تهیه فیلم هوشمند بر پایه ژلاتین / نانو الیاف کیتوزان حاوی آنتوسیانین‌های گلبرگ شقایق برای نظارت بر فساد میگو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز

2 گروه علوم و صنایع غذایی ، دانشکده تغذیه و علوم غذایی ، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران

10.22034/fr.2023.54122.1854

چکیده

زمینه مطالعاتی: فیلم‌های رنگ‌سنجی حاوی آنتوسیانین‌های عصاره‌های گیاهی که می‌توانند میزان پیشرفت فساد را در مواد غذایی شناسایی کنند، یکی از روش‌های جدید و دوستدار محیط زیست در زمینه بسته‌بندی است. هدف: هدف از این مطالعه تولید فیلم هوشمند ژلاتینی حاوی نانو الیاف کیتوزان و عصاره آنتوسیانین‌های شقایق و بررسی پتانسیل فیلم تهیه شده برای نظارت بر فساد میگو بود. روش کار: دراین مطالعه، ابتدا آنتوسیانین‌های عصاره گل شقایق استخراج شد. سپس، با استفاده از روش قالب ریزی فیلم‌های هوشمند بر پایه ژلاتین تهیه شد. خصوصیات مورفولوژی سطحی، ساختار شیمیایی، جذب و عبور نور، شفافیت، خواص کریستالی، حساسیت به بخارات اسیدی و آمونیاک، خاصیت آنتی اکسیدانی و آزمون غذایی فیلم‌ها مورد بررسی قرار گرفت. نتایج: نتایج نشان داد که فیلم ژلاتین خالص دارای پیک در محدوده 72/192 بود که افزودن نانو الیاف کیتوزان باعث ایجاد یک پیک جدید در °16/12 2 شد. با این حال، افزودن عصاره شقایق تاثیر خاصی بر روی پیک نداشت. بررسی ساختار شیمیایی فیلم‌ها نشان داد که برهمکنش‌های جدیدی (پیوند‌های هیدروژنی) بین نانو الیاف کیتوزان و عصاره شقایق شکل گرفت. علاوه بر این، با افزودن عصاره شقایق و نانو الیاف کیتوزان شفافیت فیلم به 47/16 کاهش یافت. همچنین، نتایج تاثیر بخارات اسیدی و آمونیاک بر روی فیلم هوشمند نشان داد که فیلم هوشمند پس از 30 دقیقه قرارگیری در معرض این بخارات به ترتیب به رنگ قرمز وسبز تغییر رنگ داد. نتایج نظارت بر فساد میگو فیلم‌های هوشمند نشان داد که پس از 7 روز نگهداری، رنگ فیلم هوشمند از حنایی روشن به خردلی تغییر یافت که دلیل آن تغییر pH از 3/8 به 5/10 و تشکیل بخارات آمونیاک در اثر تجزیه پروتئین‌ها بود. نتیجه‌گیری نهایی: این مطالعه نشان داد فیلم هوشمند حاوی عصاره شقایق پتانسیل استفاده برای نظارت بر فساد محصولات غذایی دریایی را دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Production of smart film based on gelatin/chitosan nanofibers containing common poppy petals anthocyanins to monitor shrimp spoilage

نویسندگان [English]

  • Milad Bakhshizadeh 1
  • Ali Ayaseh 1
  • Tina Niknazar Mogadam 1
  • Milad Tavassoli 2
1 Department of Food Science and Technology, Faculty of Agriculture, University of Tabriz
2 Department of Food Science and Technology, Faculty of Nutrition and Food Sciences, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran
چکیده [English]

Introduction: In recent years, researchers have focused on production of active and smart packaging due to the increasing interest of consumers in biodegradable packaging (Hashem et al., 2022; Zhang et al., 2022). Smart films are a category of biodegradable films that convey visual information to consumers (Dong et al., 2020). Anthocyanins are a group of flavonoids that are responsible for the red, blue and purple colors of plants. The color of anthocyanins changes in different pH (Wang et al., 2021). Common poppy belongs to the poppy family, which have several health benefits. Common poppy petals are red in color due to the anthocyanins in their composition (Katarzyna et al., 2021). The use of anthocyanins from different plants in combination with biopolymers has attracted increasing interest in the food industry. One of these biopolymers is gelatin (Xu et al., 2022). Gelatin is widely used in food packaging due to its abundant resources, non-toxicity and inexpensive price (Wang et al., 2022). However, gelatin is used in combination with other biopolymers or nanofillers due to its high-water solubility and poor mechanical properties (Rangaraj et al., 2022). One of these nanofillers is chitosan nanofibers. Chitosan nanofibers are used to improve the properties of films due to their biodegradability, non-toxicity, antibacterial properties and biocompatibility (Amjadi et al., 2019).
Material and methods: In this study, common poppy extract was prepared using the solvent extraction method. Then, the obtained extract was used to prepare a smart film based on gelatin/chitosan nanofibers. Afterward, Surface morphology was analyzed using scanning electron microscope, chemical structure using Fourier transmission infrared spectrometer and crystal structure using X-ray diffractometer. The antioxidant property of the films was tested using the DPPH method. Also, UV-vis absorption and transmission in the range of 200-800 nm was evaluated using a spectrophotometer. In addition, the samples were cut in a dumbbell shape and investigated using a tissue analyzer to evaluate the mechanical properties of the films. The sensitivity of films to ammonia and acidic vapors was evaluated using ammonia and acetic acid solutions. Also, the transparency of smart films was evaluated at a wavelength of 600 nm using a spectrophotometer. In addition, the package containing the indicator film and shrimp was kept in the refrigerator for 7 days in order to monitor shrimp spoilage. The color changes of smart film at the beginning and end of storage were recorded using a digital camera in order to investigate shrimp spoilage.
Results: The addition of common poppy extract increased the thickness of the smart film due to the increase in solid content. Also, the pure gelatin film had the highest transparency, which significantly decreased the transparency of the films by adding chitosan nanofibers and common poppy extract. In addition, the color change of common poppy extract at different pH was evaluated. The color changes at different pH values were as follows: red at pH = 2, coral at pH = 4, peach puff at pH = 6-8, goldenrod at pH = 10 and dark goldenrod at pH = 12. In addition, the color change of the smart film at different pH was also evaluated. The results showed that the smart film at pH = 2 has a crimson color, at pH = 4 it has an indian red color, at pH 6, 7 and 8 it has a coral color, at pH = 10 it is dark salmon color and at pH = 12 it has It was dark goldenrod color. Furthermore, the results of UV-Vis light absorption and transmission characteristics of the films showed that pure gelatin film and gelatin/chitosan nanofibers
have low UV-Vis absorption and high transmission. However, the addition of common poppy extract significantly increased the UV-Vis absorption and decreased the transmission of the films, which could be due to the light absorbing property of common poppy anthocyanins. Also, X-ray diffraction results showed that the pure gelatin film had a peak at 2θ = 12.16°, which did not change significantly with the addition of common poppy. In addition, the results of the food packaging showed that the color of the smart film changed from bright coral to goldenrod after 7 days, which was caused by the increase in pH from 8.3 to 10.5 and the production of ammonia compounds. Also, the SRGB of the smart film increased to 13.20%.
Conclusion: Smart film based on gelatin/chitosan nanofiber containing common poppy extract was produced by casting method. The results showed that the smart film had the lowest amount of transparency. Also, the smart film had the lowest UV-Vis transmission and the highest absorption, which indicated the film's potential to be used for light-sensitive food packaging. In addition, the smart film color changed from coral to dark red, and its SRGB reached 38.17%, when it was exposed to acid vapors. Moreover, when the smart film was exposed to ammonia vapor, its color changed from coral to dark olive and the SRGB of the film reached 61.14%. The results of the food packaging showed that the color of the smart film changed from coral to goldenrod, which was caused by the decomposition of shrimp tissues and the production of ammonia-containing compounds and the increase in pH from 8.3 to 10.5. This result showed that smart film has the potential to be used to monitor food (shrimp) spoilage.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Anthocyanin
  • smart packaging
  • common poppy
  • shrimp
 (Ferulago angulate)، ارزیابی تاثیر آن بر ویژگی‌های نوری، حسی و ماندگاری گوشت بوقلمون در دمای یخچال. پژوهش‌های صنایع غذایی . جلد 4. شماره صفحات 169-179.
Abedi-Firoozjah R, Yousefi S, Heydari M, Seyedfatehi F, Jafarzadeh S, Mohammadi R, Rouhi M and Garavand F, 2022. Application of Red Cabbage Anthocyanins as pH-Sensitive Pigments in Smart Food      Packaging and Sensors. Polymers, 14(8).
Aghaali Z, Hoshino Y, Monfared SR and Moieni A, 2019. Regulation of dedifferentiation and differentiation in different explants of Papaver rhoeas L. by one-step culture. Scientia Horticulturae, 246, 366–370.
Alizadeh-Sani M, Tavassoli M, McClements DJ and Hamishehkar H, 2021. Multifunctional halochromic packaging materials: Saffron petal anthocyanin loaded-chitosan nanofiber/methyl cellulose matrices. Food Hydrocolloids, 111, 106237.
Alizadeh Sani M, Tavassoli M, Mohammadian E, Ehsani A, Khaniki GJ, Priyadarshi R and Rhim JW, 2021. pH-responsive color indicator films based on methylcellulose/chitosan nanofiber and barberry anthocyanins for real-time monitoring of meat freshness. International Journal of Biological Macromolecules, 166, 741–750.
Alizadeh M, Tavassoli M, Hamishehkar H and Julian D, (2021). Carbohydrate-based films containing pH-sensitive red barberry anthocyanins : Application as biodegradable smart food packaging materials. Carbohydrate Polymers, 255, 117488.
Alizadeh Sani M, Tavassoli M, Salim SA, Azizi-lalabadi M and McClements DJ, 2022. Development of green halochromic smart and active packaging materials: TiO2 nanoparticle- and anthocyanin-loaded gelatin/κ-carrageenan films. Food Hydrocolloids, 124, 107324.
Amjadi S, Almasi H, Pourfathi B and Ranjbaryan S, 2021. Gelatin Films Activated by Cinnamon Essential Oil and Reinforced with 1D, 2D and 3D Nanomaterials: Physical and Release Controlling Properties. Journal of Polymers and the Environment, 29(9), 3068-3078.
Amjadi S, Emaminia S, Heyat Davudian S, Pourmohammad S, Hamishehkar H and Roufegarinejad L, 2019. Preparation and characterization of gelatin-based nanocomposite containing chitosan nanofiber and ZnO nanoparticles. Carbohydrate Polymers, 216, 376–384.
Amjadi S, Nazari M, Alizadeh SA and Hamishehkar H, 2020. Multifunctional betanin nanoliposomes-incorporated gelatin/chitosan nanofiber/ZnO nanoparticles nanocomposite film for fresh beef preservation. Meat Science, 167, 108161.
Chen G and Liu B, 2016. Cellulose sulfate based film with slow-release antimicrobial properties prepared by incorporation of mustard essential oil and β-cyclodextrin. Food Hydrocolloids, 55, 100–107.
Dong H, Ling Z, Zhang X, Zhang X, Ramaswamy S and Xu F, 2020. Smart colorimetric sensing films with high mechanical strength and hydrophobic properties for visual monitoring of shrimp and pork freshness. Sensors and Actuators B: Chemical, 309, 127752.
Ebrahimi Tirtashi F, Moradi M, Tajik H, Forough M, Ezati P and Kuswandi B, 2019. Cellulose/chitosan pH-responsive indicator incorporated with carrot anthocyanins for intelligent food packaging. International Journal of Biological Macromolecules, 136, 920–926.
Ezati P, Bang YJ and Rhim JW, 2021. Preparation of a shikonin-based pH-sensitive color indicator for monitoring the freshness of fish and pork. Food Chemistry, 337, 127995.
Ezati P, Tajik H, Moradi M and Molaei R, 2019. Intelligent pH-sensitive indicator based on starch-cellulose and alizarin dye to track freshness of rainbow trout fillet. International Journal of Biological Macromolecules, 132, 157–165.
Gasti T, Dixit S, D’souza OJ, Hiremani VD, Vootla SK, Masti SP, Chougale RB and Malabadi RB, 2021. Smart biodegradable films based on chitosan/methylcellulose containing Phyllanthus reticulatus anthocyanin for monitoring the freshness of fish fillet. International Journal of Biological Macromolecules, 187, 451–461.
Grauso L, De Falco B, Motti R and Lanzotti V, 2021. Corn poppy, Papaver rhoeas L.: a critical review of its botany, phytochemistry and pharmacology. Phytochemistry Reviews, 20(1), 227–248.
Guo Z, Zuo H, Ling H, Yu Q, Gou Q & Yang L. (2022). A novel colorimetric indicator film based on watermelon peel pectin and  anthocyanins from purple cabbage for monitoring mutton freshness. Food Chemistry, 383, 131915. https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2021.131915
Hashim SBH, Elrasheid Tahir HE, Liu L, Zhang J, Zhai X, Ali Mahdi A, Nureldin Awad F, Hassan MM, Xiaobo, Z and Jiyong S, 2022. Intelligent colorimetric pH sensoring packaging films based on sugarcane wax/agar integrated with butterfly pea flower extract for optical tracking of shrimp freshness. Food Chemistry, 373, 131514.
Hashim SBH, Tahir HE, Lui L, Zhang J, Zhai X, Mahdi AA, Ibrahim NA, Mahunu GK, Hassan MM, Xiaobo Z and Jiyong S, 2023. Smart films of carbohydrate-based/sunflower wax/purple Chinese cabbage anthocyanins: A biomarker of chicken freshness. Food Chemistry, 399, 133824.
Kang S, Wang H, Xia L, Chen M, Li L, Cheng J, Li X and Jiang S, 2020. Colorimetric film based on polyvinyl alcohol/okra mucilage polysaccharide incorporated with rose anthocyanins for shrimp freshness monitoring. Carbohydrate Polymers, 229, 115402.
Katarzyna J, Karolina J, Patrycja K, Mateusz B and Izabela G, 2021. Mineral Composition and Antioxidant Potential in the Common Poppy (Papaver rhoeas  L.) Petal Infusions. Biological Trace Element Research, 199(1), 371–381.
Kim HJ, Roy S and Rhim JW, 2022. Gelatin/agar-based color-indicator film integrated with Clitoria ternatea flower anthocyanin and zinc oxide nanoparticles for monitoring freshness of shrimp. Food Hydrocolloids, 124, 107294.
Marsoul A, Ijjaali M, Oumous I, Bennani B and Boukir A, 2020. Determination of polyphenol contents in Papaver rhoeas L. flowers extracts (soxhlet, maceration), antioxidant and antibacterial evaluation. Materials Today: Proceedings, 31, S183–S189.
Moradi M, Tajik H, Almasi H, Forough M and Ezati P, 2019. A novel pH-sensing indicator based on bacterial cellulose nanofibers and black carrot anthocyanins for monitoring fish freshness. Carbohydrate Polymers, 222, 115030.
Peng S, Wei H, Zhan S, Yang W, Lou Q, Deng S, and Huang T. 2022. Spoilage mechanism and preservation technologies on the quality of shrimp: An overview. Trends in Food Science & Technology.
Pires J, Paula CD, Souza VGL, Fernando AL and Isabel C, (2021). Understanding the Barrier and Mechanical Behavior of  Different Nanofillers in Chitosan Films for Food Packaging. Polymers, 13, 1–25721.
Rangaraj VM, Devaraju S, Rambabu K, Banat F and Mittal V, 2022. Silver-sepiolite (Ag-Sep) hybrid reinforced active gelatin/date waste extract  (DSWE) blend composite films for food packaging application. Food Chemistry, 369, 130983.
Roy S and Rhim JW, 2021. Gelatin/agar-based functional film integrated with Pickering emulsion of clove essential oil stabilized with nanocellulose for active packaging applications. Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 627, 127220.
Sani MA, Tavassoli M, Hamishehkar H and McClements DJ, 2021. Carbohydrate-based films containing pH-sensitive red barberry anthocyanins: Application as biodegradable smart food packaging materials. Carbohydrate Polymers, 255, 117488.
Shahsavna Tabrizi A, Ataye Salehi E and Sheikholeslami Z, 2020. The effect of activated soy flour on the physicochemical, textural and sensory proreties of pan bread, Food Research Journal,30 (3), 89-105
Tavassoli M, Sani MA, Khezerlou A, Ehsani A and McClements DJ, 2021. Multifunctional nanocomposite active packaging materials: Immobilization of quercetin, lactoferrin, and chitosan nanofiber particles in gelatin films. Food Hydrocolloids, 118, 106747.
Wang F, Wang R, Pan Y, Du M, Zhao Y and Liu H, 2022. Gelatin/Chitosan Films Incorporated with Curcumin Based on Photodynamic  Inactivation Technology for Antibacterial Food Packaging. Polymers, 14(8), 1600.
Wang H, Ding F, Ma L and Zhang Y, 2021. Edible films from chitosan-gelatin: Physical properties and food packaging application. Food Bioscience, 40, 100871.
Wang P, Wang Y, Hong P and Zhou C, 2021. Di-aldehyde starch crystal: A novel bio-crosslinker for strengthening the structure and physio-chemical properties of gelatin-based films. Food Bioscience, 43, 101308.
Wang R, Li Z, Shi J, Holmes M, Wang X, Zhang J, Zhai X, Huang X and Zou X, 2021. Color 3D printing of pulped yam utilizing a natural pH sensitive pigment. Additive Manufacturing, 46, 102062.
Wells N, Yusufu D and Mills A, 2019. Colourimetric plastic film indicator for the detection of the volatile basic nitrogen compounds associated with fish spoilage. Talanta, 194, 830–836.
Wu Y, Tang P, Quan S, Zhang H, Wang K and Liu J, 2021. Preparation, characterization and application of smart packaging films based on locust bean gum/polyvinyl alcohol blend and betacyanins from cockscomb (Celosia cristata L.) flower. International Journal of Biological Macromolecules, 191, 679–688.
Xu J, Yang L, Nie Y, Yang M, Wu W, Wang Z, Wang X and Zhong J, 2022. Effect of transglutaminase crosslinking on the structural, physicochemical, functional, and emulsion stabilization properties of three types of gelatins. LWT, 163, 113543.
Yun D, He Y, Zhu H, Hui Y, Li C, Chen D and Liu J, 2022. Smart packaging films based on locust bean gum, polyvinyl alcohol, the crude extract of Loropetalum chinense var. rubrum petals and its purified fractions. International Journal of Biological Macromolecules, 205, 141–153.
Zhang A, Han Y and Zhou Z, 2023. Characterization of citric acid crosslinked chitosan/gelatin composite film with enterocin CHQS and red cabbage pigment. Food Hydrocolloids, 135, 108144.
Zhao L, Liu Y, Zhao L and Wang Y, 2022. Anthocyanin-based pH-sensitive smart packaging films for monitoring food freshness. Journal of Agriculture and Food Research, 9, 100340.
Zheng L, Liu L, Yu J and Shao P, 2022. Novel trends and applications of natural pH-responsive indicator film in food packaging for improved quality monitoring. Food Control, 134, 108769.
Zheng Y, Li X, Huang Y, Li H, Chen L and Liu X, 2022. Two colorimetric films based on chitin whiskers and sodium alginate/gelatin incorporated with anthocyanins for monitoring food freshness. Food Hydrocolloids, 127, 107517.