افزایش پایداری اکسایشی مغز گردو با استفاده از پوشش خوراکی ایزوله پروتئین آب پنیر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده مهندسی زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

چکیده

قهوه‌ای شدن مغز گردو و اکسیداسیون چربی آن دو مشکل عمده در نگهداری گردو می باشد. هدف از این پژوهش کاربرد از پوشش‌های مناسب برای به تاخیر انداختن این واکنش‌ها است. برای این منظور از پوشش ایزوله پروتئین آب پنیر/گلیسرول در سه نسبت 50:50، 60:40 و 70:30 در دو حالت دناتوره شده و نشده (حرارت دیده و ندیده) برای پوشش دهی مغز گردو استفاده شد. تاثیر پوشش خوراکی ایزوله پروتئین آب پنیر/گلیسرول بر روند اکسایش روغن، اسیدیته و ارزیابی حسی روی مغز گردو طی چهار ماه نگهداری مورد مطالعه قرار گرفت. موثر‌ترین بازدارندگی از افزایش اکسایش چربی از طریق پوشش‌های با غلظت بیشتر ایزوله پروتئین آب پنیر و دناتوره شده حاصل شد. از نظر اسیدیته، بافت، رنگ و درخشندگی بین مغزهای پوشش‌ داده شده مختلف، تفاوت معنی داری مشاهده نشد. اما از نظر عطر و طعم نمونه‌های پوشش داده شده با ایزوله پروتئین آب پنیر/گلیسرول در نسبت 70:30 حالت دناتوره به طور معنی داری مقبولیت بیشتری نسبت به پوشش‌های 50:50 و 60:40 دناتوره نشده نشان داد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که پوشش ایزوله پروتئین آب پنیر/گلیسرول در نسبت 70:30 دناتوره عمر ماندگاری مغز گردو را بیشتر از سایر پوشش‌ها افزایش داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Increasing oxidative stability of walnut kernel by whey protein isolate coating

نویسندگان [English]

  • M H
  • J MM
اجنوردی س، جوانمرد م و اسداللهی س، 1391. بررسی اثر پوشش خوراکی بر پایه پروتئین اب پنیر حاوی عصاره آویشن شیرازی بر ماندگاری میوه هلو رقم انجیری. نشریه پژوهش های علوم و صنایع غذایی ایران، جلد 8، شماره 3، صفحه های 337 تا 348.
استاندارد ملی ایران، بیسکویت-ویژگی ها و روش ای آزمون. شماره 37. تجدید نظر ششم، 1388.
بلقیسی س، عزیزی م، ظهوریان گ و هادیان ز، 1387. ارزیابی خواص فیزیکی فیلم خوراکی پروتئین آب پنیر-منوگلیسیرید و اثر پوشش دهی آن بر افت رطوبت و ویژگی های حسی گوشت تازه گوسفند. مجله علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران، سال سوم، شماره 3، صفحه های 83 تا 93.
حسینی ح، قربانی م، صادقی ماهونک ع و مقصودلو ی، 1392. تاثیر سطح تماس با اتمسفر و دو دمای معمول نگهداری بر پایداری اکسایشی مغز گردو. نشریه پژوهش‌های علوم و صنایع غذایی ایران، جلد 9، شماره 4، صفحه‌های 358-348.
خشنودی نیا س و صداقت ن، 1393. تاثیر پوشش خوراکی ژلاتینی حامل آنتی اکسیدان بر پایداری اکسیداسیونی و ویژگی های حسی پسته ی برشته ی اوحدی. مجله علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران، سال نهم، شماره 1، صفحه های 11 تا 20.
صباغی م، مقصودلو ی، خمیری م و ضیائی فر ا، 1393. تاثیر مخلوط پوشش کیتوزان و عصاره چای سبز بر فعالیت اکسایشی و قارچی مغز گردو. نشریه پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی، جلد 3، شماره 4، صفحه های 361 تا 374.
AOCS, 1998, 1998 & 2009. Official methods and recommended practices of the American oil chemistry society. Sampling and analysis of commercial fats and oils, Cd 8-53. Peroxide value, Ca 5a-40. Free fatty acids & Cd 19-90. 2-Thiobarbituric acid value.
Debeaufort F, Quezada-gallo JA and Voilley A, 1998. Edible films and coatings: tomorrow’s pakagings: a review. Critical reviews in food science and nutrition 38: 299-313.
Fan WJ, Chi YL and Zhang S, 2008. The use of tea polyphenols dip to extend the shelf life of silver carp (Hypophthalmicthys molitrix) during storage in ice. Food chemistry 108: 148-153.
Ferrari CKB, 2004. Functional foods, herbs and nutraceuticals: towards biochemical mechanisms of healthy aging. Boigerontology 5: 275-289.
Han J, Bourgeois S and Lacroix M, 2009. Protein-based coatings on peanut to minimize oil migration. Food chemistry 115: 462-468.
Jooyandeh H, 2011. Whey protein films and coatings: A review. Pakistan journal of nutrition 10: 296-301.
Kang HJ, Kim SJ, You YS, Lacroix M and Han J, 2013. Inhibitory effect of soy protein coating formulations on walnut (Juglans regia L.) kernels against lipid oxidation. LWT-Food science and technology 51: 393-396.
Lee SY and Krochta JM, 2002. Accelerated shelf life testing of whey-protein-coated peanuts analyzed by static headspace gas chromatography. Food chemistry 50: 2022-2028.
Lee SY, Trezza TA, Guinard JX and Krochta JM, 2002. Whey-protein-coated peanuts assessed by sensory evaluation and static headspace gas chromatography. Journal of food science 67: 1212-1218.
Lu F, Liu DH and Ye XQ, 2009. Alginate-calcium coating incorporating nisin and EDTA maintains the quality for fresh northern snakehead (Channa argus) fillets stored at 4°C. Journal science food agriculture 89: 848-854.
Mate Juan I and Krochta John M, 1996. Comparison of oxygen and water vapor permeabilities of whey protein isolate and β-lactoglobulin edible films. Food chemistry 44: 3001-3004.
Mate JI, Frankel EN and Krochta JM, 1996. Whey protein isolate edible coatings: effect on the rancidity process of dry roasted peanuts. Food chemistry 44: 1736-1740.
Mate JI and Krochta JM, 1997. Whey protein and acetylated monoglyceride edible coatings: effect on the rancidity process of walnuts. Food chemistry 45: 2509-2513.
Mehyar GF, Al-ismail K, Han JH and Chee GW, 2012. Characterization of edible coatings consisting of pea starch, whey protein isolate, and carnauba wax and their effects on oil rancidity and sensory properties of walnuts and pine nuts. Journal of food science 77: 52-59.
Meilgaard M, Civille GV and Carr BT, 2006. Sensory evaluation techniques. CRC press taylor and francis group.
Mexis SF, Badeka AV, Riganakos KA, Karakostas KX and Kontominas MG, 2009. Effect of packaging and storage conditions on quality of shelled walnuts. Food control 20: 743-751.
Perez-Gago MB, Nadaud P and Krotcha JM, 1999. Water vapor permeability, solubility, and tensile properties of heat-denaturated versus native whey protein films. Journal of food science 64: 1034-1037.
Perez-Gago MB and Krochta JM, 2001. Denaturation time and temperature effects on solubility, tensile properties, and oxygen permeability of whey protein edible films. Journal of food science 66: 705-710.
Ros E and Mataix J, 2006. Fatty acid composition of nuts-implications for cardiovascular health.British journal of nutrition 96: 29-35.
Sabaghi M, Maghsoudlou Y, Khomeiri M and Ziaiifar M, 2015. Active edible coating from chitosan incorporating green tea extract as an antioxidant and antifungal on fresh walnut kernel. Postharvest biology and technology 110: 224-228.
Savage GP, 2001. Chemical composition of walnuts (Juglans regia L.) grown in New Zealand. Plant foods for human nutrition 56: 75-82.
Seo YH, Kim UH, Kim KM, Hwang TY and Son HS, 2001. Physico-chemical composition and anti-allergic effects of walnut oil. Journal of the East Asian society of dietary lafe 11: 204-208.
Shahidi F, Zhong Y, 2005. Lipid oxidation: measurement methods. 357-385. Bailey’s industrial oil & fat products, Wiley & Sons, inc.
Song Y, Liu L, Shen H, You J and Luo Y, 2011. Effect of sodium alginate-based edible coating containing different anti-oxidants on quality and shelf life of refrigerated bream (Megalobrama amblycephala). Food control 22: 608-615.