اثر اسانس چای سبز و لیموترش بر ویژگی‌های فیزیکی‌شیمیایی، میکروبی و حسی کیک روغنی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین-پیشوا، ورامین، ایران

چکیده

امروزه تمایل به استفاده از نگهدارنده‌های طبیعی به منظور افزایش امنیت غذایی گسترش یافته است. هدف از انجام این تحقیق استفاده از اسانس لیموترش و چای سبز به عنوان ترکیبات ضدمیکروبی و آنتی‎اکسیدانی در کیک روغنی بود. بدین منظور به کیک روغنی غلظت‎های (%3/0، %2/0، %1/0) از اسانس لیموترش و چای سبز به صورت جداگانه و تیمار ترکیبی (%2/0اسانس چای سبز و %2/0 اسانس لیموترش) اضافه گردید. خواص فیزیکوشیمیایی، خواص آنتی‎اکسیدانی، خواص میکروبی و حسی نمونه­ها 2 ساعت بعد از تولید و روزهای 7، 14، 21 و 28 مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد با افزایش زمان نگهداری میزان رطوبت و pH در تمامی تیمارها به صورت معنی‌داری کاهش و میزان اسیدیته در تمامی تیمار­ها افزایش یافت. مقایسه خواص آنتی­اکسیدانی و ضد­میکروبی کیک­های روغنی حاوی اسانس چای سبز و لیموترش با شاهد نشان داد استفاده از اسانس­ها به شکل معنی‎داری از افزایش اندیس پراکسید و تیوباربیتوریک و رشد کپک و مخمر طی دوره نگهداری جلوگیری نمود. در بررسی خواص آنتی­اکسیدانی تیمارها پایین‎ترین میزان اندیس تیوباربیتوریک و پراکسید پس از 28 روز نگهداری در نمونه حاوی %3/0 اسانس چای سبز و تیمار ترکیبی مشاهده گردید. بررسی خواص ضدمیکروبی تیمارها نشان داد پس از 28 روز نگهداری نمونه‎های حاوی %2/0 و %3/0 اسانس لیموترش و تیمار ترکیبی هیچ کپک و مخمری رشد ننمود. نتایج ارزیابی حسی نشان داد تیمار ترکیبی امتیاز بالاتری از لحاظ بو، رنگ، مزه، بافت و پذیرش کلی داشت و به عنوان تیمار برتر معرفی گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of green tea and lemon essential oils on the physicochemical, microbial and sensory properties of oily cake

نویسندگان [English]

  • z T
  • L N
  • SH B
افشاریان طرقبه س، شیخ الاسلامی ز و عطایی صالحی ا، 1393، تاثیر اسانس پوست پرتقال به عنوان نگهدارنده طبیعی بر خصوصیات رئولوژیک. حسی و میکروبی کیک روغنی، فصلنامه علوم و صنایع غذایی،50 (13): 143- 133.
بی نام، 1385. کیک - ویژگی و روش های آزمون، استاندارد ملی ایران شماره 2553، موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران.
بی نام، 1386. روغن ها و چربی های گیاهی و حیوانی- اندازه گیری عدد 2-تیوباربیتوریک اسید به روش مستقیم، استاندارد ملی ایران شماره 10494، موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران.
بی نام، 1387. میکروبیولوژی مواد غذایی و خوراک دام- روش جامع برای شمارش کپک ها و مخمرها- قسمت دوم: روش شمارش کانی در فرآورده های با فعالیت آبی بیشتر از 95/، 0استاندارد ملی ایران شماره 10899. موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران.
حاج محمدی ا، کرامت ج، حجت الاسلامی م و مولوی ه، 1392، بررسی اثر غنی سازی با بتاگلوکان یولاف بر خواص فیزیکی کیک اسفنجی. نشریه پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران، 9 (3): 259-253.
رفیعی ف و رمضانی ر، 1391، بررسی اثرات ضدمیکروبی اسانس و عصاره (آب) لیموترش بر میکروارگانیسم های دهانی. مجله علمی- پژوهشی زیست فناوری میکروبی دانشگاه آزاد اسلامی، 14 (4): 7-1.
کافی م، قائمی ن، امیرمظفری ن، فلک رو، ک و داستان ک، 1390، مطالعه اثر مهاری عصاره برگ سبز چای Camellia sinensis بر رشد باکتری Pseudomonas aeruginosa PTCC 1558. مجله علوم زیستی واحد لاهیجان، 5 (1): 78-71.
مویدی م، گلمکانی م ت و موحد س. 1392،  بررسی خصوصیات اسانس پوست واریته­های مختلف لیموترش خارگی (citrus limon) استخراج شده به روش تقطیر با آب. علوم غذایی و تغذیه، 11 (1): 88-75.
میراحمدی ف، فاطمی ح و سحری م ع، 1384، اثر عصاره برگ سبز چای در جلوگیری از اکسیداسیون روغن آفتابگردان. فصلنامه علوم و صنایع غذایی ایران، 2 (4)، 70-61.
Ahmed H, Abuzaid A and Sayed H, 2009. Antimicrobial effect of orange juice, peel and its essential oil on the shelf life of cake. Mnsoura University Journal of Agriculture Science 34(2): 1019-1028.
Avis C, Akingbala J and Bassus- Tatlor G. 2007. Effect of drying and storage on flavor quality of orange peel for cupcakes. Journal of Food Agriculture and Environment 5(2): 78-82.
Bourgou S, Rahali SFZ, Ourghemmi I and Tounsi MS, 2012. Changes of Peel Essential Oil Composition of Four Tunisian Citrus during Fruit Maturation. The Scientific World Journal Article ID 528-593.
Burt SA, 2004. Essential oils: their antibacterial properties and potential applications in foods: a review. International Journal of Food Microbiology 94: 223-253.
Calabrese V, Randazzo SD, Catalano C and Rizza V, 1999. Biochemical studies on a novel antioxidant from lemon oil and its biotechnological application in cosmetic dermatology. Drugs underexperimentaland Clinical Research 25: 219-225.
Galic K, Curic D and Gabric D, 2009. Shelf life of packaged bakery goods. Reviews in Food Science and Nutrition 49,405-426.
Gramza A, 2006. Antioxidant activity of tea extracts in lipids and correlation with polyphenol content. Europe Journal of Lipid Science and Technology 108: 351–362.
Hostettman K and Marston A, 1995. Chemistry and pharmacology of natural products: Saponins. University Press, UK.
Kekelidze NA, Lomidze EP and Yanikashvili HI, 1989. Analysis of terpen variation in leaves and fruits of citrus unshiu Marc, during otogenessis. Journal of Flavor Fragrance 4, 37-41.
Koo MWL and Cho C.H, 2004. Pharmacological effects of green tea on the gastrointestinalsystem. European Journal of Pharmacology 177-185.
Lean LP and Mohamed S, 1999. Antioxidative and antimycotic effects of turmeric, lemon-grass, betel leaves, clove, black pepper leaves and Garcinia atriviridis on butter cakes. Journal of the Science of Food and Agriculture 79: 1817–1822.
Matsakidou  A, Blekas G and Paraskevopoulou A, 2010. Aroma and physical characteristics of cakes prepared by replacing margarine with extra virgin olive oil. LWT - Food Science and Technology 43, 949–957.
Mau JL, Lu TM, Lee CC, Lin LY, Cheng CH and Lin SD, 2014. Physicochemical, antioxidant and sensory characteristics of chiffon cakes fortified with various tea powders. Journal of Food Processing and   Preservation 15(30): 1-8.
Nakhaiee Moghadam M, 2009. Antic microbial in vitro effects of methanol extract of orange peel (Citrus sinensis) against clinical isolates of Helicobacter pylori. Journal of Biological and Microbial Technology Islamic Azad University 1(5): 37-43.
Pauli A, 2006. A-Bisabolol from Chamomile – A specific ergosterol biosynthesis inhibitor, TheInternational Journal of Aromatherapy 16, 12-25.
Roy BC, Hoshino M, Ueno H, Sasaki M and Goto M, 2007. Supercritical carbon dioxide extraction of the volatiles from the peel of Japanese citrus fruits. Journal of Essential Oil Research 19: 78-84.
Toda M, Okubo S, Hiyoshi R and Shimamura T, 1989. The bactericidal activity of tea and coffee. Letters in Applied Microbiology 123-125.
Tomotake H, Koga T, Yamato M, Kassu A and Ota F, 2006. Antibacterial activity of Citrus fruit juices against Vibrio species. Journal of Nutritional Science and Vitaminology 52(2): 157-160.
Wang H, Provan GJ and Helliwell K, 2000. Tea flavonoids: their functions, utilization and analysis. Trends in Food Science & Technology 11, 152–160.