ترکیبات شیمیائی و تاثیر برخی روش¬های فرآوری حرارتی بر میزان ترکیبات فنولی میوه دو واریته بلوط ایرانی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Chemical composition and effect of thermal processing methods on polyphenol content of two Iranian acorn varieties