استفاده از منعقد کننده گیاهی ویتانیا کوآگولانس در تولید پنیر سویا و تأثیر بهبود دهنده‌های طعم بر ویژگی‌های حسی آن

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

The use of the Withania coagulans as a coagulant in the production of soya cheese and the effect of various additives on the sensory properties