مقایسه اثر فرآیند اولتراسوند حرارتی و حرارت دهی متداول بر اکسیداسیون چربی، ویتامین‌ها و میکروارگانیسم‌های شیر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مهندسی علوم و صنایع غذایی، دانشکده مهندسی زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

چکیده

زمینه مطالعاتی: شیر پر مصرف­ترین محصول لبنی در جهان است که معمولا جهت افزایش ایمنی و عمر ماندگاری تحت فرآیندهای حرارتی پاستوریزاسیون و استرلیزاسیون قرار می­گیرد. فرآیند حرارتی می­تواند باعث تغییر شکل ناخواسته پروتئین، قهوه­ای شدن غیر آنزیمی، از بین رفتن ویتامین­ها و ترکیبات معطر فرار، کاهش نقطه ذوب و تغییر در عطر و طعم شود. تکنولوژی اولتراسوند نوعی فرآیند غیر حرارتی است که در سال­های اخیر توجه بسیاری را به خود جلب نموده است. هدف: در این پژوهش شیر تازه گاو در 3 دمای 45، 55 و 65 درجه سانتیگراد و سه زمان 5، 10 و 15 دقیقه با استفاده از دستگاه اولتراسوند نوع پروب (توان 350 وات) در دو شدت 50 و 75 درصد و حمام اولتراسوند (توان 280 وات) تیمار شد. روش کار: اعمال فرآیند حرارتی در نمونه شاهد به مدت 10 دقیقه در دمای 90 درجه سانتیگراد انجام شد. شمارش کلی باکتری­ها، شمارش کلی کپک و مخمر، شمارش کلیفرم­ها، شمارش باکتری­های سایکروفیل و اشرشیاکلی برای شیر خام، شیر شاهد و شیر تیمار شده با اولتراسوند انجام شد. نتایج: مشخص گردید که با افزایش دما و زمان اولتراسوند اکسایش چربی شیر افزایش یافته است. نمونه شیر تیمار شده با حمام اولتراسوند کمترین اندیس پراکسید (meq O2/Kg oil01/0±19/0) و اندیس اسید تیوباربیتوریک (µg/Kg0/0±03/0) را داشت. در شرایط سونیکاسیون یکسان تاثیر افزایش دما از 45 تا 65 درجه سانتیگراد بر تخریب ویتامین­های شیر بیشتر از تاثیر شدت و نوع اولتراسوند بود و بیشترین تخریب ویتامین­های تیامین (µg/100g 06/0±80/10)، ریبوفلاوین (mg/100g 68/0±55/97) و رتینول (µg/100g 09/0±9/14) در نمونه شاهد اتفاق افتاد. اولتراسوند بخوبی توانست بار میکروبی شیر را کاهش دهد و تغییرات کمتری از نظر کاهش ویتامین­ها نسبت به روش حرارت دهی متداول در شیر ایجاد نماید که از این حیث دستگاه اولتراسوند نوع پروب در شدت 75% موثرتر عمل نموده است. نتیجه گیری نهایی: استفاده از اولتراسوند نوع پروب در دمای 55 درجه سانتیگراد با شدت 75% و به مدت 10 دقیقه به عنوان یک فرآیند غیر مخرب برای پاستوریزه کردن شیر توصیه می­شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparative effect of thermo sonication and conventional heat process on lipid oxidation, vitamins and microbial count of milk

نویسندگان [English]

  • R Razavi
  • R Esmailzadeh
چکیده [English]

Introduction: Milk is the most consumable dairy product in the world which is predominantly treated to heat pasteurization and sterilization processes to increase safety and shelf life (Meshref 2008). Heat treatment can cause undesirable protein denaturation, non-enzymatic browning, loss of vitamins and volatile flavor compounds, freezing point depression, and flavour changes. Due to using high temperature of heat in this process, the nutritional composition and sensory properties of milk are changed (Herceg et al., 2012). Today, there is interest in use of high-intensity ultrasound waves with a mild heat treatment process to deactivate microbes and enzymes leading to spoilage and degradation of safety in foods. The aim of this study was to evaluate the effect of ultrasound process as an alternative for high temperature heat process on microbial count, lipid oxidation as qualitative parameter and vitamins as nutritional characteristics of milk.
Materials and methods: Fresh milk was prepared from the Firoozkandeh cow farm (Sari-Mazandaran-Iran) and transferred to the laboratory in cold conditions then it was treated by ultrasonication techniques at 3 temperature levels of 45, 55 and 65 ° C and duration 5, 10 and 15 min using ultrasound probe type (350 W) in two intensities of 50 and 75% and ultrasound bath (280 W). The control sample was heated at 90 ° C for 10 min. Total viable count of bacteria, total count of mold and yeast, count of coliforms, psychrophilic bacteria and Escherichia coli in raw milk, control milk and treated milk with ultrasound were measured. Plates with 30 to 300 colonies were selected to count of colonies and microbial changes of milk samples were reported based on Log CFU/ml. The effect of thermo sonication on the lipid oxidation of milk was evaluated by measuring peroxide value and thiobarbituric acid value. Riboflavin and thiamine as water-soluble vitamins and retinol and tocopherol were measured as lipid-soluble vitamins by HPLC method.
Results and discussion: It was found that an increase in ultrasonication temperature from 45 to 65°C and duration from 5 to 15 min, increased lipid oxidation of milk and the samples treated with ultrasound bath had the least amount of peroxide value (0.019±0.01 meq O2/Kg oil) and thiobarbituric acid value (0.03±0.0 µg/Kg). Raw milk has the least oxidation because no heat process was applied to it. The presence of air bubbles during sonication and solid particles of milk leads to the formation of nuclei for free radicals and intensifies the oxidation process. The formation of primary and secondary compounds resulting from fat oxidation depends on the variables of ultrasound treatment, the time and temperature of treatment with ultrasound, as well as the type and intensity of ultrasound. When sound waves pass through a liquid; in each section of the fluid, a continuous compression occurs and an exponential cycle occurs. Because of the sound energy cannot be absorbed by molecules, the fluid is drawn to one side and the cavitation phenomenon occurs, which is associated with the formation of small gas bubbles. The collision of gas bubbles encounters the formation of other waves. Given that the effects of ultrasound depend on the number and severity of explosive bubbles inside the liquid over time and type of treatment environment. In same sonication condition the effect of increasing in temperature on vitamin degradation was higher than that of ultrasound type, and the highest levels of thiamin (10.80±0.06 µg/100g), riboflavin (97.55±0.68mg/100g) and retinol (14.9±0.09µg/100g) degradation occurred in the control sample. The effect of temperature on riboflavin and thiamine amount was significant (P<0.05) and with increasing in temperature riboflavin and thiamine amount decreased and there was a significant difference (P<0.05). The ultrasound process was effective in reducing riboflavin and thiamine amount, resulting in a decrease in their amount, and the probe type of ultrasound caused the most vitamin degradation. The separate and interaction effects of each factor were not significant on retinol content. The retinol content decreased with increasing in temperature but the difference was not statistically significant. The reason for the decrease in tocopherol during sonication treatment can be attributed to the anti-radical properties of vitamin E. Also, the effect of ultrasound on water-soluble vitamins and lipid-soluble soluble vitamins showed lower levels of degradation of these vitamins compared with conventional heat-treated specimens. Very few studies have investigated the direct and indirect effects of ultrasound on the nutritional value of food, and the use of ultrasound at low temperatures reduces the probability of nutrient degradation. Increasing in time of ultrasound was effective in reducing the count of microorganisms but it had a statistically significant effect (P<0.05) on reducing the number of Escherichia coli, mold and yeast. Ultrasound type and ultrasound temperature had a significant effect on the total viable count of bacteria, coliforms, mold and yeast and psychrophilic bacteria (P<0.05). Probe type ultrasound is very suitable for the 75% oscillation range in the destruction of a variety of microorganisms, but increases the fat oxidation. The effect of none of the studied variables on count of Escherichia coli was statistically significant (P<0.05). When probe type of ultrasound used, the antimicrobial effect of sonication increased with increasing in intensity of ultrasound due to the cavitation effect. Increasing the time of ultrasound process has reduced the number of bacteria and in this regard, probe ultrasound has been more effective than ultrasound bath, which is consistent with the results of the present study. In addition to the cavitation phenomenon, ultrasound application results in a change in permeability of the membrane. Entering high amounts of water into the microbial cells can easily damage the cells.
Conclusion: The results showed that ultrasound has been able to reduce the microbial load of milk and it made fewer changes in vitamins than milk treated with conventional method. In this regard, the ultrasound probe has been more effective at 75% intensity. The use of ultrasound probe type at 55 ° C and 75% intensity for 10 minutes is recommended as a non-destructive process for milk pasteurization.
 

Anaya-Esparza LM, Méndez-Robles MD, Sayago-Ayerdi SG, García-Magaña MDL, Ramírez-Mares MV, Sánchez-Burgos JA and Montalvo-González E, 2017. Effect of thermosonication on pathogenic bacteria, quality attributes and stability of soursop nectar during cold storage. CyTA-Journal of Food 15(4): 592-600.
Annandarajah C, 2015. The effects of high power ultrasonic energy on milk plasmin activity. Master Thesis of Lowa state university.
AOCS, 1998. Official Methods and Recommended Practices of the American Oil Chemists’ Society. AOCS Press. Champaign. IL.
Ashokkumar M Sunartio D Kentish S Mawson R Simons L Vilkhu K and Versteeg CK, 2008. Modification of food ingredients by ultrasound to improve functionality: a preliminary study on a model system. Innovative Food Science and Emerging Technologies 9(2): 155-160.
Ball GFM, 2006. Folate. U: Vitamins in foods: analysis, bioavailability, and stability.
Bermúdez‐Aguirre D, Mawson R Barbosa‐Cánovas GV, 2008. Microstructure of fat globules in whole milk after thermosonication treatment. Journal of Food Science 73: 325-332.
Bermúdez‐Aguirre D, Mawson R, Versteeg K and Barbosa‐Canovas GV, 2009. Composition properties, physicochemical characteristics and shelf life of whole milk after thermal and thermo‐sonication treatments. Journal of Food Quality 32(3): 283-302.
Blecker C, Habib-Jiwan JM and Karoui R, 2012. Effect of heat treatment of rennet skim milk induced coagulation on the rheological properties and molecular structure determined by synchronous fluorescence spectroscopy and turbiscan. Food chemistry 135: 1809-1817.
Bosiljkov T, Tripalo B, Brnčić M, Ježek D, Karlović S and Jagušt I, 2011. Influence of high intensity ultrasound with different probe diameter on the degree of homogenization (variance) and physical properties of cow milk. African Journal of Biotechnology 10: 34-41.
Cameron M, McMaster LD and Britz TJ, 2008. Electron microscopic analysis of dairy microbes inactivated by ultrasound. Ultrasonics Sonochemistry 15(6): 960-964.
Chakinala AG, Gogate PR, Burgess AE and Bremner DH, 2007. Intensification of hydroxyl radical production in sonochemical reactors. Ultrasonics sonochemistry 14(5): 509-514.
Chandrapala J, Zisu B, Kentish S and Ashokkumar M, 2013. Influence of ultrasound on chemically induced gelation of micellar casein systems. Journal of dairy research 80: 138-143.
D'amico DJ, Silk TM, Wu J and Guo M, 2006. Inactivation of microorganisms in milk and apple cider treated with ultrasound. Journal of Food Protection 69(3): 556-563.
Dehghani MH, 2005. Effectiveness of ultrasound on the destruction of E. coli. American journal of environmental sciences. 1(3): 187-189.
Fernandes FA, Oliveira VS, Gomes WF and Rodrigues S, 2016. Degradation kinetics of vitamin E during ultrasound application and the adjustment in avocado puree by tocopherol acetate addition. LWT-Food Science and Technology 69: 342-347.
Ferrari CKB, 2000. Free radicals, lipid peroxidation and antioxidants in apoptosis: implications in cancer, cardiovascular and neurological diseases. Biologia-Bratislava 55(6): 581-590.
Ganesan B, Martini S, Solorio J and Walsh MK, 2015. Determining the effects of high intensity ultrasound on the reduction of microbes in milk and orange juice using response surface methodology. International journal of food science 1:1-7.
Gao S, Lewis GD, Ashokkumar M and Hemar Y, 2014. Inactivation of microorganisms by low-frequency high-power ultrasound: Effect of growth phase and capsule properties of the bacteria. Ultrasonics Sonochemistry 21(1):446-53.
Garcia ML, Burgos J, Sanz B and Ordonez JA, 1989. Effect of heat and ultrasonic waves on the survival of two strains of Bacillus subtilis. The Journal of applied bacteriology 67(6): 619-628.
Gera N and Doores S, 2011. Kinetics and mechanism of bacterial inactivation by ultrasound waves and sonoprotective effect of milk components. Journal of food science 76(2): 111-119.
Gogate PR, Sutkar VS and Pandit AB, 2011. Sonochemical reactors: important design and scale up considerations with a special emphasis on heterogeneous systems. Chemical Engineering Journal 166(3): 1066-1082.
Guerrero S, López-Malo A and Alzamora SM, 2001. Effect of ultrasound on the survival of Saccharomyces cerevisiae: influence of temperature, pH and amplitude. Innovative Food Science and Emerging Technologies.2(1): 31-39.
Gursoy O, Yilmaz Y, Gokce O and Ertan K, 2016. Effect of ultrasound power on physicochemical and rheological properties of yoghurt drink produced with thermosonicated milk. Emirates Journal of Food and Agriculture 235-241.
Herceg Z, Režek Jambrak A, Lelas V and Mededovic Thagard S, 2012. The effect of high intensity ultrasound treatment on the amount of Staphylococcus aureus and Escherichia coli in milk. Food Technology and Biotechnology 50(1): 46-52.
Houghtby GA, Maturin LJ and Koenig EK, 1992. Microbiological count methods. In: Marshall, R.T. (ed). Standard methods for examination of dairy products. American Public Health Association 213-246.
Inguglia ES, Tiwari BK, Kerry JP and Burgess CM, 2018. Effects of high intensity ultrasound on the inactivation profiles of Escherichia coli K12 and Listeria innocua with salt and salt replacers. Ultrasonics Sonochemistry 48:492-498.
Juliano P, Torkamani AE, Leong T, Kolb V, Watkins P, Ajlouni S and Singh TK, 2014. Lipid oxidation volatiles absent in milk after selected ultrasound processing. Ultrasonics sonochemistry 21(6): 2165-2175.
Kanthale P, Ashokkumar M and Grieser F, 2008. Sonoluminescence, sonochemistry (H2O2 yield) and bubble dynamics: frequency and power effects. Ultrasonics sonochemistry 15(2): 143-150.
Knorr D, Zenker M, Heinz V and Lee DU, 2004. Applications and potential of ultrasonics in food processing. Trends in Food Science & Technology 15(5): 261-266.
Marchesini G, Fasolato L, Novelli E, Balzan S, Contiero B, Montemurro F, Andrighetto I and Segato S, 2015. Ultrasonic inactivation of microorganisms: a compromise between lethal capacity and sensory quality of milk. Innovative food science & emerging technologies 1(29):215-21.
Margulis MA and Margulis IM, 2003. Calorimetric method for measurement of acoustic power absorbed in a volume of a liquid. Ultrasonics Sonochemistry 10(6): 343-345.
Meshref A, 2008. Effect of heating treatments, processing methods and refrigerated storage of milk and some dairy products on lipids oxidation. Pakistan Journal of Nutrition. 7(1): 118-125.
Milani E and Silva FV, 2017. Comparing high pressure thermal processing and thermosonication with thermal processing for the inactivation of bacteria, moulds, and yeasts spores in foods. Journal of Food Engineering 214: 90-96.
Ojha KS, Burgess CM, Duffy G, Kerry JP and Tiwari BK, 2018. Integrated phenotypic-genotypic approach to understand the influence of ultrasound on metabolic response of Lactobacillus sakei. Plos one 13(1): 153-191.
O’connor TP and O’brien NM, 2006. Lipid oxidation. In Advanced Dairy Chemistry Volume 2 Lipids. Springer, Boston, MA: 557-600.
Pagán R, Manas P, Raso J and Condón S, 1999. Bacterial resistance to ultrasonic waves under pressure at nonlethal (manosonication) and lethal (manothermosonication) temperatures. Applied and environmental microbiology 65(1): 297-300.
Piyasena P, Mohareb E and McKellar RC, 2003. Inactivation of microbes using ultrasound: a review. International journal of food microbiology 87(3): 207-216.
Riener J, Noci F, Cronin DA, Morgan DJ and Lyng JG, 2009. The effect of thermosonication of milk on selected physicochemical and microstructural properties of yoghurt gels during fermentation. Food Chemistry 114(3): 905-911.
Riener J, Noci F, Cronin DA, Morgan DJ and Lyng JG, 2010. A comparison of selected quality characteristics of yoghurts prepared from thermosonicated and conventionally heated milks. Food Chemistry 119(3):1108-13.
Savage GP, Dutta PC and Rodriguez‐Estrada MT, 2002. Cholesterol oxides: their occurrence and methods to prevent their generation in foods. Asia Pacific journal of clinical nutrition 11(1): 72-78.
Santos VO, Rodrigues S and Fernandes FA, 2018. Improvements on the stability and vitamin content of acerola juice obtained by ultrasonic processing. Foods 7(5).
Torkamani AE, Juliano P, Ajlouni S and Singh TK, 2014, Impact of ultrasound treatment on lipid oxidation of Cheddar cheese whey. Ultrasonics sonochemistry 21(3): 951-957.