هم‌‌دماهای دفع رطوبتی پوست انگور (واریته سیاه سردشت)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه

چکیده

زمینه مطالعاتی: منحنی‌های هم‌دما در مدل‌سازی، طراحی، بهینه‌سازی فرایند و تجهیزات خشک‌کردن، پیش‌بینی زمان ماندگاری، محاسبه تغییرات احتمالی رطوبت طی انبارمانی و نیز در انتخاب مواد بسته‌بندی مناسب حائز اهمیت‌اند. با توجه به ترکیبات متنوع و پیچیده مواد‌غذایی، برآورد تئوری این منحنی‌ها امکان پذیر نبوده و مستلزم اندازه‌گیری تجربی می‌باشد. هدف: هدف از انجام این پژوهش ارائه اطلاعاتی در خصوص ویژگی‌های پوست انگور (واریته سیاه سردشت) و همچنین خواص ترمودینامیکی آن می‌باشد. روش کار: محتوای رطوبت تعادلی هم‌دماهای دفع پوست انگور تازه واریته سیاه سردشت در پنج دمای 20 ،50،40،30 و C˚60 و در محدوده رطوبت نسبی 10 تا 90 درصد، به‌روش وزن‌سنجی ایستا تعیین گردید. نتایج: منحنی‌ها متأثر از دما بوده و در یک فعالیت آبی ثابت با افزایش دما، محتوای رطوبت تعادلی آن‌ها کاهش یافت. پنج مدل ریاضی گب، بت، دآرسی‌−وات، هندرسون و هالسی اصلاح‌شده جهت برازش داده‌های آزمایشی با استفاده از آنالیز رگرسیون غیرخطی مورد استفاده قرار گرفت. بر اساس شاخص‌های آماری ضریب تبیین (R2)، ضریب تبیین تعدیل شده (adj-R2)، مربع کای (χ2)، ریشه میانگین مربعات خطا (RMSE) و مدول میانگین انحراف نسبی (P) ارزیابی مدل‌ها انجام گرفت. نتیجه‌گیری نهایی: مدل دآرسی-وات بهترین برازش را با داده‌های تجربی در پنج دمای مورد آزمون نشان داد. مدل گب نیز در دمای C˚30 دارای برازش قابل قبولی بود. انرژی پیوندی با استفاده از معادله کلازیوس-کلاپیرون محاسبه گردید. مقادیر انرژی پیوندی پوست انگور در محتوای رطوبتی پایین به‌خصوص کمتر از 2/0 (بر مبنای ماده خشک) بالا بود و با افزایش محتوای رطوبتی به‌طور قابل توجهی کاهش یافت و از 1093 به 195 kJ/kg رسید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Moisture desorption isotherms of grape skin (Siah Sardasht cultivar)

نویسندگان [English]

  • Nelma Aghazadeh
  • Mohsen Esmaiili
  • forogh Mohtarami
Graduated, Urmia University
چکیده [English]

Introduction: Sorption isotherms are important in modeling, designing, optimizing the drying process and equipment, predicting the storage time, calculating changes in humidity during storage, and selecting the appropriate packaging materials. Due to the diverse and complex composition of foods, theoretical estimation of these curves is not possible and requires experimental measurements. Desorption isotherms permit the estimation of water activities corresponding to the prevailing ambient relative humidity during the drying process.
Material and methods: Black grapes were obtained from vines of Sardasht in the Western Azerbaijan province of Iran. After weighing about one gram of fresh skin in the Petri dish, they were put in the air-tight glass jars containing the saturated salt solutions. The static gravimetric method was used according to the instructions COST 90 (Wolf, Spiess, et al. 1985) at 20, 30, 40, 50, and 60°C for determining moisture desorption isotherm of fresh black grape skins (Siah Sardasht cultivar). Nine saturated salt solutions were selected to give different relative humidity in the range of 0.1-0.9. A small quantity of toluene was used in jars to prevent fungal activity in samples at relative humidity above 50%. Three replications of the same experiment were done. The samples were placed in jars and allowed to equilibrate with the surrounding air at the selected temperatures in an incubator until there was not more than 0.001g difference between two consecutive scaling. The temperatures were checked and controlled within ±1 °C. The equilibrium moisture content of the skins was determined by drying in the vacuum oven at 50˚C for 48h. The GAB, BET, D’Arcy- Watt, Henderson, and modified Halsey equations were fitted to experimental data using regression analysis. The efficiency of fit was evaluated with P<10%), least RMSE and χ2, maximum R2 (Ayranci 1990, kaymak ertekin 2004). The net isosteric heat is an important thermodynamic parameter derived from moisture sorption isotherms. Clausius-Clapeyron equation is often used in determining the net isosteric heat by plotting lnaw against 1/T at a specific moisture content of the material and determining the slope (Majd 2013).
Results and discussion: According to the results, the moisture desorption behavior of the grape skin was dependent on temperature, and at a constant water activity, the equilibrium moisture content of the skins decreased with an increase in temperature. This behavior is generally ascribed to a reduction in the number of active sites due to physical and chemical changes induced by temperature; the extent of decrease, therefore, depends on the nature or constitution of the food. The equilibrium moisture of grape skin was highest at 20 °C and lowest at 60 °C. This finding is consistent with the results of other researchers who have reported the opposite effect of temperature on given water activity. In Italian grape skin, a downward trend in equilibrium moisture has been reported in a specific water activity with an increase in temperature from 35 to 75 °C (Gabas et al. 1999). Studying persimmon skin desorption isotherm showed that equilibrium moisture content increases with decreasing temperature in constant water activity (Talis et al. 2000). In plum peel, equilibrium moisture content was highest at 20 °C and lowest at 70 °C (Gabas et al. 2000). In lemon peel, a decrease in equilibrium moisture has been reported with increasing temperature from 20 to 50 °C (Garcia et al. 2008), in mango peel with decreasing temperature from 20 to 44 °C, a decreasing trend in equilibrium moisture content from 0.622 to 0.203 Observed (Souza et al. 2015).
Conclusion: By considering the lower values of χ2, RMSE and P< 10% and highest adj -R2, R2, the D’Arcy -Watt model had the best fit with the experimental data at all examined temperatures and relative humidity so it can be used to predict and estimate the equilibrium humidity of the samples. The GAB model also had an acceptable fit at 30 °C. According to the results of the net isosteric heat curve, with increasing moisture of grape skin, the amount of net isosteric heat decreased. This fact may be explained assuming that sorption occurs at low moisture contents on the most active sites, hydrophilic groups, while, as moisture content increases water molecules bind with less active sites resulting in lower isosteric heats (Gabas et al., 1999). The net isosteric heat for black grape skins increased with decreasing equilibrium moisture from 0.6 to 0.2 (based on the dry matter) with a gentle slope from 195 to 480 kJ / kg. By reducing the moisture content from 0.2 to 0.1 (based on the dry matter), this value increased significantly from 480 to 1093 kJ / kg, which is due to the strong bond between water molecules and the constituents of grape skin at low humidity. In this way, at least in moisture contents less than 0.2, the increase in net isosteric heat of desorption should be taken into account to simulate the energy requirement for the drying process of the grape skin. Similar results have been shown to increase the amount of net isosteric heat by decreasing the equilibrium moisture content for plum peel (Gabas et al. 2000), Italian grape peel (Gabas et al. 1999), lemon peel (Garcia et al. 2008), and persimmon peel (Talis 2000).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Desorption isotherms
  • Equilibrium moisture content
  • grape skin (Siah Sardasht cultivar)
  • Net isosteric heat
محترمی ف و اسمعیلی م، 1393.  تاثیر نوع پیش­عمل آوری انگور بر روی هم­دماهای رطوبت. نشریه پژوهش­های صنایع غذایی، ۲۴(۱)، ۱-۱۰.   
Ajila C, Bhat Sand Rao U. P, 2007. Valuable components of raw and ripe peels from two Indian mango varieties. Food Chemistry, 102(4), Pp.1006-1011.
Ayranci E, Ayranci G and Dogantan Z, 1990. Moisture sorption isotherms of dried apricot, fig and raisin at 20 C and 36 C. Journal of Food Science, 55,Pp.1591-1593.
Brunauer S, Deming LS, Deming WEand Teller E, 1940. On a theory of the van der Waals adsorption of gases. Journal of the American Chemical society, 62(7), Pp.1723-1732.
Dandamrongrak R, Young G and Mason R, 2002. Evaluation of various pre-treatments for the dehydration of banana and selection of suitable drying models. Journal of Food Engineering, 55(2), Pp.139-146.
Gabas A, Telis-Romero J and Menegalli F, 1999. Thermodynamic models for water sorption by grape skin and pulp. Drying technology, 17(4-5), Pp.962-974.
Gabas, A.L., Menegalli, F.C. and Telis‐Romero, J., 2000. Water sorption enthalpy‐entropy compensation based on isotherms of plum skin and pulp. Journal of Food Science, 65(4), pp.680-680.
García-Pérez, J.V., Cárcel, J.A., Clemente, G. and Mulet, A., 2008. Water sorption isotherms for lemon peel at different temperatures and isosteric heats. LWT-Food Science and Technology, 41(1), pp.18-25.
Gil MI, Tomás-Barberán FA, Hess-Pierce B and Kader AA, 2002. Antioxidant capacities, phenolic compounds, carotenoids, and vitamin C contents of nectarine, peach, and plum cultivars from California. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 50(17), Pp4976-4982.
Hogan S, Canning C, Sun S, Sun X, Kadouh H and Zhou K, 2011. Dietary supplementation of grape skin extract improves glycemia and inflammation in diet-induced obese mice fed a Western high fat diet. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 59(7), Pp.3035-3041.
Hossain M, Bala B, Hossain M and Mondol M, 2001. Sorption isotherms and heat of sorption of pineapple. Journal of Food Engineering, 48,Pp.103-107, (2).
Kaymak-Ertekin F and Gedik A, 2004. Sorption isotherms and isosteric heat of sorption for grapes, apricots, apples and potatoes. LWT-Food Science and Technology, 37, Pp.429-438.
Kliewer WM and Torres RE, 1972. Effect of controlled day and night temperatures on grape coloration. American Journal of enology and viticulture, 23(2), Pp.71-77.
Kudra T and Strumillo C, 1998. Thermal processing of bio-materials (Vol. 10): CRC Press.
Labuza T, Kaanane A and Chen J, 1985. Effect of temperature on the moisture sorption isotherms and water activity shift of two dehydrated foods. Journal of Food Science, 50, Pp.385-392.
Larrauri J A, Rupérez P, Borroto B and Saura-Calixto F, 1996. Mango peels as a new tropical fibre: preparation and characterization. LWT-Food Science and Technology, 29(8), Pp.729-733.
Majd, K.M., Karparvarfard, S.H., Farahnaky, A. and Jafarpour, K., 2013. Thermodynamic of water sorption of grape seed: temperature effect of sorption isotherms and thermodynamic characteristics. Food Biophysics, 8(1), pp.1-11.
Ojokoh A, 2007. Effect of fermentationon the chemical composition of mango (Mangifera indica R) peels. African Journal of Biotechnology, 6(16), Pp.1979-1981.
Riva M and Masi P, 1986. The influence of drying conditions and pretreatments on permeability to water of grape skin. In Drying 86-Proceedings of the Fifth International Symposium on Drying Vol. 1, Pp. 454-460.
San Martin MB, Mate JI, Fernandez T and Virseda P, 2001. Modelling adsorption equilibrium moisture characteristics of rough rice. Drying technology, 19(3-4), Pp.681-690  
Souza SJFd, Alves AI, Vieira ÉNR, Vieira JAG, Ramos AM and Telis-Romero J, 2015. Study of thermodynamic water properties and moisture sorption hysteresis ofmango skin. Food Science and Technology (Campinas), 35(1), Pp.157-166.
Telis V, Gabas A, Menegalli F and Telis-Romero J, 2000. Water sorption thermodynamic properties applied to persimmon skin and pulp. Thermochimica Acta, 343(1), Pp.49-56.
Telis VN, do Amaral Sobral P and Telis-Romero J, 2006. Sorption isotherm, glass transitions and state diagram for freeze-dried plum skin and pulp. Food science and technology international, 12(3), Pp.181-187.
Vitseva O, Varghese S, Chakrabarti S, FoltsJD and Freedman JE, 2005. Grape seed and skin extracts inhibit platelet function and release of reactive oxygen intermediates. Journal of cardiovascular pharmacology, 46(4), Pp.445-451.
Wolf W, Spiess W and Jung G, 1985. Sorption isotherms andwater activity of food materials: Science and Technology; Sole distributors in North America: Elsevier Science.