4): 5318-5322.
Salehi F and Aghajanzadeh S, 2020. Effect of dried fruits and vegetables powder on cakes ‎quality: A review. Trends in Food Science & Technology 95: 162-172.
Salehi F, 2017. Rheological and physical properties and quality of the new formulation of apple cake with wild sage seed gum (Salvia macrosiphon). Journal of Food Measurement and Characterization 11(4): 2006-2012.
Salehi F, 2019. Improvement of gluten‐free bread and cake properties using natural hydrocolloids: A review. Food Science & Nutrition 7 (11): 3391-3402.
Salehi F, 2020. Recent applications of powdered fruits and vegetables as novel ingredients in biscuits: A review. Nutrire 45 (1): 1-10.
Sharoba AM, Farrag MA and El-Salam A, 2013. Utilization of some fruits and vegetables waste as a source of dietary fiber and its effect on the cake making and its quality attributes. Journal of Agroalimentary Processes and Technologies 19(4): 429-444.
Slavin J L and Lloyd B, 2012. Health benefits of fruits and vegetables. Advances in nutrition 3: 506-516.