تاثیر پوشش‌ خوراکی پلی ساکاریدی (نشاسته و پکتین) بر کیفیت خرمای مضافتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

1 استادیار بخش علوم و مهندسی صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

چکیده

به علت شرایط نامناسب نگهداری و نوع بسته­بندی در طی دوره نگهداری، خصوصیات فیزیکوشیمیایی خرما تغییر می­کند و محصول ترش، چسبنده و سخت می­شود. استفاده از پوشش خوراکی برای رفع این مشکل پیشنهاد شده است. پوشش­های خوراکی می­توانند با افزایش مقاومت لایه مرزی، زمان ماندگاری محصول را افزایش دهند. هدف از این پژوهش ارزیابی اثر پوشش خوراکی پلی ساکاریدی بر کیفیت و ماندگاری خرمای مضافتی بوده است. در این بررسی، خرمای مضافتی با پوشش­های خوراکی پلی ساکاریدی (نشاسته و پکتین) پوشش­دهی و به مدت 3 ماه در دماهای 4 و °C 25 نگهداری شد. طی دوره نگهداری، مواد جامد محلول کل (بریکس)، pH، اسیدیته، مواد جامد نامحلول، افت وزنی، درصد آفت­زدگی و قند احیاءکننده اندازه­گیری شد. نتایج نشان داد که تاثیر پوشش­های پلی ساکاریدی، دما و مدت زمان نگهداری بر اکثر ویژگی­های فیزیکوشیمیایی خرما معنی­دار بود. پوشش­دهی باعث کند شدن روند برخی از تغییرات ویژگی­های فیزیکوشیمییایی خرما شد. پکتین نسبت به نشاسته تاثیر بیشتری بر پایداری خرما داشت. افزایش دمای نگهداری، کاهش pH و مواد جامد نامحلول و افزایش بریکس، اسیدیته، افت وزنی و قند احیاءکننده را به دنبال داشت. در پایان دوره نگهداری، کمترین مقدار افت وزنی (12/5 درصد) و بیشترین مقدار مواد جامد نامحلول (14 درصد) مربوط به پوشش پکتین و دمای °C 4 و بیشترین مقدار اسیدیته (29/0 درصد) مربوط به پوشش خوراکی پکتین و دمای °C 25 بود.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of polysaccharide- based edible coating (starch and pectin) on quality of Mazafati date fruit

نویسنده [English]

  • A A
1
افشاری جویباری ح، فرحناکی ع، 1390، تسریع رساندن خرمای مضافتی به وسیله آب و محلول­های اسید استیک و کلرید سدیم داغ، فصلنامه علوم و صنایع غذایی، 8 (30)، 52-45.
افشاری جویباری ح، فرحناکی ع، مجذوبی م، مصباحی غ ر، نیاکوثری م، 1391، بررسی روند تغییرات رنگ خرمای مضافتی در طی خشک کردن به منظور انتخاب دمای بهینه هوای خشک­کن، فصلنامه علوم و صنایع غذایی، 9 (36)، 10-1.
ایرانمنش م، 1388، پوشش­ها و فیلم­های خوراکی، نشریه صنعت بسته­بندی، 48، 32-27.
چراغی دهدزی س، همدمی ن، 1394، اثر نوع و شرایط نگهداری بر ویژگی­های بافتی میوه خرما (واریته کبکاب) طی انبارداری، فصلنامه علوم و صنایع غذایی، 12 (46)، 103-95.
حداد خداپرست م، جلایی ف، فرقانی م، 1387، بررسی امکان استفاده از پکتین، کربوکسی متیل سلولز و نشاسته در فرآیند خشک کردن اسمزی سیب و تعیین برخی از عوامل موثر، هجدهمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی، دانشگاه فردوسی مشهد.
عدالتیان م ر، فضل­آرا ع، 1387، بررسی آلودگی میکروبی خرمای رقم استعمران طی انبار داری در سال 1384، فصلنامه علوم و صنایع غذایی، 5 (3)، 52-45.
فاضل م، عزیزی م ح، عباسی س، برزگر م، 1390، تعیین تأثیر ثعلب، گلیسرول و روغن بر ویژگی­های فیلم خوراکی بر پایه نشاسته سیب­زمینی، مجله علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران، 4، 102-93.
مرتضوی م ح، ارزانی ک، برزگر م، 1385، تاثیر بسته­بندی تحت خلأ و شرایط اتمسفر تغییریافته بر ماندگاری و کیفیت میوه خرما (Phoenix dactylifera L.) رقم برحی، مجله علمی کشاورزی، 137، 129-125.
موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، خرمای مضافتی- ویژگی­ها و روش­های آزمون، استاندارد ملی شماره 395.
موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، شیره خرما- ویژگی­ها و روش­های آزمون، استاندارد ملی شماره 5075.
نصراله­زاده اصل ن، 1392، تاثیر پوشش­های خوراکی در حفظ کیفیت و افزایش ماندگاری میوه­ها و سبزی­ها، فصلنامه نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، سال یازدهم، 42، 36-31.
نوشیروانی ن، قنبرزاده ب، انتظامی ع الف، 1391، ویژگی­های ریز ساختاری و فیزیکی (نفوذپذیری، مکانیکی و حرارتی) فیلم­های نانوکامپوزیتی بر پایه نشاسته/ پلی­وینیل الکل/ نانورس، نشریه پژوهش­های علوم و صنایع غذایی ایران، 8 (1)، 49-59.
هاتفی ه، مرتضوی س ع، حداد خداپرست م ح، میلانی الف، 1392، تاثیر پوشش خوراکی بر پایه ایزوله پروتئین خلر حاوی دارچین و اسید فوماریک بر خواص فیزیکوشیمیایی خرمای بم، بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران، دانشگاه شیراز.
Achour M, Amara S, Salem N, Jebali A and Hamdi M, 2003. Effect of vacuum and modified atmosphere packaging on Deglet Nour date storage in Tunisia. Fruits 58: 205-212.
Al Jasser MS, 2010. Effect of storage temperatures on microbial load of some dates palm fruit sold in Saudi Arabia market. African Journal of Food Science 4: 359-363.
Ayala-Zavala JF, Silva-Espinoza BA, Cruz-Valenzuela MR, Leyva JM, Ortega-Ramírez LA, Carrazco-Lugo DK, Pérez-Carlón J, Melgarejo-Flores BG, González-Aguilar GA and Miranda MRA, 2013. Pectin–cinnamon leaf oil coatings add antioxidant and antibacterial properties to fresh-cut peach. Flavour and Fragrance Journal 28: 39–45.
Baldwin EA, Nisperos-Carriedo MO and Baker RA, 1995. Use of edible coatings to preserve quality of lightly (and slightly) processed products. Critical Reviews in Food Science and Nutrition 35(6): 509-52.
Baloch MK, Saleem SA, Ahmad K, Baloch AK and Baloch WA, 2006. Impact of controlled atmosphere on the stability of Dhakki dates. LWT- Food Science and Technology 39: 671–676.
Cheorun Jo, Hojin K, Young LN, Joong HK and Myung WB, 2005. Pectin and gelatin-based film: Effect of gamma irradiation on the mechanical properties and biodegradation. Radiation Physics and Chemistry 72: 745-750.
Durango AM, Soares NFF and Andrade NJ, 2006. Microbiological evaluation of an edible antimicrobial coating on minimally processed carrots. Food Control 17: 336–341.
El Ghaouth A, Arul J, Ponnampalam R and Boulet M, 1992. Chitosan coating to extend the storage life of tomatoes. Horticulture Science 27(9): 1016-1018.
Eum HL, Hwang DK, Linke M, Lee SK and Zude M, 2009. Influence of edible coating on quality of plum (Prunus salicina Lindl. cv. ‘Sapphire’). European Food Research and Technology 229: 427–434.
Falade KO and Abbo ES, 2006. Air-drying and rehydration characteristics of date palm (Phoenix dactylifera L.) fruits. Journal of Food Engineering: 1-7.
Ghasemzadeh R, Karbassi A and Ghoddousi HB, 2008. Application of edible coating for improvement of quality and shelf-life of raisins. World Applied Sciences Journal 3 (1): 82-87.
Guerreiro AC, Gago CML, Faleiro ML, Miguel MGC and Antunes MDC, 2015. The use of polysaccharide-based edible coatings enriched with essential oils to improve shelf-life of strawberries. Postharvest Biology and Technology 110: 51–60.
Guerreiro AC, Gago CML, Faleiro ML, Miguel MGC and Antunes MDC, 2015. Raspberry fresh fruit quality as affected by pectin- and alginate-based edible coatings enriched with essential oils. Scientia Horticulturae 194: 138–146.
Ismail B, Haffar I, Baalbaki R and Henry J, 2008. Physico-chemical characteristics and sensory quality of two date varieties under commercial and industrial storage conditions. LWT Food Science and Technology 41: 896-904.
Jokay L,  Nelson GE and Powell EL, 1967. Development of edible amylaceous coatings for foods. Food Technology21: 1064.
Kester JJ, & Fennema OR, 1986. Edible films and coatings: A review. Food Technology 40(12): 47-59.
Kittur F, Saroja S, Haibibunnisa R and Tharanathan N, 2001. Polysaccharide-based composite coating formulations for shelf life extension of fresh banana and manage Eur. Food Research and Technology 213: 306-311.
Maftoonazad N and Ramaswamy HS, 2008. Effect of pectin-based coating on the kinetics of quality change associated with stored avocados. Journal of Food Processing and Preservation 32: 621–643.
Mate JI, Frankel EN and Krochta JM, 1996. Whey protein isolates edible coatings: effect on the rancidity process of dry roasted peanuts. Journal of Agricultural and Food Chemistry 44:1736-40.
Moalemiyan M, Ramaswamy HS and Maftoonazad N, 2012. Pectin-based edible coating for shelf-life extension of ataulfo mango. Journal of Food Process Engineering 35: 572–600.
Oms-Oliu G, Soliva-Fortuny R and Martín-Belloso O, 2008. Using polysaccharide-based edible coatings to enhance quality and antioxidant properties of fresh-cut melon. LWT Food Science and Technology 41: 1862–1870.
Park HJ, Chinnan MS and Shewfelt R, 1994. Edible corn-zein film coatings to extend storage life of tomatoes. Journal of Food Processing and Preservation 18: 317-331.
Pastor C, Sánchez-González L, Marcilla A, Chiralt A, Cháfer M and González-Martínez C, 2011. Quality and safety of table grapes coated with hydroxypropylmethylcellulose edible coatings containing propolis extract. Postharvest Biology and Technology 60: 4-11.
Reis RC, Devilla IA, Correa PC, Henrique G, Oliveira H and Castro VC, 2015. Postharvest conservation of cherry tomato with edible coating. African Journal of Agricultural Research 10 (11): 1164-1170.
Ribeiro C, Vicente AA, Teixeira JA and Miranda C, 2007. Optimization of edible coating composition to retard strawberry fruit senescence. Postharvest Biology and Technology 44: 63–70.
Saleem SA, Baloch AK, Baloch MK, Baloch WA and Ghaffoor A, 2005. Accelerated ripening of Dhakki dates by artificial means: ripening by acetic acid and sodium chloride. Journal of Food Engineering 70: 61-66.
Salvantori DA, Andres A, Albors A, Chiralt A and Fito P, 1998. Structural and compositional profiles in osmotically dehydrated apple. Journal of Food Science 63(4): 606-610.
Sedaghat N and Zahedi Y, 2012.  Application of edible coating and acidic washing for extending the storage life of mushrooms (Agaricus bisporus). Journal of Food Science and Technology International 18(6): 523-530.
Swenson HA, Miers JC, Schultz TH and Owens HS, 1953. Pectinase and pectate coatings. II. Application to nut and fruit products. Food Technology 7: 232.
Valdés A, Nuria Burgos N, Jiménez A and Garrigós MC, 2015. Natural Pectin polysaccharides as edible coatings. Coatings 5: 865-886.
Vayalil PK, 2002. Antioxidant and antimutagenic properties of aqueous extract of date fruit (phoenix dactylifera L.) Arecaceae. Journal of Agricultural and Food Chemistry 50: 610-617.
Watters GG and Brekke JE, 1961. Stabilized raisins for dry cereal products. Food Technology 15(2): 236-238.
Yossef MA, 2014. Comparison of different edible coatings materials for improvement of quality and shelf life of perishable fruits. Middle East Journal of Applied Sciences 4(2): 416- 424.