کاربرد ماشین آزمون عمومی (اینستران) در ارزیابی ویژگی¬های رئولوژیکی ماست

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Application of Universal Testing Machine (Instron) for evaluation of yoghurt rheological properties