مقدار آفلاتوکسین‌های تام و 1 Mدر شیر و گوشت گاومیش کشتاری شمال‌غرب ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Total and M1 aflatoxins contamination in meat and milk buffalo were slaughtered in the northwest of Iran