اثر آسیب دیدگی میوه‌ها در زمان برداشت بر کیفیت روغن استحصالی زیتون رقم زرد و روغنی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 1دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم باغبانی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان

2 دانشیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه گیلان

3 3استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی استان گیلان

چکیده

نحوه­ی برداشت میوه­ها مهم­ترین عامل موثر بر کیفیت روغن زیتون استحصالی می­باشد. در این پژوهش، اثر آسیب دیدگی میوه­ها در زمان برداشت بر کیفیت روغن زیتون دو رقم زرد و روغنی بررسی شد. میوه­ها به دو صورت، دستی و یا از طریق چوب دستی (روش متداول) برداشت شدند. سپس میوه­های برداشت شده با دست نیز به دو زیر گروه، بدون آسیب دیدگی (شاهد) و آسیب دیدگی مصنوعی تقسیم شدند. ویژگی­های کیفی روغن زیتون از قبیل اسیدیته کل روغن (FFA)، ارزش پراکسید (PV)، ضرایب K232، K270، کلروفیل کل، کاروتنوئید کل، فنل کل، فلاونوئید کل، ظرفیت آنتی­اکسیدانی کل، IC50 و کارایی آنتی­رادیکالی (AE) اندازه­گیری شدند. آسیب دیدگی میوه­ها در زمان برداشت یا  مصنوعا باعث افزایش میزان FFA و PV روغن هر دو رقم زرد و روغنی شده­است. بعلاوه، ضرایب K232 و K270 روغن نسبت به میوه­های شاهد بیش­تر بوده است. روغن میوه­های آسیب دیده به خصوص آنهای که با چوب دستی برداشت شده بودند، مقدار کلروفیل و کاروتنوئید کل کم­تری در مقایسه با شاهد داشته­اند. بالاترین مقدار فنل کل و فلاونوئید کل روغن در میوه­های شاهد دیده شد، هر چند اختلاف معنی داری بین تیمارها وجود نداشت. در مجموع، آسیب­دیدگی میوه­ ها در زمان برداشت و قبل از استخراج روغن با کاهش برخی ترکیبات آنتی­اکسیدانی و افزایش FFA و PV منجر به کاهش کیفیت روغن زیتون می شود، هرچند تفاوت معنی داری بین میوه های آسیب دیده و سالم از نظر ظرفیت آنتی اکسیدانی کل روغن مشاهده نشد.     
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of fruits damaging during harvest time on extracted oil quality of Zard and Roughany olive cultivars

نویسندگان [English]

  • z toorabi 1
  • m ghasem nejad 2
  • m ramazani 3
1 1
2 2
3 3
آسفی نجف آبادی ا، همتی خ، قاسم نژاد ع، غزائیان م و ابراهیمی پ، 1389. بررسی تعیین زمان برداشت دو رقم زیتون و تاثیر آن بر کیفیت و کمیت روغن در منطقه گرگان. نشریه علوم باغبانی (علوم و صنابع کشاورزی)، جلد 24، شماره 1، نیمسال اول صحفه­های 74-70.
رستمی اوزمچلوئی ص، قاسم نژاد م و رمضانی ملک رودی م، 1395. تاثیر زمان برداشت میوه روی میزان ترکیبات آنتی اکسیدانی روغن برخی از ارقام زیتون (Olea europea L.) در منطقه رودبار. فصل نامه علوم و صنایع غذایی، جلد 13، شماره  52، صفحه های 47-37.
فهیم دانش م، قوامی م، حمصی اه و آبرومند پ، 1387. بررسی میزان ترکیبات فنولی و توکوفرولی در تعدادی از روغن­های زیتون تجاری ایرانی با استفاده از کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا. فصلنامه علوم وصنایع غذایی، دوره 5، شماره 3، صفحه­های 53-58.
محمدزاده ج، یقبانی م و آگاه ف، 1389. بررسی شرایط مختلف نگهداری میوه زیتون و اثر آن بر کیفیت روغن استحصالی در منطقه گلستان. فصلنامه علوم و صنایع غذایی، دوره 7. شماره2. صفحه­های 98-91.
هاشم پور ا، فتوحی قزوینی ر، بخشی د و اسدی صنم س، 1389. تاثیر اقلیم کازرون بر شاخص‌های کیفی روغن زیتون (Olea europaea L.) ارقام زرد، روغنی و ماری. مجله علوم باغبانی ایران، دوره 41، شماره 1، صفحه­های 53-47.
Baccouri B, Zarrouk W, Krichen D and Nouairi I, 2007. Influence of fruit ripening and crop yield on chemical properties of virgin olive oils from seven selected oleasters (Olea ouropea L.). Journal of Agronomy 6(3): 388-396.
Beltran G, Aguilera MP, Del Rio C, Sanchez S and Martinez L, 2005. Influence of fruit ripening process on the natural antioxidant content of Hojiblanca virgin olive oils. Journal of Food Chemistry 89: 207–215.
Bianchi G, 2003. Lipids and phenols in table olives. European Journal Lipid Science Technology 105: 229–242.
Boskou D, 1996. Olive Oil Chemistry and Technology. USA: AOCS Press.
Dag A, Ben-Gal A, Yermiyahu U, Basheer L, Nir Y and Kerem Z, 2008. The effect of irrigation level and harvest mechanization on virgin olive oil quality in a traditional rain-fed ‘Souri’ olive orchard converted to irrigation. Journal of the Science of Food and Agriculture 88: 1524–1528.
Dag A, Kerem Z, Yogev N, Zipori I, Lavee Sh and Ben-David E, 2011. Influence of time of harvest and maturity index on olive oil yield and quality. Science Horticulture 127: 358–366.
Downey MO, Dokoozlian NK and Krstic MP, 2006. Cultural practice and environmental impacts on the flavonoid composition of grapes and wine: a review of recent research. American Journal of Enology and Viticulture 57: 257–268.
Du G, Li M, Ma F and Liang D, 2009. Antioxidant capacity and the relationship with polyphenol and Vitamin C in Actinidia fruits.  Journal of Food Chemistry 113: 557–562.
Ferguson L, Rosa UA, Castro-Garcia S, Lee SM, Guinard JX, Burns J, Krueger WH, O’Connell NV and Glozer K, 2010. Mechanical harvesting of California table and oil olives. Horticulture Science 24(1): 53-63.
Fiorentino A, abrosca BD, Pacifico S, Mastellone C, Scognamiglio M and Monaco P, 2009. Identification and assessment of antioxidant capacity of phytochemicals from Kiwifruits. Journal of Agricultural and Food Chemistry 57: 4148–4155.
Kharla A, Bravo S, Jarén-Galan M, Garcia-Garcia P and Garrido-Fernandez A, 2010. Treatment to inhibit thebrowning reactions in model solutions of olive fruit extracts. Journal of Agricultural and Food Chemistry 123: 741–746.
Kharla A, Bravo S, Jarén-Galan M, Garcia-Garcia P and Garrido-Fernandez A, 2008. Browning reactions in olives: mechanism and polyphenols involved. Journal of Agricultural and Food Chemistry 114: 1380-1385.
Marsilio V, Campestre C and Lanza B, 2001. Phenolic compounds change during California-style ripe olive processing. Journal of Food Chemistry 74: 55–60.
Mc Call MR and Frei B, 1999. Can antioxidant vitamins materially reduce oxidative damage in humans? Free Radical Biology Medicine 26: 1034-1053.
Mraicha F, Ksantini M, Zouch O, Ayadi M, Sayadi S and Bouaziz M, 2010. Effect of olive fruit fly infestation on the quality of olive oil from Chemlali cultivar during ripening. Food and Chemical Toxicology. 48: 3235-3241.
Montano A, Casado FJ, Castro A, Sánchez AH and Rejano L, 2005. Influence of processing storage time, and pasteurization upon the tocopherol and amino acid contents of treated green table olives. Eurpean Food Research Technology 220: 255–260.
Pereira JA, Casa S, Bento A and Oliveira MBPP, 2002. Influence of olive storage period on oil quality of three portuguese cultivars of olea europea, cobrancüosa, madural, and verdeal transmontan. Journal of Agriculture and Food Chemistry 50: 6335-6340.
Pirisi F.M, Cabras P, Falqui Cao C, Migliorini M, Mugelli M, 2000. Phenolic compound in virgin olive oil. Reappraisal of the extraction, HPLC separationand quantification procedures. Journal of Agricultural and Food Chemistry 48: 1191–1196.
Pham-Huy L, He H and Pham-Huy C, 2008. Free radicals, antioxidants in disease and health. Nutr. Journal Biomed Science 89-96.
Rabiei V, Ghorbani S and Hajnajari H, 2011. Effect of temperature and storage period of olive (Oleaeuropaea cv. Zard) fruit on olive oil quality. Journal of Food, Agriculture and Environment 9(1): 74-77.
Ranalli A, Cabras P, Iannucci E and Content S, 2001. Lipochroms vitamin aromas and other compounds of virgin olive oil are affected by processing technology. Journal of Food chemistry 73: 445 – 451.
Ramezani-Kharazi P, 2008. Does amount of phenolic compounds depend on olive varieties? Journal of Food, Agriculture and Environmental 5(2): 125-129.
Santesteban LG and Royo JB, 2006. Water status, leaf area and fruit load influence on berry weight and sugar accumulation of cv. Tempranillo under semiarid conditions. Scientia Horticulture 109: 50-56.