بررسی تاثیر جمود تعشی بر کیفیت، ارزش غذایی و تغییرات پروفایل اسید چرب فیله قره‌ برون (Acipenser persicus) پرورشی منجمد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی مر کز ملی تحقیقات فراوری ابزیان

2 مسئول بخش

چکیده

زمینه مطالعاتی: بعد از صید ماهی، یون‌های کلسیم باعث انقباض ماهیچه‌های آن می‌شوند، و با توجه به این‌که انرژی وجود ندارند، بنابراین ماهیچه‌ها به حالت سفت باقی می‌مانند، که جمود نعشی نامیده می‌شود، و زمان آن با سرد‌سازی ماهی هنگام صید کاهش می‌یابد. هدف: مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر جمود نعشی بر ویژگی‌های غذایی، اسید چرب، شیمیایی، میکروبی و حسی فیله قره برون پرورشی در شرایط انجماد انجام شد. روشها: ماهی‌ها توسط خروج از آب کشتار شدند. فیله بسته‌بندی شده به روش تحت خلاء قبل از گذراندن جمود نعشی به عنوان شاهد استفاده شد. ماهی قره‌ برون بعد از بیومتری و گذراندن جمود نعشی در یخ فیله شده و به روش تحت خلاء بسته‌بندی گردید. کیفیت فیله‌های آزمایشی و شاهد توسط آزمایشات فیزیکی((pH، میکروبی مانند تعداد کلی باکتری‌ها و باکتری‌های استافیلوکوکوس، سودوموناس و کلی فرم و شیمیایی از جمله PV، TBARS، FFA و TVB-N و حسی نظیر بافت، بو، رنگ، طعم و مزه و پذیرش کلی بررسی شد. ارزش غذایی و پروفایل اسیدهای چرب تعیین شدند. نتایج: ماهی‌ها ۸۰/۱ کیلوگرم وزن و ۶۰ سانتی‌متر طول داشتند. در تیمارهای آزمایشی و شاهد: pH، تعداد کلی باکتری‌ها و باکتری‌های سودوموناس و استافیلوکوکوس، شیمیایی و حسی طی زمان نگهداری تغییرات معنی‌دار نشان دادند(۰۵/۰p<). باکتری‌ کلی‌فرم مشاهده نشد. ارزش غذایی تفاوت معنی‌دار نداشت (۰۵/۰p>). اسید پالمتیک (16/34 – 67/33 درصد) بیشترین مقدار بود. نمایه پلی‌ان در تیمار آزمایشی (۱۸/۰ ) در مقایسه با شاهد (۲۰/۰) کاهش یافت. نسبت اسیدهای چرب غیر اشباع به اشباع در تیمارهای شاهد و آزمایشی ۵۸/۱ و ۸۴/۰ بود. تیمارها شش ماه در شرایط انجماد ماندگاری داشتند. رنگ، بافت و پذیرش کلی در تیمار آزمایشی در مقایسه با شاهد بهتر ارزیابی شدند (۰۵/۰p<). نتیجه گیری نهایی: با توجه به اولویت ویژگی‌های حسی به سایر عوامل تهیه فیله از قره برون پرورشی بعد از گذراندن جمود نعشی پیشنهاد می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the effect of rigor mortis on quality, nutritional value, and fatty acid profile changes of frozen farmed Acipenser persicus fillet

نویسندگان [English]

  • mina seifzadeh 1
  • Ghorban Zare gashti 2
1 P.O.Box66
2 Head of fish processing research center
چکیده [English]

Introduction: Sturgeon is the common name for the 27 species of fish belonging to the family Acipenseridae. The earliest sturgeon fossils date to the Late Cretaceous and are descended from other, earlier Acipenser form fish which date back to the Early Jurassic epoch. The Persian sturgeon is a species of fish in the family Acipenseridae. It is found in the Caspian Sea and to a lesser extent the Black Sea and ascends certain rivers to spawn, mainly the Volga, Kura, Aras, and Ural Rivers. Rigor mortis is a phenomenon where the fish, after death, becomes stiff. The rigor will get completed when almost all muscle fibers are contracted which lasts a while before it is resolved. The muscle then becomes more and more tender in the stage called meat tenderization. This locking of the muscles, called rigor mortis, can be slowed down by chilling the fish immediately after death. Rigor mortis starts immediately or shortly after death if the fish is starved and the glycogen reserves are depleted, or if the fish is stressed. The mechanism behind this is muscle contraction due to a shortage of ATP (adenosine triphosphate). However, ATP, carrier that provides energy to relax the muscle again, is no longer present, so the muscles remain rigid. Over time this rigidity disappears, but by then the fish has significantly deteriorated. Post-mortem factors such as glycolysis, pH, and rigor mortis have been shown to have profound effects on fish fillet texture. Rigor mortis is dependent on the fish species, temperature and handling before slaughter, slaughtering stress, the biological status of the fish, and the temperature of pre-rigor storage. The method used for stunning and killing the fish also influences the onset of rigor. Even when fishes are killed under the same conditions, there can be a high variation in the time of onset of rigor mortis. Therefore, the present study aimed to investigate the effect of rigor mortis on the nutritional, fatty acid changes, chemical, microbial and sensory characteristics of farmed A. persicus fillets during storage in freezing conditions.
Material and methods: The fish were caught using a cone net, and killed by pulling them out of the water. They were then transported to the laboratory by ice-containing units containing twice the weight of the fish. The fish were washed with drinking water immediately after death. To spend the period of freezing the corpse in the fish transport tanks (Chilled Sea Water), twice the weight of the fish was covered with ice powder prepared from drinking water. The fish layers were separated by ice and placed on the ice fish 5 cm thick. The water outlet valve of the CSW tank was left open during the storage period to drain the water from the ice thaw. The rigidity of the A. persicus was measured by dropping the tail from the edge of the table, and this stage ended with the softening of the fish muscles. The fish were washed after the rigor mortis had frozen. The fish were then beheaded, eviscerated, peeled, and washed again. The fish were filleted into 1-3 cm pieces weighing 250-200 g. The fillets were packed in polyamide plastics under vacuum and frozen in a fast freezing tunnel (temperature -40 ° C) for 8 hours. The farmed A. persicus fillet was used as a control before passing the coffin freezing and vacuum-packed. Experimental and control treatments were stored at -18 ° C for 6 months. Their quality was evaluated using chemical, microbial, sensory, and physical tests. The total bacterial counts, Staphylococcus, Pseudomonas, Coliform, Escherichia coli, and Clostridium were used for microbial characteristics. For chemical properties of peroxide, thiobarbituric acid, free fatty acid, total volatile nitrogen bases, polyan index, and the ratio of unsaturated fatty acids to saturated fatty acids were investigated. The quality of experimental and control fillets were assessed through physical experiments including pH and sensory such as tissue odor, color, taste and overall acceptance. Nutritional value and fatty acid profiles were determined.
Results and discussion: The fish weight and length were 1.80 kg and 60 cm. In research and control treatments: pH, microbial, chemical, and sensory factors showed significant changes during storage (p<0.05). Pseudomonas, coliform, and Escherichia coli were not observed during the storage period. Nutritional value was not significantly different (p> 0.05). Palmitic acid was the highest (33.67 – 34.16%). The polyene index decreased in the experimental treatment (0.18) compared to the control (0.20). The ratio of unsaturated to saturated fatty acids in control and research treatments was 1.58 and 0.84, respectively. The shelf life of treatments was six months in freezing conditions. Color, texture, and overall acceptance in the experimental treatment were evaluated better than the control (p<0.05).
Conclusion: Increasing the shelf life of seafood is important not only for the processing industry but also for the companies that supply them. Freezing is currently one of the best fish preservation techniques that leads to maintaining the safety and quality of fish. However, pre-frozen treatment of the corpse and its storage in freezing conditions leads to the production of fillets with more contraction of the fillet length and more secretion during thawing. Compared to pre-corpse filleting, post-corpse filleting results in a threefold increase in efficiency, which is economically significant regardless of the time required for the process. Considering that microbial and chemical properties are lower in post-mortem fillets, but the sensory properties in these fillets are higher compared to fillets that have not undergone corpse. Because sensory characteristics such as color, texture, and appearance influence consumer decisions, Therefore, these properties are preferred over chemical and microbial agents. However, post-mortem processing in the industry is not easy and enough time must be taken to pass this stage, which leads to problems such as the need for a large pre-cooler as well as limiting the capacity of the processing plant. However, due to the benefits of corpse freezing on the quality of fillets, passing the corpse freeze is recommended for fish filleting.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Farmed A. persicus fillet
  • Freezing
  • Vacuum packaging
  • Rigor mortis
ارباب م، علیزاده دوغیکالیی ا و  شهریاری مقدم م، 1398.  تاثیر عصاره های آبی و اتانولی دانه شنبلیله بر کیفیت فیله کپور معمولی تلقیح شده با استافیلوکوکوس اورئوس، نشریه پژوهشهای صنایع غذایی، 29 (4)، 43 – 29.
استاندارد ملی ایران شماره 2 – 13126، 2015. روغن ها و چربی های گیاهی - کروماتوگرافی گازی متیل استرهای اسید چرب. قسمت 2: تهیه متیل استرهای اسید چرب. موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران.
حاج حسینی م، حسینی شکرایی پ و حسینی 1، 1398. اثرات افزودن زائدات گوشت فیلماهی پرورشی بر برخی ویژگیهای فیزیکیشیمیایی، حسی و ماندگاری سوپ آماده مصرف، نشریه پژوهشهای صنایع غذایی، 29 (2)، 136 -121.
سازمان شیلات ایران، 2019. سالنامه آماری شیلات ایران (1397 - 1392). تهران.
Association of Official Analytical Chemists International, 2005. Official Methods of Analysis Manual,18thed. Washington DC, USA.
Banerjee R and Maheswarappa NB, 2017. Super chilling of muscle foods: Potential alternative for chilling and freezing. Crit. Rev. Food Science Nutrition 59: 1 – 8.
Biswas SP, 1993. Manual methods in fish biology. South Asian Publishers. New Delhi. Pp: 45 - 120.
Bito M, Yamada K, Mikumo Y and Amano K, 1983. Studies on rigor mortis of fish: differences in the mode of rigor mortis among some varieties of fish by modified Cutting's methods. Bulletin of Tokai Regional Fisheries Research Laboratory 109: 89–96.
Borderías AJ and Sánchez-Alonso I, 2011. First Processing Steps and the Quality of Wild and Farmed Fish. Journal Food Science 76: R1–R5.
Calanche J, Tomas A, Martinez S, Jover M, Alonso V, Roncalés P and Beltrán JA, 2019. Relation of quality and sensory perception with changes in free amino acids of thawed seabream (Sparus aurata). Food Research International 119: 126–134.
Camacho NM, Ríos EM, Cruz FJCYSR, Flores AAA, Arreola WT, López JLC, Hurtado SV and Higuera VMO, 2020. Changes on the Development of Rigor Mortis in Cultured Tilapia (Oreochromis niloticus) Fed with a Mixture of Plant Proteins. Journal Chemistry 2020:1-9
Chávez-Mendoza C, García-Macías JA, Alarcón-Rojo AD, Ortega-Gutiérrez JA, Holguín-Licón C and Corral-Flores G, 2014. Comparison of fatty acid content of fresh and frozen fillets of Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss) Walbaum. Brazilian Archive Biology Technology 57: 103-109.
Dang HTT, Gudjónsdóttir M, Karlsdóttir MG, Nguyen MV, Romotowska PE, Tómasson T and Arason S, 2017. Influence of temperature stress on lipid stability of Atlantic herring (Clupea harengus) muscle during frozen storage. Journal American Oil Chemistry Society 94: 1 -11.
 Dawson P, Al-Jeddawi, W and Remington N, 2018. Effect of freezing on the shelf life of Salmon. International Journal Food Science 2018: 1–12.
Duarte AM, Silva F, Pinto FR, Barroso S and Gil MM, 2020. Quality Assessment of Chilled and Frozen Fish—Mini Review. Foods 9: 1739 – 1765.
Fauske KR, Bernhard A, Fjære E, Myrme LS, Frøyland L, Liaset KKB and Madsen L, 2018. Effects of frozen storage on phospholipid content in Atlantic Cod fillets and the influence on diet-induced obesity in mice. Nutrition 10: 695 – 706.
Feldsine F, Abeyta C and Andrews WH, 2002. International methods committee guidelines for validation of qualitative and quantitative food microbiological official methods of analysis. AOAC International Journal 85: 1188-1200.
Food and Agriculture Organization, 1986. Manuals of food quality control food analysis: Quality, adulteration, and tests of identity (Food and Nutrition Paper 14/8). Rome.
Gilbert SW, 2013. Applying the hedonic method (Technical Note 1811). Washington DC.
Hematyar N, Masiko J, Mraz J and Sampels S. 2018. Nutritional quality, oxidation, and sensory parameters in fillets of common carp influenced by frozen storage (−20 ◦C). Journal Food Processing Preservation 10: 1 - 24.
Hung SOS, 2017. Recent advances in sturgeon nutrition. Animal Nutrition 3: 191 – 204.
Karami B, Moradi Y, Motallebi AA, Hosseini E and Soltani M, 2013.  Effects of frozen storage on fatty acids profile, chemical quality indices and sensory properties of red tilapia fillets. Iranian Journal Fisheries Science 12: 378-388.
Khanipour A, Moradian Sorkhi F and Fahim Dejban Y, 2016. The study of stability and changes poly unsaturated fatty acid (PUFA), coefficient of the (Polyen Index) in burger production of Kilka (Clupeonella cultriventris) and Silver carp during storage at - 18 ° C. Instituto Superior de Formación Integral 25: 43-50.
 Le TT, Nguyen HT and Pham MA, 2020. Rigor mortis development and effects of filleting conditions on the quality of Tra catfish fillets. Journal Food Science Technology 57: 1320–1330.
Li Q, Zhang L, Lu H, Song S and Luo Y, 2017. Comparison of postmortem changes in ATP-related compounds, protein degradation and endogenous enzyme activity of white muscle and dark muscle from common carp (Cyprinus carpio) stored at 4 ◦C. LWT Food Science Technology 78: 317–324.
Mendes JM, Dairiki JK, Inoue LAKA and Jesus RS, 2017. Advantages of recovery from pre-slaughter stress in tambaqui Colossoma macropomum (Cuvier 1816) agroindustry in the Amazon. Food Science Technology Campinas 37: 383-388.
Nakazawa N and Okazaki E, 2020. Recent research on factors influencing the quality of frozen seafood. Fish Science 86:231–244.
Nicolae CG, Bahaciu GV, Ţeca M, Bădulescu L, Pogurschi E and Marin M, 2017.The effect of frozen storage on lipids and fatty acids content in Atlantic Salmon. University Agricultural Science Veterinary Medicine Iasi 4: 98 – 103.
Popelka P, Jevinova P and Marcinˇcák S, 2016. Microbiological and chemical quality of fresh and frozen whole trout and trout fillets. Potravin. Slovak Journal Food Science 10: 431–436.
Shabanpour, B., Rahmanifarah, K., and Shabani, A. 2012. Evaluation of post mortem flesh quality attributes in common carp (Cyprinus carpio L.) slaughtered by exsanguination and hypothermia methods.  Food Science Technology 9:21-31.
Tenyang N, Tiencheu B, Djikeng FT, Morfor AT and Womeni HM, 2019. Alteration of the lipid of red carp (Cyprinus carpio) during frozen storage. Food Science Nutrition 7:1371–1378.
Tsironi TN, Stoforos NG and Taoukis PS, 2020. Quality and Shelf-Life Modeling of Frozen Fish at Constant and Variable Temperature Conditions. Foods 9: 1893 – 1910.
Tolstorebrov I, Eikevik TM and Bantle M, 2016. Effect of low and ultra-low temperature applications during freezing and frozen storage on quality parameters for fish. International Journal Refrigeration 63: 37–47.
Zareh G, Porgholam R, Shenavar A, Jafari A and Saifzadeh M, 2006. Quality assessment of various meat processing modes for meat from 2-year-old farmed Huso huso. Journal Applied Ichthyology 22: 422-426.