کاربرد امواج اولتراسونیک در فرآیند صمغ‌گیری روغنهای سویا وآفتابگردان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 1 کارشناس ارشد علوم و صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات

2 استاد گروه علوم و صنایع غذایی دانشکده علوم و صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

3 استادیار گروه علوم و صنایع غذایی دانشکده علوم و صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

چکیده

صمغ‌گیری اولین مرحله تصفیه روغن خام می‌باشد. هدف از این پژوهش بررسی استفاده ازامواج اولتراسونیک درفرایند صمغ‌گیری روغنهای سویا وآفتابگردان به منظور کاهش دما و زمان فرآیند ومقایسه این تکنیک با روش متداول صمغ‌گیری می‌باشد. صمغ‌گیری روغنهای سویا و آفتابگردان با استفاده ازامواج اولتراسونیک در مجاورت 3% وزنی-وزنی آب در حمام اولتراسونیک با توان150وات، فرکانس KHz20 و در دو دمای C°30 و C°60 و زمان های 10، 15و20دقیقه انجام گردید و همچنین صمغ‌گیری روغن‌های مذکور با آب به روش متداول در دمای C°60 و به مدت30دقیقه نیز صورت گرفت. اندازه گیری میزان فسفر،  اندیس پراکسید وتعیین ترکیب اسیدهای چرب برروی نمونه‌های تیمار شده به هردو روش انجام گردید. فسفراولیه روغنهای خام سویا، آفتابگردان و به ترتیبppm  508،  ppm 329 بوده که پس ازصمغ‌گیری متداول به ترتیب به میزان ppm 5/24، ppm  8/31 رسیده و پس از صمغ‌گیری با امواج اولتراسونیک، کمترین مقادیر فسفر به ترتیب به میزان ppm 7/9، ppm 8/10رسیده است. در ترکیب اسیدهای چرب تغییر چندانی ایجاد نگردید، میزان اندیس پراکسید پس از فرایند صمغ‌گیری در این روش تغییر چندانی نداشته است. امواج اولتراسونیک دردما وزمان پایین تری نسبت به روش متداول، قادربه جداسازی فسفر از روغن خام بوده و به عنوان روشی جایگزین برای روش متداول صمغ‌گیری در مجاورت آب، اثر مخربی بر روی ترکیب اسیدهای چرب روغن ندارد.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Application of ultrasound in degumming of soybean and sunflower oils

نویسندگان [English]

  • h fashandi 1
  • M ghavami 2
  • m gharachorlu 3
  • r abbasi 1
1 1
2 2
بی‌نام، 1373، روش‌های اندازه‌گیری پایداری روغن‌ها و چربی‌های خوراکی در برابر اکسید شدن، استاندارد شماره 3734، چاپ اول.
بیلی، الف، 1389، چربی‌ها و روغن‌های نباتی خوراکی- ویژگی‌ها و فرآوری، ترجمه: مالک، ف، چاپ دوم، انتشارات آموزش وترویج کشاورزی، 472 صفحه.
قوامی م، قراچورلو م، مهستی پ، 1382، بررسی اثر فرایند تصفیه بر خصوصیات کیفی روغن سویا، مجله علمی پژوهشی علوم کشاورزی، 67-55.
قوامی م، قراچورلو م، غیاثی طرزی ب، 1387، تکنیک‌های آزمایشگاهی روغن‌ها وچربی‌ها، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی-واحد علوم و تحقیقات، 226 صفحه.
AOAC 2000a. Methyl Esters of Fatty Acids in Oils and Fats, Official Methods of Analysis of the AOAC, 17th Ed., AOAC, Arlington, VA.
AOAC 2000b. Fatty Acids in Oils and Fats, Official Methods of Analysis of the AOAC, 17th Ed., AOAC, Arlington, VA.
Akoh C and Min D, 2002. Food Lipids Chemistry,Nutrition and Biotechnology.Food Science And Technology 11:75-79.
Baig S, Farooq R and Faiza R, 2010. Sonochemistry and its Industrial Application. World Applied Sciences Journal 10(8):.936-944.      
Barbosa-Canovas G, Feng H and Weiss J, 2011. Ultrasound Technologies for Food and Bioprocessing. Springer Science Journal 18:405-544.
Belitz H, Grosch W and Schieberl P, 2009. Food Chemistry Springer Journal 3: 162-245.
Chemat F, Grondin I, Costes P,  Moutoussamy L, Shum Cheong Sing A and  Smadja  A, 2004. High Power Ultrasound Effects On Lipid Oxidation of Refined Sunflower Oil. Journal of Ultrasonic Sonochemistry 11:281-285.
Chemat F, Grondin I, Costes P, Shum Cheong Sing A and Smadja J, 2004. Deterioration Of Edible Oils During Food Processing By Ultrasound. Journal of Ultrasonic Sonochemistry 11:13-15.
Chemat F and Khan MK, 2011. Application Of Ultrasond In Food Technology: Processing,Preservation and Extraction. Journal of Ultrasonic Sonochermistry 18:813-835.
Firestone D, 1990. Official methods of Analysis of the Association of Official Analitycal Chemists, (15th ed), Arlington, USA.
Firestone D, 1994. Official methods and recommended practice of the American oil chemists society, (4th ed), Journal of American Oil Chemists Society press,Champain,IL, USA.
Hughes C, 2006. Sonochemistry. Journal of the American Chemical Society 104:126-131.
Jambrak J, 2012. Application of High Power Ultrasound and Microwave in Food Processing Extraction .Food Process Technol 3:12.
McClements D.J, 1995. Advances in The Application of Ultrasound in Food Analysis and Processing.Trends in Food Science and Technology 6:293-299.
Moulton K and Mounts T, 1990. Continous Ultrasonic Degumming of Crude Soybean Oil. Journal of American Oil Chemists Society 1: 67.
Ochoa N, Pagliero C, Marshese J and Mattea M, 2001. Ultrafiltration of Vegetable Oils Degumming by Polymeric Membranes. Separation and Purification Technology 22:417-422.
Sabah E and Majdan M, 2009. Removal of Phosphorus from Vegetable Oils by Acid-Activated Sepiolite. Journal of Food Engineering 91:423-427.
Shahidi F, 2005. Baileys Industrial Oil and Fat Products. John Wiley and Sons Publishing,6th Edition 3:361-365.