اثر ضد باکتریایی عصاره برگ به‌لیمو علیه باکتری‌های اشریشیاکلی واستافیلوکوکوس اورئوس در بستنی سنتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 1 دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم وصنایع غذایی، واحد آزادشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، آزادشهر، ایران

2 2 استادیار گروه میکروبیولوژی، واحد آزادشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، آزادشهر، ایران

3 3 استادیار مرکز تحقیقات صنایع غذایی شرق گلستان، واحد آزادشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، آزادشهر ، ایران

چکیده

در ایران تولید بستنی غیرپاستوریزه تحت عنوان بستنی سنتی بسیار رایج است. با توجه به تحقیقات گسترده در خصوص امکان استفاده از ترکیبات گیاهی به‌عنوان بازدارنده رشد باکتری‌ها، این مطالعه به منظوربررسی اثرات ضد باکتریایی عصاره برگ به‌لیمو علیه استافیلوکوکوس اورئوس و اشریشیاکلی در بستنی سنتی انجام شد. به این منظور با رعایت اصول استاندارد، بستنی‌های سنتی حاوی غلظت‌های3، 10، 20، 50 و 100 میلی گرم بر میلی‌لیتر عصاره اتانولی برگ‌های به لیمو تهیه شده و سپس نمونه‌ها با سوسپانسیون باکتریایی حاویCFU/ml 105 از باکتری‌های استافیلوکوکوس اورئوس و اشریشیاکلی آلوده گردید و در نهایت اثرات ضد باکتریایی غلظت‌های مختلف عصاره در طی زمان در فریزر °C20- در کنار نمونه‌های شاهد مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج این تحقیق در مورد باکتری اشریشیاکلی نشان داد که در تمامی غلظت‌ها، بین تعداد باکتری‌ها با گروه کنترل اختلاف معنی‌داری مشاهده شد (01/0P<) و بیشترین تاثیرگذاری در غلظت 100 میلی گرم بر میلی لیتر و در روزهای3، 7 و14مشاهده گردید. در مورد استافیلوکوکوس اورئوس فقط در غلظت 50 میلی‌گرم بر میلی‌لیتر اختلاف معنی‌داری مشاهده گردید (01/0P<) و در روز بیست ویکم بیشترین کاهش جمعیت میکروبی دیده شد. بطور کلی نتایج این تحقیق حاکی از اثرات ضد باکتریایی عصاره برگ به‌لیمو بر باکتری اشریشیاکلی در بافت بستنی می‌باشد و این عصاره برای تاثیرگذاری بر باکتری استافیلوکوکوس اورئوس به زمان طولانی‌تری نیاز دارد.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Antibacterial effect of lemon verbena leaf extract against Escherichia coli and Staphylococcus aureus in traditional ice cream

نویسندگان [English]

  • H T 1
  • H K 2
  • A F 3
1 1
2 2
3 3
آزادبخت ن، خسروی ک، نظری ح، 1390، گیاه شناسی و کاربرد گیاه دارویی به‌لیمو، فصلنامه زیتون 31، 222، صفحه 38.
سازمان ملی استاندارد، 1372، حد مجاز آلودگی‌های میکروبی در فرآورده‌های شیر، شماره 2406.
سازمان ملی استاندارد، 1367، روش شناسایی و شمارش اشریشیا در مواد غذایی. شماره 2946.
مجنونی  م ب، عبیری ر، ملک خطایی پ و ادیبی ه، 1388، اثرات ضد میکروبی عصاره آبی الکلی برگ و دانه گیاه شنبلیله بر روی سویه های مختلف میکروبی، مجله علوم آزمایشگاهی، 3، 1، 35-31.
نوری ن، آخوندزاده بستی الف، میثاقی ع، دباغ مقدم الف، رعیت ی ر، قنبری سقرلو ن، 1391، اثر ضدمیکروبی اسانس آویشن شیرازی E.coli O157:H7 درگوشت چرخ کرده گوساله درطی نگهداری در دمای یخچالی به منظور جایگزینی با نگهدارنده‌های شیمیایی و تامین سلامت مصرف کنندگان، مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران،3، ۱۹۷-۱۹۲.
Ali HFM, El-Beltagi HS and Nasr NF, 2011. Evaluation of antioxidant and antimicrobial activity of Aloysiatriphylla. Electronic Journal of Environmental, Agricultural and food Chemistry 10(8): 2689-2699.
Alizadeh Behbahani B, Tabatabaei Yazdi F, Mortazavi A, Zendeboodi F, Gholian MM and Vasiee A, 2013. Effect of aqueous and ethanolic extract of Eucalyptus camaldulensis L. on food infection and intoxication microorganisms “in vitro”. Journal of Paramedical Sciences 4(3): 89-99.
Ansari M, Larijani K, Tehrani MS, 2012. Antibacterial activity of Lippacitriodora herb essence against MRSA Staphylococcus aureaus. African Journal of Microbiology Research 6(1): 16-19.
Cockerill FR, Wikler MA,Alder J,Dudley MN, Eliopoulos GM,  Ferraro MJ, Hardy DJ, Hecht DW, Hindler JA,
Patel JB, Powell M, Swenson JM, Thomson RB, Traczewski MM, Turnidge JD, Weinstein MP andZimmer BL, 2012. Methods for dilution antimicrobial susceptibility tests for bacteria that grow aerobically; Approved Standard - Ninth Edition. Clinical and Laboratory Standards Institute M07-A9 32(2).
Douglas LA, 2004. Freezing: anunderutilized food safety technology. International Journal of Food Microbiology 90: 127- 138.
Dulger B and Gonuz A, 2004.Antimicrobial activity of certain plants used in Turkish traditional medicine. Asian Journal of plant Sciences 3(1):104-107.
El-Bassiony TA, Saad NM and El-Zamkan MA, 2012. Study on the antimicrobial activity of ethanol extract of Propolis against enterotoxigenic Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus in lab prepared Ice-cream, Vet. World 5(3):155-159.
Ismaiel AA and Pierson MD, 1990 a. Effect of sodium nitrite and origanum oil on growth and toxin production of Clostridium botulinum in TYG broth ang ground pork. Journal Food safety 6: 129-139.
Isamel AA and Pierson MD, 1990 b. Inhibition of germination outgrowth and vegetative growth of Clostridium baturinum by spice oils. Journal of Feed Protection53(9): 755-758.
Koohsari H, Ghaemi EA, Sadegh Sheshpoli M, Sadegh A, 2013. Evaluation of antibacterial activity of Lemon verbena (Lippiacitriodora) leaves. Annals of Biological Research 4 (10): 52-55.
Moradi E and Mohamadi Sani A,2012. The investigation of antimicrobial effect of Thymus vulgaris on
ice-cream. Research in Pharmaceutical Sciences 7(5): 772.
Normanno G, 2005. Coagulase-positive Staphylococci and Staphylococcus aureusin food products marketed in Italy. International Journal of Food Microbiology 98: 73-79.
OskayM, Tamer A U, Ay G, Sari D and Akta K, 2005. Antimicrobial activity of the leaves of Lippiatriphylla(L`Her) O. Kuntze (Verbenaceae) against on bacteria and yeasts. Journal of Biological Sciences 5(5): 620-622.
Pandit VA, Shelef LA, 1994. Sensitivity of Listeria monocytogenes to rosemary (Rosmarinusofficinalis L.). Food Microbiol 11: 57- 63.
Roler S, 1995. The Quest for natural antimicrobials as novel means of food preservation: Status Reports on a European Research Project. Int. Biodeterioration and Biodegradation 333- 345.