سنتز نانوکامپوزیت زئولیت- آهن اکسید به روش کوالانسی پوشش داده شده با فیلم کربوکسی متیل سلولز و ارزیابی ویژگی‌های مکانیکی و الکتریکی آن

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه تبریز

2 گروه داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز

3 دکتری شیمی، دانشگاه تبریز

چکیده

زمینه مطالعه: نانوذرات سوپر پارامغناطیسی مثل آهن اکسید (Fe3O4)  می‌توانند با بکارگیری میدان مغناطیسی خارجی براحتی بازیافت شوند. هدف: در این پژوهش میکروذرات زئولیت که سطح تماس داخلی وسیعی دارند با نانوذرات اکسیدآهن به روش کوالانسی به ‌همدیگر اتصال یافته و با کربوکسی متیل سلولز به روش بستر آمیخته پوشش داده شدند. نانوکامپوزیت تولیدشده بعنوان بستری برای تثبیت شیمیایی آنزیم آلفاآمیلاز طراحی شد و راندمان بارگذاری و راندمان تثبیت در آن محاسبه گردید. روش: برای بررسی خصوصیات سطحی و اندازه ذرات میکروسکوب الکترونی روبشی، برای تهیه برهمکنش میان اجزاء واکنش از اسپکتروسکوپی فروسرخ، برای مطالعه ساختار مواد بلوری از دستگاه پراش اشعه ایکس استفاده گردید. راندمان بار گذاری با اندازه­گیری میزان پروتئین تثبیت نشده توسط معرف برادفورد و اسپکتروفتومتری محدوده نور مرئی- فرابنفش محاسبه گردید و راندمان تثبیت اندازه­گیری فعالیت آلفا­آمیلاز به روش میلر محاسبه شد. نتایج: نتایج حاصل از میکروسکوپ­الکترونی روبشی نشان داد که نانوذرات مغناطیسی آهن بوسیله اتصال‌دهنده تری متوکسی سیلیل پروپیل آمین به یکدیگر چسبیده و نانو سیم‌های آهن را ساخته‌اند. در آزمون مکانیکی مقاومت کشش نهایی، بیشترین افزایش طول، مدول الاستیک و کرنش تا نقطه شکست به ترتیب 31/1 مگاپاسکال، 72/13میلی‌متر، 95/3 مگاپاسکال و 31/34 درصد نشان داده شد. منحنی اختلاف پتانسیل- شدت جریان غیرخطی بود که نشان‌دهنده ماهیت نیمه‌هادی فیلم نانوکامپوزیتی می‌باشد. هدایت الکتریکی در اختلاف پتانسیل 1 ولت و شدت جریان 1/0 میلی‌آمپر برابر 053/0 زیمنس بر سانتی متر محاسبه گردید و پاسخ آمپرومتریک در 450 ثانیه حدود 5/2 میکروآمپر مشاهده شد. راندمان بارگذاری و راندمان تثبیت به ترتیب 2/93 درصد و 82 درصد بدست آمد. نتیجه‌گیری نهایی: مقایسه خواص الکتریکی و مکانیکی فیلم نانوکامپوزیتی با مطالعات دیگر نشان داد که خواص مکانیکی فیلم تهیه شده و خواص الکتریکی این فیلم برای استفاده در حسگرهای زیستی بسیار مناسب می باشد. همچنین با توجه به راندمان بارگذاری و راندمان تثبیت آنزیم بالا، پتانسیل بستر نانوکامپوزیتی سنتزشده بسیار مطلوب بدست آمد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Synthesis of zeolite-iron oxide Nanocomposite using covalent method coated with carboxymethyl cellulose film and evaluation of its mechanical and electrical properties

نویسندگان [English]

  • V Azizi 1
  • R Rezaei Mokarram 1
  • M Sowti 1
  • H Hamishehkar 2
  • M Rahimi 3
چکیده [English]

Introduction: In recent years, Nanoscale composites have been considered for excellent physical, mechanical and electrical properties, such as extensive flow, catalytic activity, and more. Super paramagnetic nanoparticles based on magnetite (Fe3O4) have exhibiting striking characteristics, such as large surface area, mobility, and high mass transference. More than that, they can be easily recovered by applying an external magnetic field. In this study, zeolite micro particles with large internal contact surfaces and iron oxide nanoparticles were linked to each other by covalent technique then both were coated via CMC (Carboxy Methyl Cellulose) with the mixed-matrix method. The most important features of zeolites are: regular and uniform pore system and high ion exchange capacity, a large surface area, non-toxic and safe for environment (Nabiyouni et al. 2015). CMC is natural polyanion that have the features such as the ability to provide good films and mechanical resistance and it is augmenter of electron transfer (Cheng et al. 2013; Cui et al. 2011). The produced nanocomposite was designed as a support for the chemical alpha-amylase immobilization, and the loading efficiency calculated by Bradford reagent and UV-visible spectrophotometer and immobilization efficiency by the Miller method (Starch hydrolysis and optical absorption measurement of maltose produced) were calculated. The mechanical and electrical properties of nanocomposite film were also studied by Four probes device.
Material and methods: A commercial enzyme α-amylase (from Aspergillus oryzae, 30 U/mg protein), sodium salt of CMC (high molecular weight), phenol and sodium potassium tartrate were obtained from Sigma-Aldrich. Fe3O4 nanoparticles were obtained from Nanosany Corporation (Mashhad, Iran). Na A- zeolite was obtained from Kimia Khatam knowledge-based Co. (Tabriz, Iran). 3-Aminopropyl-trimethoxysilane (95% purity) (APTMS), Glutaraldehyde (25% aqueous solution), soluble starch and 3,5-Dinitrosalicylic acid (DNS) were obtained from Merck Chemicals (Darmstadt, Germany), All other materials were commercially accessible and they was used without any purification. The bonding of zeolite and iron oxide was done by a trimethoxysilylpropylamine solution, which was used to modify and bond simultaneously iron-zeolite magnetic nanoparticles. The modification and actuation of zeolite surface were performed by Fe3O4 and APTMS as the silane-coupling agent, respectively. In brief, a zeolite with a particle size of 1 to 2 micrometers and magnetite nanoparticle (10: 1) was immersed in 20 ml of toluene solvent. Then the mixture was dispersed in toluene for 5 min using probe-type sonicator (70w, 0.5 Hz), followed by addition of 1ml APTMS solution to the mixture for bringing the amino groups on the surface of zeolite and Fe3O4 (Hosseinipour, Khiabani, Hamishehkar & Salehi, 2015). The mixture was refluxed at 110  for 3 h to induce the surface hydroxyl groups of zeolite. The synthesized iron-zeolite was mixed with a good percentage of CMC plus 2% glycerol to prepare the film. To investigate the surface properties and scanning electron microscope particles, for the interaction of components the infrared spectroscopy and to study an X-ray diffraction the structure of crystalline materials was used. Mechanical properties were also obtained by a tensile and stress device, electrical properties such as I-V curve; electrical conductivity and electrical response stability for Nano composite film were obtained using a four-point probe. The surface of the support was active by glutaraldehyde (25%) and within 24 hours on an orbital agitator, immobilization the enzyme was performed. The loading efficiency was calculated by measuring the amount of unsaturated protein by Bradford Reagent and the Uv-visible spectrophotometry. The immobilization efficiency was calculated by measuring alpha-amylase activity by miller method (starch hydrolysis and optical absorption measurements from maltose production).
Results: The results of scanning electron microscopy showed that magnetic iron nanoparticles were bonded to each other by trimethoxysilyl propyl amine and made iron nanowires. Then, the same binder binds the nanowires to the zeolite microparticles. Iron nano-wires are also embedded in the zeolite microparticles and the bonding is well established. Interpretation of particle size revealed an average size of iron nano-diameter of 48.8 nm. The results of FTIR showed that the peak in the wave number of about 554 cm-1 indicates the Fe-O groups present in the iron nanoparticles, which confirms the binding of the iron nanoparticles to the zeolite. But in this study, nanoparticle bonding cannot be ensured because of the overlap with the Si-O-Al peak in the zeolite structure. Therefore, X-ray diffraction (XRD) test and absorption test by external magnetic field were used to confirm the binding of iron magnetic nanoparticles to zeolite. Zeolite is known as a crystalline material while magnetic iron nanoparticles have more amorphous portions. As a result, the interference of the waves in the zeolite-iron oxide nanocomposite was of a destructive type. In result of XRD test a reduction in the crystalline peak in magnetized zeolites observed that confirm the binding of iron magnetic nanoparticles to zeolite. In the mechanical test of final tensile strength, the maximum elongation, elastic modulus and strain to breaking point were 1.31 MPa, 13.72 mm, 3.95 MPa and 34.31%, respectively. Electrical properties of nanocomposites were measured using a four-probe device. The potential-intensity difference curve was non-linear, indicating the semiconductor nature of the nanocomposite film. The electrical conductivity was calculated at 1 v potential difference and 0.1 mA current equal to 0.053 s / cm and the amperometric response was observed at 450 s for about 2.5 μA. Loading efficiency by Bradford method and immobilization efficiency by Miller method were 93.2% and 82%, respectively.
Conclusion: Comparison of the electrical and mechanical properties of the nanocomposite film with other studies showed that the mechanical properties of the prepared film and the electrical properties of this film are very suitable for use in biosensors. Also, due to the high loading efficiency and high enzyme immobilization efficiency, the potential of the synthesized nanocomposite support was found to be very desirable. Isolation of the substrate by an external magnetic field in the immobilization of biological molecules and use as a drug carrier (for example, the zeolite carrier for the anti-cancer drug 5-fluorouracil) is of great intereste.
 

فاضل م، عزیزی م ح، عباسی س، و برزگر م، (1390)، تعیین تأثیرثعلب، گلیسرول و روغن بر ویژگی های فیلم خوراکی بر پایه نشاسته سیب‌زمینی. مجله علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران, 4, 102-93.
 فخری ل ا، قنبرزاده ب، دهقان‌نیا ج، و انتظامی، ع ا، (1390)، اثر مونت موریلونیت و نانوبلورسلولوز بر خواص فیزیکی فیلم های آمیخته کربوکسی متیل سلولوز- پلی وینیل الکل. مجله علوم و تکنولوژی پلیمر, 6, 466-455.
قنبرزاده ب و الماسی ه، (1388)، تاثیر اسید اولئیک و گلیسرول بر ویژگی‌های نفوذپذیری زاویه تماس و ظاهری فیلم‌های خوراکی حاصل از کربوکسی متیل سلولز. مجله پژوهش‌های صنایع غذایی , 19, 34-25.
An N, Zhou ChH, Zhuang XY, Tong DSh and Yu WH, 2015. Immobilization of enzymes on clay minerals for biocatalysts and biosensors. Applied Clay Science 114: 283–296.
Ashtari K, Khajeh K, Fasihi J, Ashtari P, Ramazani A and Vali H, 2012. Silica-encapsulated magnetic nanoparticles: enzyme immobilization and cytotoxic study. International Journal of Biological Macromolecules 50(4): 1063-1069.
Azizi SN, Ranjbar S, Raoof JB and Hamidi-Asl E, 2013. Preparation of Ag/NaA zeolite modified carbon paste electrode as a DNA biosensor. Sensors and Actuators B: Chemical 181: 319-325.
Barik A, Solanki PR, Kaushik A, Ali A, Pandey MK, Kim CG and Malhotra BD, 2010. Polyaniline–Carboxymethyl Cellulose Nanocomposite for Cholesterol Detection. Nanoscience and Nanotechnology 10: 1–10.
Basavaraja C, Kim JK and Huh DS, 2013. Characterization and temperature-dependent conductivity of polyaniline nanocomposites encapsulating gold nanoparticles on the surface of carboxymethyl cellulose. Materials Science and Engineering: B 178(2): 167-173.
Cheng Y, Feng B, Yang X, Yang P, Ding Y, Chen Y and Fei J, 2013. Electrochemical biosensing platform based on carboxymethyl cellulose functionalized reduced graphene oxide and hemoglobin hybrid nanocomposite film. Sensors and Actuators B: Chemical 182: 288-293.
Cui M, Wang FJ, Shao ZQ, Lu FS and Wang WJ, 2011. Influence of DS of CMC on morphology and performance of magnetic microcapsules. Cellulose, 18(5), 1265-1271.
Das AK, Maiti S and Khatua BB, 2015. High-performance electrode material prepared through in-situ polymerization of aniline in the presence of zinc acetate and graphene nanoplatelets for supercapacitor application. Journal of Electroanalytical Chemistry 739: 10-19.
Demir S, Gök SB and Kahraman MV, 2012. α-Amylase immobilization on functionalized Nano CaCO3 by covalent attachment. Starch - Stärke 64(1): 3-9.
Echlin P, 2009. Handbook of Sample Preparation for Scanning Electron Microscopy & X-Ray Microanalysis. UK, Cambridge Analytical Microscopy.
El Sayed AM, El-Gamal S, Morsi WM and Mohammed G, 2015. Effect of PVA and copper oxide nanoparticles on the structural, optical, and electrical properties of carboxymethyl cellulose films. Journal of Materials Science 50(13): 4717-4728.
Esmaeili and Saremnia B, 2016. Synthesis and characterization of NaA zeolite nanoparticles from Hordeum vulgare L. husk for the separation of total petroleum hydrocarbon by an adsorption process. Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers 61: 276-286.
Feng J, Yu S, Li J, M T and Li P, 2016. Enhancement of the catalytic activity and stability of immobilized aminoacylase using modified magnetic Fe3O4 nanoparticles. Chemical Engineering Journal 286: 216-222.
Gopalan AI, Lee KP, Ragupathy D, Lee SH and Lee JW, 2009. An electrochemical glucose biosensor exploiting a polyaniline grafted multiwalled carbonnanotube/perfluorosulfonate ionomer-silica nanocomposite. Biomaterials 30: 5999–6005.
Hosseinipour SL, Sowti Khiabani M, Hamishehkar H and Salehi R, 2015. Enhanced stability and catalytic activity of immobilized a-amylase on modified Fe3O4 nanoparticles for potential application in food industries. Journal of Nanoparticle Research 17: 382.
Keivani Nahr F, Mokarram RR, Hejazi MA Ghanbarzadeh B, Sowti Khiyabani M and Zoroufchi Benis K, 2015. Optimization of the nanocellulose based cryoprotective medium to enhance the viability of freeze-dried Lactobacillus Plantarum using response surface methodology. LWT - Food Science and Technology 64(1): 326-332.
Khairy M, 2014. Synthesis, characterization, magnetic and electrical properties of polyaniline/NiFe2O4nanocomposite. Synthetic Metals 189: 34–41.
Mihindukulasuriya SDF and Lim LT, 2014. Nanotechnology development in food packaging: A review. Trends in Food Science & Technology 40(2): 149-167.
Nabiyouni G, Shabani A, Karimzadeh S, Ghasemi J and Ramazani H, 2015. Synthesis, characterization and magnetic investigations of Fe3O4 nanoparticles and zeolite-Y nanocomposites prepared by precipitation method. Journal of Materials Science: Materials in Electronics 26(8): 5677-5685.
Namdeo M and Bajpai SK, 2009. Immobilization of α-amylase onto cellulose-coated magnetite (CCM) nanoparticles and preliminary starch degradation study. Journal of Molecular Catalysis B: Enzymatic 59(1-3): 134-139.
 Netto CGCM, Toma HE and Andrade LH, 2013. Superparamagnetic nanoparticles as versatile carriers and supporting materials for enzymes. Journal of Molecular Catalysis B: Enzymatic 85-86: 71-92.
Sağir T, Huysal M,Durmus Z,  Kurt BZ,  Senel M and Isık S, 2016. Preparation and in vitro evaluation of 5-fluorouracil loaded magnetite–zeolite nanocomposite (5-FU-MZNC) for cancer drug delivery applications. Biomedicine & Pharmacotherapy 77: 182-190.
Senyay-Oncel D and Yesil-Celiktas O, 2013. Treatment of immobilized α-amylase under supercritical CO2 conditions: Can activity be enhanced after consecutive enzymatic reactions? Journal of Molecular Catalysis B: Enzymatic 91: 72-76.
Shams K and Mirmohammadi SJ, 2007. Preparation of 5A zeolite monolith granular extrudates using kaolin: Investigation of the effect of binder on sieving/adsorption properties using a mixture of linear and branched paraffin hydrocarbons.  Microporous and Mesoporous Materials 106: 268–277.
Sureshkumar M and Lee CK, 2011. Polydopamine coated magnetic-chitin (MCT) particles as a new matrix for enzyme immobilization. Carbohydrate Polymers 84(2): 775-780.
Tavano OL, Fernandez-Lafuente R, Goulart AJ and Monti R, 2013. Optimization of the immobilization of sweet potato amylase using glutaraldehyde-agarose support. Characterization of the immobilized enzyme. Process Biochemistry 48(7): 1054-1058.
Tegl G, Stagl V, Mensah A, Huber D, Somitsch W, Grosse-Kracht S and Guebitz GM, 2018. The chemo enzymatic functionalization of chitosan zeolite particles provides antioxidant and antimicrobial properties. Engineering in Life Sciences 18 (5): 334-340.
Thandavan K, Gandhi S, Nesakumar N, Sethuraman S, Rayappan JBB and Krishnan UM, 2015. Hydrogen peroxide biosensor utilizing a hybrid nano-interface of iron oxide nanoparticles and carbon nanotubes to assess the quality of milk. Sensors and Actuators B: Chemical 215: 166-173.
Xie W and Zang X, 2016. Immobilized lipase on core–shell structured Fe3O4–MCM-41 Nanocomposites as a magnetically recyclable biocatalyst for interesterification of soybean oil and lard. Food Chemistry 194: 1283–1292.