بررسی تاثیر روش پخت و زمان تخمیر بر مقدار اکریل آمید در نان‏های سنتی (تافتون، سنگک، لواش و بربری)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه علوم و صنایع غذایی، واحد علوم و تحقیقات ، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

زمینه مطالعاتی: نان جزء اصلی رژیم غذایی در ایران می باشد که طی فرآیند پخت امکان تشکیل آکریل آمید بعنوان فرآورده جانبی وجود دارد. هدف: در این پژوهش بررسی اثر نوع تنور و فرآیند تخمیر بر میزان تشکیل اکریل آمید در انواع نان سنتی مورد بررسی قرار گرفت. روش کار: نمونه برداری از نان های بربری، لواش، تافتون و سنگک از نانوایی با تنور حرارت شعله مستقیم (سنتی) و نانوایی با فرگردان با حرارت شعله غیرمستقیم و در هر نانوایی در دو مرحله تخمیر ناقص و کامل خمیر، صورت گرفت. اندازه‌گیری مقدار آکریل آمید به روش GC-MS بر مبنای استخراج آکریل آمید از نمونه و مشتق سازی انجام شد. نتایج: نوع تنور مورد استفاده بدلیل تفاوت در میزان، نوع حرارت اعمال شده و زمان پخت بر میزان تشکیل اکریل آمید در نان اثر معنی دار داشته و استفاده از فرگردان می تواند جایگزین مناسبی برای تنورهای سنتی جهت کاهش تشکیل اکریل آمید در نان، طی فرآیند پخت باشد. در همه نان های مسطح مورد مطالعه با طولانی شدن زمان تخمیر مقدار اکریل آمید بطور متوسط از 21/14 درصد در نان لواش تا 99/40 درصد در نان سنگک (آرد روشن) کاهش یافت. نتیجه گیری: در همه نان های مسطح مورد مطالعه صرف نظر از شیوه پخت با طولانی شدن زمان تخمیر مقدار اکریل آمید بطور قابل توجهی کاهش یافته است. در طبقه بندی کلی انواع نان صرف نظر از زمان تخمیر و شیوه پخت به ترتیب نان های سنگک، تافتون، بربری و لواش قرار داشتند. مقادیر بدست آمده در انواع نان مورد بررسی از نظر سلامتی مخاطره آمیز نبوده و بسیار کمتر از ماکزیمم مقدار تعیین شده در کمیسیون اتحادیه اروپا می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the effect of baking method and fermentation time on the amount of acrylamide in traditional breads (Tafton, Sengak, Lavash and Barbari)

نویسنده [English]

  • Maryam Gharachorloo
Associate Professor of the Department of Food Science and Technology, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Bread is the main part of the diet all over the world and especially in Iran. The baking process during the preparation of bread improve the color, taste, and texture of the bread to a great extent. At temperatures higher than 120°C, acrylamide has been found as a carcinogenic byproduct in high carbohydrate products (Lingnert, 2006). Acrylamide compounds are generally found in fried, roasted or overheated foods that are of carbohydrate origin. Heat causes the reaction of decarboxylation and deamination of asparagine, which is the main basis for the formation of acrylamide, and the presence of reducing sugars is necessary for this reaction (Keramat et al 2011). The formation of acrylamide in this route is based on the main stages of the Maillard reaction. Acrylamide is one of the major concerns for human health due to causing mutations in genes and causing cancer. No safety limit to prevent cancer has been determined for acrylamide (Tareke, 2002). During the baking process, there is a possibility of forming acrylamide as a side product therefore bread is one of the important sources of food for humans to receive high amounts of acrylamide. Considering that the most Iranian breads are still cooked in traditional ways and mostly using direct heat, therefore, in this research, the effect of the type of oven and the time of fermentation process on the amount of acrylamide formation in traditional types of bread was investigated.
Materials and methods: Sampling of Barbari, Lavash, Tufton, and Sangak breads was done from bakeries with a direct flame heat oven (traditional oven) and bakeries with an indirect flame heat oven (rotary oven) and in each bakery in two stages of incomplete and complete fermentation of the dough. The bread samples were completely dried in the shade. The amount of acrylamide was measured by GC-MS method based on the extraction of acrylamide from the sample with the help of sodium chloride and derivatization by bromine. To draw the standard curve, different concentrations of acrylamide standard were used and the calibration curve was drawn.
Results and discussion: The way of baking bread and in better words the type of oven used has a significant effect on the amount of acrylamide formation in bread, which can be due to the difference in the amount and type of heat applied, direct flame (traditional ovens) or indirect flame (rotary) and also, the cooking time which is different depending on the amount of heat applied. In Barbari and Sangak breads, the use of indirect flame heat (rotary oven) had a significant effect on reducing the amount of acrylamide in the breads. So that regardless of the fermentation time, the amount of acrylamide in Berbari breads cooked with indirect flame heat compared to the traditional oven was reduced by 49.14%, which is a very significant amount. In the case of Sangak breads, the average amounts of acrylamide were 163.95 ppb and 93.88 ppb in bakeries with traditional and rotary ovens respectively, which regardless of the fermentation time reduced 42.74% is observed in the amount of acrylamide. In Tufton breads, the difference in cooking method, the use of direct or indirect flame heat, did not significantly changes in the amounts of acrylamide. According to the obtained results, the amount of acrylamide formed in Sangak bread prepared from flour with higher ash content is higher. In fact, more ash in flour indicates a higher degree of flour extraction, and with an increase in the degree of extraction, the amount of protein, especially asparagine, which is the key factor in the reaction of acrylamide formation, will be higher. For this reason, the amount of acrylamide in breads made with wholemeal flour is higher than breads made with light flour. In all flat breads studied, regardless of the cooking method, the amount of acrylamide decreased significantly with the lengthening of the fermentation time. So that the average percentage of reduction during fermentation was 14.21% in lavash breads, 23.04% in Barbari breads, 29.39% in Sangak breads prepared from whole wheat flour, 31.77% in Tufton breads and 40.99% in Sangak breads prepared from bright flour.
Conclusion: The type of oven used has a significant effect on the amount of acrylamide formation in bread due to the difference in the amount, the type of heat applied and the cooking time, and the use of rotary ovens might be a suitable alternative to traditional ovens to reduce the formation of acrylamide in breads. In all studied breads, with the lengthening of the fermentation time, the amount of acrylamide decreased on average from 14.21% in lavash bread to 40.99% in Sangak (bright flour) bread. In the general classification of types of bread regardless of fermentation time and cooking method, there were Sangak, Tufton, Barbari and Lavash breads respectively. The amounts obtained in the examined types of bread are not dangerous for health and are much lower than the maximum amount (300 ppb) determined by the European Union Commission. It is worth mentioning that the variety of flat breads produced in the country has also been seen in people's diet, so despite the high consumption of bread in the country, the average intake of acrylamide is much lower than the set limits and is within the range of standards that have been developed so far.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Acrylamide
  • Fermentation time
  • Rotative oven
  • Traditional oven
  • Traditional breads
شیخ الاسلامی کندلوسی م، محمدزاده میلانی ج و سیدجعفرنظری س س، 1395. اندازه گیری میزان اکریل آمید در نان‌های رایج ایران. نشریه فرآوری و تولید مواد غذایی، سال ششم، شماره 2 ، 15 – 26 .
عاشوری م، قراچورلو م و هنرور م، 1400. تأثیر نوع روغن بر میزان تشکیل آکریل آمید در سیب زمینی سرخ شده. نشریه پژوهش های صنایع غذایی جلد 31 ، شماره 4،  155-168. doi: http://doi.org/10.22034/FR.2021.42255.1767
واحدی ح، عزیزی م ح، کبارفرد ف، برزگر م، حمیدی اصفهانی ز و حامدی م، 1391. تاثیر درجه استخراج آرد و مدت زمان تخمیر برکاهش آسپارژین آزاد در خمیر نان سنگک. علوم غذایی و تغذیه، سال نهم، شماره 4، 20 – 13 .
واحدی ح و کبارفرد ف، 1394. بررسی عوامل مؤثر بر تشکیل و کاهش اکریل آمید در نان. مجله تعالی بالینی، دوره چهارم ویژه نامه ایمنی غذا از مزرعه تا سفره، 16 – 1 .
Eriksson S, 2005. Acrylamide in food products: Identification, formation and analytical methodology. Institutionen för miljökemi.
Halford NG and Curtis T, 2019. Acrylamide In Food, World Scientific Publishing Company.
Hogervorst JG, Baars BJ, Schouten LJ, Konings EJ, Goldbohm RA and van den Brandt PA, 2010. The carcinogenicity of dietary acrylamide intake: a comparative discussion of epidemiological and experimental animal research. Critical reviews in toxicology 40(6): 485-512.‏ doi: http://doi.org/10.3109/10408440903524254
Keramat J, Lebail A, Prost C and Soltanizadeh N, 2011. Acrylamide in foods: chemistry and analysis. A review. Food and bioprocess technology 4: 340-363. doi: https://doi.org/10.1007/s11947-010-0470-x
Lingnert H, 2002. Acrylamide in food: Mechanisms of formation and in uencing factors during heating of food. Scandinavian Journal of Nutrition 46 (4): 159- 172. doi: https://doi.org/10.1080/110264802762225273
Miller MS and Spencer PS, 1985. The mechanisms of acrylamide axonopathy. Annual Review of Pharmacology and Toxicology 25: 643-666.
Mucci L, Dickman P, Steineck G, Adami H and Augustsson K, 2003. Dietary acrylamide and cancer of the large bowel, kidney, and bladder: absence of an association in a population-based study in Sweden. British Journal of Cancer 88: 84. doi: http://doi.org/10.1038/sj.bjc.6600726
Mustafa A, Fink M, Kamal-Eldin A, Rosen J, Andersson R and Aman P, 2009. Interaction effects of fermentation time and added asparagine and glycine on acrylamide content in yeast-leavened bread. Food Chemistry 112: 767 – 774. doi: https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2008.05.099
Nachi I, Fhoula I, Smida I, Taher IB and Chouaibi M, 2018. Assessment of lactic acid bacteria application for the reduction of acrylamide formation in bread. LWT - Food Science and Technology 92: 435- 441. doi: https://doi.org/10.1016/j.lwt.2018.02.061
Taeymans D, Wood J, Ashby P, Blank I, Studer A and Stadler RH, 2004. A review of acrylamide: An industry perspective on research, analysis, formation, and control”. Critical Reviews in Food Science and Nutrition 44(5): 323 - 347. doi: http://doi.org/10.1080/10408690490478082
Taghavi N and Yazdi I, 2007. Type of food and risk of oral cancer. Archives of Iranian Medicine 10 (2): 227-232.
Tareke E, Rydberg P and Karlsson P, 2002. Analysis of acrylamide, a carcinogen formed in heated food stuffs. Journal of Agricultural and Food Chemistry 50 (17): 4998 - 5006. doi: https://doi.org/10.1021/jf020302f
Tyla RW, Friedman MA, Losco PE, Fisher, LC, Johnson KA and Strother DE, 2000. Rat two-generation reproduction and dominant lethal study of acrylamide in drinking water. Reproductive Toxicology 14: 385-401.
Wang S, Yu J, Xin Q, Wang S and Copeland L, 2016. Effects of starch damage and yeast fermentation on acrylamide formation in bread. Food Control 1-7. doi: https://doi.org/10.1016/j.foodcont.2016.08.002
Zhou X, Duan M, Gao S, Wang T, Wang Y, Wang X and Zhou Y, 2022. A strategy for reducing acrylamide content in wheat bread by combining acidification rate and prerequisite substance content of Lactobacillus and Saccharomyces cerevisiae. Current Research in Food Science 5: 1054-1060. doi: https://doi.org/10.1016/j.crfs.2022.06.005