تاثیر پلاسما غیرحرارتی بر ویژگیهای فیزیکی- شیمیایی و میکروبی دارچین و زیره

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه علوم صنایع غذایی دانشگاه آزاد تبریز

چکیده

زمینه مطالعاتی: ادویه جات به عنوان یکی از رایج ترین طعم دهنده‌ها در تهیه و فرمولاسیون غذا استفاده می‌شوند که در شرایط غیربهداشتی، حاوی تعداد زیادی میکروب‌ هستند. پلاسمای سرد، یک روش ایمن برای تولید تخلیه تعادل غیر حرارتی در فشار اتمسفر ، راه حلی نوآورانه در تولید مواد غذایی سالم بهداشتی به کار میرود.
هدف: این پژوهش با هدف استفاده از فناوری پلاسمای سرد به عنوان روشی در جهت ضدعفونی ادویه به عنوان یک جایگزین مناسب برای فناوری‌های متداول انجام شد.
روش کار: تیماردهی دو ادویه دارچین و زیره سبز با پلاسمای سرد DBD با گاز آرگون به مدت زمان سه دقیقه با ولتاژ ماکزیمم ۱۰کیلوولت وتوان ۱۰۰وات انجام شد و میزان رطوبت، ترکیبات فنلی، فعالیت آنتی اکسیدانی، میزان خاکستر کل، رنگ، ارزیابی حسی و مورفولوژی نمونه‏ها تعیین شد.
نتایج پژوهش: کاهش معنی دار(p<0.05) در آلودگی میکروبی دارچین و زیره سبز دیده شد. کلی‌فرم در دارچین ۹۲% ، در زیره سبز۹۱% ، شمارش‌کلی به ترتیب ۶۹/۷% و ۰۸/۹% و کاهش یکسان درمیزان کپک (۲۲%) دیده شد. رطوبت دارچین ۸۷/۴۶%کاهش، تغییری در میزان رطوبت زیره سبز مشاهده نشد. تاثیر پلاسمای سرد در افزایش خاصیت ظرفیت آنتی‌اکسیدانی و ترکیبات فنولی ادویه‌ها در مقایسه با یکدیگر در سطح احتمال۵ درصد معنی دار بود(p<0.05)
نتیجه گیری کلی:.با توجه به عدم تغییر در خواص ارگانولپتیکی میتوان بیان نمود که توسعه حوزه مطالعات با فناوری پلاسما برای تولید محصولات طبیعی و عاری از ضدعفونی کتتده های شیمیایی امکان پذیر میباشد و این روش را برای ضد عفونی کردن ادویه جات در سطح بالا پیشنهاد نمود

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effect of Non-Thermal Plasma on Physical-Chemical and Microbial Properties of Cinnamon and Cumin

نویسنده [English]

  • narmela Asefi
Associate Professor, Food Industry Science Department, Tabriz Azad University
چکیده [English]

Introduction: In recent years, cold plasma has gained increasing attention for its potential use in food preservation. Cold plasma as an emergent technology can be an effective approach for inactivating pathogenic and spoilage microorganisms without significantly impacting food quality. The antimicrobial efficacy of cold plasma processing can be enhanced when combined with a sanitizer In the area of food processing, plasma is currently tested to change the functionality of food ingredients; cold plasma is also under research to remove pesticides from crops or to remove allergens from specific foods, to mention few of them.Spices are one of the flavors of natural origin that are most frequently used in food preparation and formulation. The majority of spices are made using traditional techniques. Spices produced in unhygienic conditions often have high amounts of pathogenic bacteria, molds, and yeasts. Some bacteria are known as human pathogens and thus require disinfection processes that reduce the potential harm they might do to the active components of spices. The use of contaminated spices in food can significantly reduce the shelf life of food items and may pose health hazards to consumers. To increase the nutritional and sensory quality of food while simultaneously ensuring the products' microbiological safety, one of the key targets is to find alternatives to current food processing and preservation technologies. Emerging innovations in the field of food science and food engineering have developed consistently and quickly over the past 20 years. The innovative food processing method called "cold plasma" uses energetic reactive gases to inactivate contaminating bacteria in spices. Cold plasma decontamination techniques are significantly safer and more efficient than previous ones. Furthermore, the impacts of cold plasma on bioactive components are negligible, and the almost final quality of the products after operations is consistent. In this study, cinnamon and cumin spices were exposed to cold plasma processing with argon gas in order to examine their microbiological, chemical, physical, and organoleptic qualities.

Material and methods:
In order to perform cold plasma treatment, cinnamon and cumin spice samples were first weighed in a sterile Petri dish. Then, the plate containing the sample was placed in the location of sample, plasma treatment was performed with the DBD system for three minutes. Cold plasma was produced at atmospheric pressure by argon gas. An AC source with a maximum voltage of 10 kV, a frequency of 1 to 16 kHz and a power of 100 W was used. In order to carry out the tests, plasma delivery was done with the DBD system for three minutes. In order to evaluate the microbial load of the samples, total count, total coliform, mold and yeast count were done. In order to check the chemical parameters moisture, aqueous extract of cinnamon and cumin, Total amount of phenolic compounds and antioxidant activity to DPPH radical reduction method and total ash amount were measured. In order to physically evaluate the samples, morphology was evaluated with scanning electron microscopy (SEM), and solubility in water, color, and sensory evaluation was also done. In order to show the proficiency of plasma influence, the prepared samples were compared to the controlled sample(non-plasma).
Results and discussion: In this study the results of plasma application had a significant effect (p<0.05) on the microbial contamination of cinnamon and cumin. The coliform reduction rate was 92% in cinnamon and 91% in cumin. Regarding the reduction of mold, we saw the same reduction (22%). The total count reduction was 7.69% in cinnamon and 9.08% in cumin. In the investigation of chemical characteristics, the moisture content of cinnamon decreased by 46.87%, but no change was observed in the moisture content of cumin. The results of plasma application had a significant effect (p<0.05) on the microbial contamination of cinnamon and cumin. The coliform reduction rate was 92% in cinnamon and 91% in cumin. Regarding the reduction of mold, we saw the same reduction (22%). The total count reduction was 7.69% in cinnamon and 9.08% in cumin. In the investigation of chemical characteristics, the moisture content of cinnamon decreased by 46.87%, but no change was observed in the moisture content of cumin.
Conclusion:
Cold plasma is used as an innovative solution in production and distribution of healthy and high-quality foods.The reduction of bacterial populations in food could be accomplished by using the cold plasma treatment .Since heat treatments may lead to the loss of beneficial vitamins and even the molecular taste and profile of food, using new non-thermal methods, such as cold atmospheric plasma, could result in the production of foods with minimal pathogens, which could even have health benefits. Some of these benefits include the significant reduction of waste and environmental pollution, lower energy consumption compared to thermal methods, and the reduction of the microbial load in heat resistant agents. It is hoped that by using non-thermal pasteurization methods such as cold atmospheric plasma, a new step would be taken toward the improvement of the food industry. Further studies with plasma technology are necessary to produce natural products free of chemical additives.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cinnamon
  • Cold plasma
  • Cumin
  • Spices
استاندارد ملی ایران شماره ۱۱۹۷، 1390. ادویه‌ و چاشنی_اندازه ‌گیری خاکسترکل.
توتونچی الف، 1399. عملکردFE-SEM . مهندسی مواد. دانشگاه تبریز.
رجایی الف، برزگر م و سحری م. ع، 1390. بررسی خاصیت آنتی اکسیدانی و ضد میکروبی عصاره متانولی پوست سبز پسته، فصلنامه علوم و صنایع غذایی، 8 (1)، 120-111.
سنایی ف، مرتضوی ع، طباطبایی ف و شهیدی ف، 1399. بررسی اثر تیمار پلاسمای سرد بر کاهش بار میکروبی و ویژگی‌ های فیزیکوشیمیایی زردچوبه، علوم وصنایع غذایی، 98 (17)، 161-153.
ظریف نشاط س، 1383. تاثیر روش ‌های مختلف کشت در شرایط هیرم و خشکه‌ کاری بر عملکرد زیره سبز. علوم کشاورزی و منابع طبیعی، 11 (4)، 13-5.
قنبری اصل ه، آصفی ن و حنیفیان ش، ۱۳۹۶. بررسی اثر تیمار گاز ازن بر ویژگی‌ های کیفی و میکروبی ادویجات دارچین، زنجبیل، میخک، نشریه پژوهش‌های صنایع‌غذایی، ۷ (۴)، ۱۴۵-۱۵۷.
کریم گ، ۱۳۹۴. کتاب آزمون‌های میکروبی مواد غذایی. انتشارات دانشگاه تهران.
محمدی‌‌فر ش، ۱۳۸۹. خاستگاه، تاریخچه و مسیر تجارت دارچین، مجله تاریخ علم، ۹، 51-37.
همتی مقدم ع، آصفی ن، حنیفیان ش، 1396. مطاله اثر تیمار ازن بر ویژگی‌های کیفی و بار میکروبی سماق، زیره وفلفل، بهداشت موادغذایی، 7 (2)، 48-37.
Ak T and Gülçin Ý, 2008. Antioxidant and radical scavenging properties of curcumin. Chemico-biological interactions 174(1): 27-37.
Bang IH, Kim YE, Lee SY and Min SC, 2020. Microbial decontamination of black peppercorns by simultaneous treatment with cold plasma and ultraviolet C. Innovative Food Science and Emerging Technologies 63: 102392.
Bao T, Hao X, Shishir MRI, Karim N and Chen W, 2020. Cold plasma: an emerging pretreatment technology for the drying of jujube slices. Food Chemistry 337: 127783.
Bourke P, Ziuzina D and Boehm D, 2018. The potential of cold plasma for safe and sustainable food production. Trends Biotechnol 36(6): 615–626.
Charoen R, Savedboworn W, Phuditcharnchnakun S and Khuntaweetap T, 2015. Development of Antioxidant Gummy Jelly Candy Supplemented with Psidium guajava Leaf Extract. International Journal of Applied Science and Technology 8(2): 145-151.
Kim JE, Oh YJ, Won MY, Lee KS and Min SC, 2016. Microbial decontamination of onion powder using microwave-powered cold plasma treatments. Food Microbiology 62: 112-123.
Kogelschatz U, 2003. Dielectric-barrier discharges: their history, discharge physics, and industrial applications. Plasma Chem Plasma Process 23(1):1–46.
Kumar S and Neogi S, 2009. Inactivation characteristics of bacteria in capacitively coupled argon plasma. IEEE Transactions on Plasma Science 37(12): 2347–2352.
Laroussi M, 2009. Low-temperature plasmas for medicine IEEE Transactions on plasma. journal of science 37(6): 714-725.
Lee KH, Kim HJ, Woo KS, Jo C, Kim JK, Kim SH, Park HY, Oh SK and Kim WH, 2016. Evaluation of cold plasma treatments for improved microbial and physicochemical qualities of brown rice. LWT 73: 442-447.
Liao X, Liu D, Xiang Q, Ahn J, Chen S, Ye X and Ding T, 2017. Inactivation mechanisms of nonthermal plasma on microbes: A review. Food Control 75: 83-91.
Min SC, Roh SH, Niemira BA, Boyd G, Sites JE, Uknalis J and Fan X, 2017. In package inhibition of E. coli O157: H7 on bulk Romaine lettuce using cold plasma. Food Microbiology 65: 1-6.
Mishra K, Ojha H and Chaudhury NK, 2012. Estimation of antiradical properties of antioxidants using DPPH - assay: A critical review and results. Food Chemistry 130(4): 1036–1043.
Misra N, Tiwari B, Raghavarao K and Cullen P, 2011. Nonthermal plasma inactivation of food-borne pathogens. Food Engineering Reviews 3: 159–170.
Moritz M, Wiacek C, Koethe M and Braun PG, 2017. Atmospheric pressure plasma jet treatment of Salmonella Enteritidis inoculated egg shells. International journal of food microbiology 245: 22-28.
Niemira BA, 2012. Cold plasma decontamination of foods. Annual Review of Food Science and Technology 3: 125–142.
Odabasoglu F, Aslan A, Cakir A, Suleyman H, Karagoz Y, Bayir Y and Halici M, 2005. Antioxidant activity, reducing power and total phenolic content of some lichen species.  Fitoterapia 76: 216–219.
Oh YJ, Song AY and Min SC, 2017. Inhibition of Salmonella typhimurium on radish sprouts using nitrogen-cold plasma. International Journal of Food Microbiology 149: 66–71.
Palma M, Piñeiro Z and Barroso CG, 2001. Stability of phenolic compounds during extraction with superheated solvents. Journal of Chromatography A 921(2): 169-174.
Pankaj S, Bueno-Ferrer C, O'neill L, Tiwari B, Bourke P and Cullen P, 2017.Characterization of dielectric barrier discharge atmospheric air plasma treated chitosan films. Journal of food processing and preservation 41(1): 1-7.
Pankaj SK, Bueno-Ferrer C, Misra N, O'Neill L, Tiwari B and Bourke P, 2015. Dielectric barrier discharges atmospheric air plasma treatment of high amylose corn starch films. LWT-Food Science and Technology 63(2): 1076-28.
Sarangapani C, Devi RY, Thirumdas R, Trimukhe AM, Deshmukh RR and Annapure US, 2017. Physico-chemical properties of low-pressure plasma treated black gram. LWT-Food Science and Technology 79:102-110.
Shojaee-Aliabadi S, Hosseini H, Mohammadifar MA, Mohammadi A, Ghasemlou M, Ojagh SM, Hosseini SM and Khaksar R, 2013. Characterization of antioxidant-antimicrobial κ-carrageenan films containing Satureja hortensis essential oil. International journal of biological macromolecules 52:116-124.
Singh BH, 2002. Extraction of phenolic compounds from red grape marce for using as food lipid antioxidant. Food Chemistry 66: 209-15.
Won MY, Lee SJ and Min SC, 2017. Mandarin Preservation by micro-powered cold plasma treatment Innovative. Food Science and engineering Technology 39: 25-32.