تاثیر صمغ کاراگینان و جایگزینی نسبی کره با روغن آفتابگردان بر برخی از خصوصیات فیزیکی‌شیمیایی پخشینه سمنو طی زمان نگهداری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Effect of carrageenan gum and partial replacement of butter with the sunflower oil on some physicochemical properties of samanu spread during storage