بهینه‌یابی شرایط تولید اولئوژل روغن مایع هسته انگور با استفاده از موم زنبور عسل و مونوگلیسیرید

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم و صنایع غذایی، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران

2 گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران

چکیده

زمینه مطالعاتی: اولئوژل‌ها سیستم‌های شبه جامدی هستند که بر اساس ژلاسیون محلول‌های آلی توسط ژل‌سازها تشکیل می-شوند و امکان حذف اسیدهای چرب ترانس و کاهش اسیدهای چرب اشباع در روغن‌های ساختاردهی شده را فراهم می‌آورند. هدف از پژوهش حاضر، بررسی امکان تولید اولئوژل با خصوصیات مشابه با مارگارین تجاری از روغن مایع هسته انگور با کمک موم زنبور عسل به عنوان عامل ژل کننده و مونوگلیسیرید به عنوان امولسیفایر، و همچنین تعیین سطح بهینه متغیرهای مورد بررسی بود. روش کار: در این تحقیق از موم زنبور عسل (در سطوح 0، 15/6، 6/8، 42/10 و 5/12%) و مونو گلیسیرید (در سطوح 0، 15/6، 6/8، 42/10 و 5/12%) استفاده شد. مدلسازی عملکرد متغیرها بر ویژگی‌های کیفی محصول (مهاجرت روغن، دما و آنتالپی ذوب، استحکام و بیشینه نیروی لازم برای اکستروژن برگشتی) با استفاده از روش سطح پاسخ طرح مرکب مرکزی انجام گرفت. خصوصیات کیفی، رئولوژیکی و ریزساختار محصول منتخب ارزیابی و با نمونه شاهد (مارگارین تجاری) در قالب طرح کامل تصادفی مقایسه گردید. نتایج: نتایج نشان داد که افزایش غلظت موم و مونوگلیسیرید موجب کاهش مهاجرت روغن و افزایش نقطه ذوب اولئوژل، آنتالپی ذوب، استحکام و بیشینه نیروی لازم برای اکستروژن برگشتی اولئوژل گردید. شرایط بهینه تولید اولئوژل روغن هسته انگور با خصوصیات فیزیکی و بافتی مشابه یک نمونه مارگارین تجاری، 089/2% موم و 303/6% مونو گلیسیرید معرفی گردید. اولئوژل روغن هسته انگور و نمونه شاهد (مارگارین) از نظر ویژگی‌های فیزیکی تفاوت معنی‌داری با یکدیگر نداشتند (P>0.05). هردو خصوصیت ویسکوالاستیک جامد و رفتار سودوپلاستیک نشان دادند. ساختار میکروسکوپی نشان‌دهنده تشکیل یک شبکه ژلی مستحکم‌ دارای کریستال‌های کوچک‌ و یکنواخت در اولئوژل بود. نتیجه‌گیری نهایی: استفاده از سطوح مناسب موم زنبور عسل و مونوگلیسیرید می‌تواند در تولید یک روغن ساختار یافته از روغن هسته انگور با ویژگی‌های فیزیکی و بافتی مناسب مورد استفاده قرار بگیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Optimization of grape seed oil Oleogel production using beeswax and monoglyceride

نویسندگان [English]

  • Sepideh Ghalamkari 1
  • Hajar Abbasi 2
1 Department of Food Science and Technology, Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran
2 Department of Food Science and Technology. College of Agriculture and Natural Resources, Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Introduction: Solid fats such as shortening and margarine have been extensively utilized in the food industry since they play important roles in the quality attributes by providing a unique texture, flavor, and aroma. It is however well-recognized that large intakes of solid fats may cause a variety of adverse health effects such as risk of cardiovascular diseases due to their high levels of saturated fatty acids and also possible presence of trans fatty acids. Therefore, solid fat replacers with low saturated fatty acids and the same qualities to the original saturated fats are necessary. In recent years, research dealing with oleogelation has considerable interest from the researchers in the food sciences (Park et al., 2018). Oleogels can be formed by the self-assembly of organogelators into three-dimensional networks that entrap an organic liquid through capillary forces. They can be produced due to physical forces and chemical interactions depending on the kind of gelators (Cerqueira et al., 2017). Different substances such as lecithin, sorbitan tristearate, monoacylglycerides, a mixture of phytosterol and oryzanol, ricinelaidic acid, fatty acids, fatty alcohols, 12-hydroxystearic acid, wax esters, and waxes can be produced oleogels with edible oils. Organogels as fat mimetics were suitable in different foods, such as ice cream, cookies, sweet bread, frankfurters, and heat resistant chocolate (Valoppi et al., 2017). Beeswax like other waxes is able to play as an edible gelator for producing different edible oils. Beeswax is a complex mixture of chemical compounds predominantly based instraight-chain monohydric alcohol compounds with carbon chains from C24 to C36 and straight-chain acids with carbon skeletons of up to C36, including some C18 hydroxyl acids that can be esters, diesters and triesters. Beeswax organogels have ability of aroma maintenance successfully (Martines et al., 2016). Monoglycerides are lipid molecules consisting of a fatty acid esterified to the hydroxyl group at the glycerol backbone. The use of monoglycerides as structuring agents have gained significant interest due to their ability to gelation of aqueous and non-aqueous solvents based on the potential of monoglycerides to crystallize and cocrystallize either in the bulk phase or at the interfaces. Generally, the crystallization of fatty acid alkyl chain can be achieved either through supersaturation or supercooling of the monoglycerides in oil dispersions (Sintang et al., 2016). The aim of this study was to investigate the production of oleogels from grape seed oil using beeswax as oleogelator, and monoglyceride as surfactant.
Materials and methods: Refined grape seed oil was purchased from the local market (Isfahan, Iran), and beeswax and monoglyceride was obtained from merck Co. All other chemicals and solvents were of analytical grade and purchased from Merck Co. and Sigma Aldrich. Oleogels were prepared by mixing grape seed oil with beeswax and monoglyceride. The mixtures were heated at 80 °C in a water bath for at least 10 min to completely dissolve waxes. After that time, the samples were stored at 20 °C for 24 h to form gel and kept at this temperature up to perform the analyses. In this study, the effect of beeswax (0, 0.8, 6.15, 8.6, 10.42, 12.5%) and monoglyceride (0, 0.8, 6.15, 8.6, 10.42, 12.5%) on oil migration, melting point, melting enthalpy, firmness and maximum force for back extrusion of grape seed oil oleogels was investigated using Response Surface Methodology and Design Expert in the form of a central composite design with 5 central points. Optimum and control (margarine) samples were evaluated and compared in terms of physical and textural properties (oil migration, melting point, firmness, maximum force for back extrusion), rheological properties, and polarized light microscopy using SAS ver: 9.0 software. Oil migration of samples were determined according to Fayaz et al (2017). Organogel firmness was measured by a puncture test at 20 °C using an Instron 4301 Universal Testing machine. The rheological analyses were performed according to method described by Lupi et al (2013). The infrared spectra of the organogels were analyzed using FT-IR Spectrophotometer. The samples were scanned in the range of 350 to 4000 cm-1. Micrographs of organogels were obtained under polarized light optical microscope connected with a Leica EC3 digital camera.
Results and discussion: The results of this study showed that the beeswax and monoglyceride concentrations had a significant effect on the physical and textural properties of grape seed oil oleogel, so that by increasing the concentration of beeswax and monoglyceride, the oil migration and melting point of oleogels decreased and increased, respectively. An increasing in melting enthalpy, firmness and maximum force for back extrusion were observed in higher levels of beeswax and monoglyceride. The interaction effect of beeswax and monoglyceride concentration in increasing the melting point was weaker than their independent effects. The interaction effect of beeswax and monoglyceride concentration at their higher levels increased the maximum force for back extrusion. Optimal conditions for the production of grape seed oil oleogel with physical and textural properties similar to margarine were 2.1% beeswax and 6.3% monoglyceride. The results of FTIR showed hydrogen bonding has been effective in forming a gel network of grape seed oil by trapping oil droplets. Oleogel and control sample had no significant difference in terms of oil migration, melting point, firmness and maximum force for back extrusion (P>0.05). Evaluation of rheological properties revealed that, by increasing shear rate, apparent viscosity of the oleogel and control samples decreased, which presented the pseudoplastic behavior of samples. The elastic modulus (G′), of oleogel and control samples were higher than viscous modulus (G″) in evaluated frequency range. The elastic modulus, complex modulus and complex viscosity of oleogel were lower than them in margarine. Therefore, margarine had more solid-like properties than the grape seed oil oleogel. Microstructure examination showed the formation uniform and stronger gel network with smaller crystals in oleogel compared to the control sample.
Conclusion: According to the results of the present study, it can be concluded that the use of appropriate concentrations of beeswax and monoglyceride can produce of a structured edible oils with physical and textural properties similar to commercial margarine. So, it selected as a substitute for margarine and shortening, and can be used in producing of healthy food products.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Beeswax
  • Grape seed oil
  • monoglyceride
  • Oil migration
  • Oleogels
  • Rheological properties
اسحاقی م ر، سیدین اردبیلی س م، کلباسی اشتری الف و گرامی ع، 1391. بررسی ویژگی­های رئولوژیکی، حسی و خروج ­روغن از بافت کره­ی کنجد. نشریه آب و خاک علوم کشاورزی، 29، 717-708.
پورداوود ز، عباسی ه، 1399. بهینه‌سازی تولید ارگانوژل روغن کتجد و تاثیر آن بر ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی و کیفی سوهان. نشریه پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی، 9(2)، 1-16
خاکباز حشمتی م، باستانی ع، پزشکی الف و جعفرزاده مقدم م، 1398.ارزیابی پروفایل اسید چرب، ویژگی­های فیزیکی شیمیایی و آنتی اکسیدانی ترکیب روغن­های هسته انگور و کنجد. نشریه پژوهش­های صنایع غذایی، 29، 210-195.
شریعتی ف، آزادمرد دمیرچی ص و شیرانی راد الف، 1397. تولید اولئوژل از روغن کلزا با استفاده از مخلوط اتیل سلولز و پلی گلیسرول پلی رسینولئات. مجله علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران،81 ، 85-77.
عبداللهی م، گلی س الف، سلطانی­زاده ن، 1398. بررسی خصوصیات اولئوژل تولیدی به روش غیر حرارتی با استفاده از زیست پلیمرهای ژلاتین و زانتان و غنی سازی آن با ویتامین D. علوم و صنایع غذایی، 89، 261-249.
علی اکبری ف، آصفی ن و یگانه زاد س، 1397. تأثیر ژلاتین و نشاسته ذرت بر مقاومت حرارتی، بافتی و ویژگی­های حسی شکلات شیری. مجله علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران، 2، 106-99.
میرعرب رضی س، معتمدزادگان ع، شهیدی س الف و رشیدی نژاد ع، 1398. تأثیر آلبومین تخم مرغ بر ویژگی­های فیزیکی، رئولوژیکی و ریز ساختاری امولسیون روغن در آب تولیدی توسط اولتراسوند. نشریه پژوهش­های صنایع غذایی، 29، 82-71.
Afoakwa EO, Paterson A and Fowler M, 2007. Factors influencing rheological and textural qualities in chocolate: a review. Trends in Food Science & Technology 18: 290-298.
Aminigo ER, Metzger L and Lehtola PS, 2009. Biochemical composition and storage stability of a yogurt-like product from African yam bean (Sphenostylis stenocarpa).International. Journal of Food Science and Technology 44(7): 560–566.
Azaripour A, Abbasi H. 2019. Effect of type and amount of modified corn starches on qualitative properties of low-protein biscuits for phenylketonuria. Food Science and Nutrision 8, 281–290.
Basso RC, Ribeiro APB, Masuchi MH, Gioielli LA, Goncalves LAG, dos Santos AO, Cardoso LP and Grimaldi R, 2010. Tripalmitin and monoacylglycerols as modifiers in the crystallisation of palm oil. Food Chemistry 122: 1185–1192.
Calligaris S, Mirolo G, Da Pieve S , Arrighetti G and Nicoli MC, 2014. Effect of Oil Type on Formation, Structure and Thermal Properties of γ-oryzanol and β-sitosterol-Based Organogels. Journal of Food Biophysics 9: 69–75.
Cerqueira MA, Fasolin LH, Picone CSF, Pastrana LM, Cunha RL and Vicente AA, 2017. Structural and mechanical properties of organogels: Role of oil and gelator molecular structure. Journal of Food Research International 96: 161-170.
Cheong LZ, Tan CP, Long K, Suria Affandi Yusoff M and La OM, 2009. Physicochemical, Textural and Viscoelastic Properties of Palm Diacylglycerol Bakery Margarine During Storage. The Journal of the American Oil Chemists' Society 86(9): 723–731.
Espert M, Hernandez MJ,          Sanz T and Salvador A, 2022. Rheological properties of emulsion templated oleogels based on xanthan gum and different structuring agents. Current Research in Food Science 5: 564-570.
Fayaz G, Goli SAH, Kadivar M, Valoppi F, Barba L , Balducci C, Conte L, Calligaris S and Nicoli MC, 2017. Pomegranate seed oil organogels structured by propolis wax, beeswax and their mixture. European Journal of Lipid Science and Technology 119(10).
Gravelle AJ, Barbut SH and Marangoni AG, 2012. Ethylcellulose oleogels: Manufacturing considerations and effects of oil oxidation. Food Research International 48(6): 578–583.
Hughes NE, Marangoni AG, Wright AJ, Rogers MA and Rushd JWE, 2009. Potential food applications of edible oil organogels. Journal of Trends in Food Science & Technology 20: 470-480.
Hwang HS, Singh M, Bakota EL,Winkler-Moser JK, Kim S and Liu SX, 2013. Margarine from Organogels of Plant Wax and Soybean Oil. Journal of the American Oil Chemists' Society 90(11): 1705–1712.
Hwang HS, Singh M, Winkler-Moser JK, Bakota EL and Liu SX, 2014. Preparation of Margarines from Organogels of Sunflower Wax and Vegetable Oils. Journal of Food Science 79: 1926-1932.
Lokumcu Altay F and Mehmet Mak, 2005. Effects of temperature, shear rate and constituents on rheological properties of tahin (sesame paste). Journal of the Science of Food and Agriculture 85: 105–111.
Lupi FR, Gabriele D, Greco V, Baldino N, Seta L and de Cindio B, 2013. A rheological characterisation of an olive oil/fatty alcohols organogel. Journal of Food Research International 51: 510-517.
Lupi FS, Shakeel A, Greco V, Baldino N, Calabro V and Gabriele D, 2017. Organogelation of extra virgin olive oil with fatty alcohols, glyceryl stearate and their mixture. Journal of Food Science and Technology 77(8): 422-429.
Luque-Rodriguez JM, Luque de Catro MD and Perez-Juan P, 2005. Extraction of fatty acids from grape seed by superheated hexane. Journal of Talanta 68(1): 126–130.
Martins AJ, Cerqueira MA, Fasolinc LH, Cunha RL and Vicente AA, 2016. Beeswax organogels: Influence of gelator concentration and oil type in the gelation process. Journal of Food Research International 84: 170–179.
Maruyama JM, Soares FASM, D’Agostinho NR, Gonalves MIA, Gioielli LA and da Silva RC, 2014. Effects of Emulsifier Addition on the Crystallization and Melting Behavior of Palm Olein and Coconut Oil. Journal of American Chemical Society Agric. Food Chemistry 62(11): 2253−2263.
Mattice KD and Marangoni AG, 2018. Oleogels in Food. Encyclopedia of Food Chemistry 255-260.
Palla CA, Carrin ME and Genovese DB, 2014. Rheological and textural properties of oleogels based on high oleic sunflower oil and a commercial emulsifier mixture. International Conference on Food Innovation 2014.
Pehlivanoglu H, Demirci M, Toker OS, Konar N, Karasu S and Sagdic O, 2018. Oleogels, a promising structured oil for decreasing saturated fatty acid concentrations: Production and food‐based applications. Critical Reviews in Food Science and Nutrition 58: 1330‐1341.
Rezvani F, Abbasi H, Nourani M, 2020. Effects of protein–polysaccharide interactions on the physical and textural characteristics of low-fat whipped cream. Journal of Food Processing and Preservation 44(10): 1-12.
Rocha JCB, Lopes JD, Mascarenhas MCN, Arellano DB, Guerreiro LMR and da Cunha RL, 2013. Thermal and rheological properties of organogels formed by sugarcane or candelilla wax in soybean oil. Journal of Food Research International 50: 318–323.
Saberi A, Lai OM and Miskandar M, 2012. Melting and Solidification Properties of Palm-Based Diacylglycerol, Palm Kernel Olein, and Sunflower Oil in the Preparation of Palm-Based Diacylglycerol-Enriched Soft Tub Margarine. Food and Bioprocess Technology 5: 1674-1685.
Sintang MDB, Rimaux T, de Walle DV, Dewettinck K and Patel AR, 2017. Studying the oil structuring properties of monoglycerides and phytosterols Mixtures. European Journal of Lipid Science and Technology 119(3).
Tarrago-Trani MT, Philips KM, Lemar LE and Holden M, 2006. New and existing oils and fats used in products with reduced trans-fatty acid content. Journal of the American Dietetic Association 106(6): 867-880.
Valoppi F, Calligaris S, Barba L, Segatin N, Ulrih NP and Nicoli MC, 2017. Influence of oil type on formation, structure, thermal, and physical properties of monoglyceride-based organogel. European Journal of Lipid Science and Technology 119(2): 1-10.
Yavari P. Abbasi H, 2022. Effects of nanoemulsion edible coatings containing Aloe vera gel and Oregano (Mentha longifolia) oil and application of UV‑C irradiation on the physicochemical properties of lentil sprout during cold storage. Journal of Food Measurement and Characterization 16:805–818.
Yi B, Kim MJ, Lee SY and Lee J, 2017. Physicochemical properties and oxidative stability of oleogels made of carnauba wax with canola oil or beeswax with grapeseed oil. Food Science and Biotechnology 26: 79-87.
Yılmaz E and Ogutcu M, 2014. Comparative Analysis of Olive Oil Organogels Containing Beeswax and Sunflower Wax with Breakfast Margarine. Journal of Food Science 79: 1933-1938.
Zetzl AK, Gravelle AJ, Kurylowicz M, Dutcher J, Barbut SH and Marangoni AG, 2014. Microstructure of ethylcellulose oleogels and its relationship to mechanical. Journal of properties food structure 2: 27–40.