مقایسه‌ کیفی و پروفیل اسیدهای چرب در گوشت چرخ شده ماهی سیم ( Abramis brama ) تلفیقی با گوشت قرمز نگهداری شده در دمای یخچال (oc 4)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 تهران شمال - علوم و فنون دریایی - تهران - تهران

2 دانشیار گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

3 پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی( تحقیقات فرآوری آبزیان)

چکیده

در این تحقیق ازگوشت چرخ شده ماهی سیم به دلیل رنگ و بوی مناسب بصورت تلفیقی با گوشت چرخ شده گوساله استفاده از 100٪ گوشت چرخ شده ماهی ( تیمار 1 ) ، 100٪ گوشت قرمز ( تیمار2 ) تلفیقی از 50% +50% ماهی و گوشت گوساله (تیمار3 ) عمل آوری در پوشش های پلی اتیلنی بسته بندی و مدت 15 روز در دمای یخچالoc 4 نگهداری و شاخص های ارزش غذایی ، pH و TBArs در طول زمان ارزیابی و نتایج نشان داد اسیدهای چرب اشباع در همه تیمارها حفظ شده و مقدار مریسیتیک اسید در گوشت ماهی سیم ( تیمار1) بطور معنی‌داری بیشتر از تیمار 2 و 3 بوده و پالمتیک اسید فرآوانترین اسید چرب اشباع در تیمارهای تحقیق بود. در اسیدهای چرب غیراشباع MUFA ، میریستیک و پالمیتولئیک در تیمار 1 بالاتر از سایر تیمارها بود اما اسید‌های چرب مارگاریک و الایدیک در تیمار 2 بالاتر از سایر تیمارها بوده است p کلمات کلیدی : ماهی سیم ( Abramis brama )، اسیدهای چرب اشباع ، اسیدهای چرب غیراشباع ، شاخص‌های فساد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of fatty acid profiles in Sea bream minced mixed with flesh Red meat Storage at refrigerated temperature (4 ° C)

نویسندگان [English]

  • mohamad reza sayady 1
  • zhaleh khoshkhoo 2
  • ghorban zarehgashti 3
1 M.Sc. Student of Food Science and Technology, Tehran North Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Associate Prof, Faculty of Food Science and Technology, Tehran North Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
3 Inland Water Aquaculture Institute (Fish Processing Research Department)
چکیده [English]

The final price of the product is one of the major goals of the food industry and, in addition to product quality; the final price is also determinant to encourage consumers. For this reason, manufacturers try to pay special attention to these points, in this research, a combination of meat and beef has been used to obtain the ultimate quality and low final price. The reason for the use of Sea bream fish was due to its processing, availability and low cost. For this study, was used Brama fish minced due to good color, flavor and smell in medium weights 700-500 g. The color in the production of minced meat is one of the important factors and, therefore, the use of certain species of fish for the production of various products, accordingly, fish meat is divided into 3 groups: white, red and dark flesh, to make minced, meat of white flesh is usually used.
According to all researchers and scientists, fish and its products have a high nutritional value, which is why it is recommended for all ages. In fish meat, and especially in marine fish, in addition to having easy digestibility proteins, unsaturated fatty acids are considered to be distinctive features. SFA saturated fatty acids and MUFA and PUFA unsaturated fatty acids have the best health benefits associated with unsaturated fatty acids of PUFA. In terms of quantity and quality, unsaturated fatty acids in marine fish are better than fish. Therefore, the quality of marine fish is better than farmed fish. For meat processing the fish were transferred to the processing center by icing, washing, dipping and filtration manually.Then it was washing again and mincing with 2 mm diameter cylindrical machine and 3 kg of freshly ground beef broth in 3 treatments and using 100% minced fish meat (treatment 1), 100% beef minced meat (treatment 2), combination of 50% fish and 50% beef minces (treatment 3) and finally treatment was packaged in polyethylene coatings, Store for 15 days at a refrigerator temperature of 4 ° C . Fatty acid and corrosive indices such as pH and fat oxidation (TBArs-Thiobarbituric acid) were evaluated. The results showed that regarding unsaturated fatty acids, Myristic and Palmitoleic in treatment 1 were significantly higher than other treatments , but the margaric and Euphoric in treatment 2 were higher (p < 0.05) and Eidateic acid (C18: 1) was the most abundant unsaturated fatty acid (MUFA) and was found to be higher than unsaturated fatty acids with multiple bonds (PUFAS) except linoleic acid, which significantly increased (p <0.05) , Other unsaturated fatty acids , Alpha-linolenic acid , Arachidonic acid, EPA and DHA in fish meat were significantly higher than other treatments (p <0.05) and linoleic acid was the most abundant unsaturated fatty acid of PUFAS .Significant results in this study have been the increase of unsaturated fatty acids in minced meat, and given that in red meat the amount of saturated fatty acids is higher than unsaturated fatty acids. Significant results in this study have been the increase of unsaturated fatty acids in minced meat, and given that in red meat the amount of saturated fatty acids is higher than unsaturated fatty acids. Measurement of sensory evaluation in food products is very important and has been considered in this research, in this study, indices such as taste, smell, color and texture were measured to measure sensory evaluation. The scoring tables have been used to measure each indicator, In this research, quantitative and qualitative research has been better in combining taste and market. Sensory evaluation results showed that treatments 3 (50% fish minced meat and 50% beef) had significantly higher sensory properties, such as color, taste and texture than other treatments (p < 0.05). Finally conclude that the treatment of 3 (combined meat of fish and beef) replacing beef with fish meat due to essential fatty acids in fish can improve nutritional value, as well as .It is recommended to use the minced meat as a combination of fish and red meat as the primary ingredient in the production of other food products such as burger or sausage. Which, in addition to innovation, causes diversity in production and reduces the final price of the product and also increases the quality and value added of food products.
Keywords: Unsaturated fatty acids, saturated fatty acids, Sea bream

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sea bream
  • Indicators of corruption
  • Unsaturated fatty acids
  • Saturated fatty acids
جرجانی س، قلچی ا و جرجانی ح، 1392. مقایسه ترکیب شیمیایی و پروفایل اسیدهای چرب عضله کپور ماهیان پرورشی. پژوهش های ماهی شناسی کاربردی، جلد اول، شماره 3، صفحه های 80 - 98.
جعفرپور ع، شکری م و بهرام ش، 1393. ویژگی های شیمیایی، بیوفیزیکی و حسی برگرهای ترکیبی گوشت قرمز گوساله و سوریمی ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio). مجله منابع طبیعی ایران، جلد چهارم، شماره 67، صفحه های 491- 510.
خسروی ا، کبیر غ، دخانی ش، 1383. تأثیر ضداکسیدانهای طبیعی بر روی خواص فیزیکوشیمیائی بیف برگر. مجله علوم کشاورزی ایران، جلد 3۵، شماره 4، صفحه های 1۰26 - 1۰31 .
زرین کوب ن، مطلبی ع ع و خانی پور ع ا، ۱۳۹۶. تولید برگر ماهی تلفیقی از ماهیان کیلکا و کپور نقره ای و ارزیابی حسی و میکروبی آن در طول 6 ماه نگهداری در سردخانه ۱۸ – درحه سلسیوس. فصلنامه علوم آبزی پروری پیشرفته، سال اول، شماره ۲، صفحه های ۱۷ - ۲۷.
ضیائیان نوربخش ، 1389. تعیین پروفیل اسیدهای چرب و ترکیبات غذایی موجود در گوشت ماهی شوریده (Otolithes ruber). علوم غذایی و تغذیه، جلد چهارم، شماره 9، صفحه های 77 -84.
فهیم ا، شفیقی ط و خبازکاراملشی م، 1395. ارزیابی شاخص های فساد میکروبی و شیمیایی در دو نوع برگر تولید شده از ماهی و گوشت قرمز طی سه ماه نگهداری در دمای 18 – درجه سانتی گراد. مجله پژوهش های علوم و فنون دریایی، سال سیزدهم، شماره 1، صفحه های 13 - 22.
فهیم دژبان ی، مطلبی ع ع، حسینی ا، خانی‌پور ع ا، سلطانی م، زارع گشتی ق و خدابنده ف، 1392. بررسی اثر عصاره رزماری و آویشن شیرازی بر پایداری اسیدهای چرب در گوشت چرخ شده منجمد ماهی کپور نقره‌ای. مجله علمی شیلات ایران، جلد 22، شماره 2، صفحه های 87 - 98
قمی م،1390. مقایسه پرو فایل اسید چرب و اسیدهای آمینه و ترکیب شیمیایی لاشه در ماهیان قزل آلای رونگین کمان (Oncorhynchus mykiss) ،کپور معمولی(Cyprinus carpio) و ماهی سفید دریای خزر (Rutilus frisii kutum). مجله شیلات دانشگاه آزاد اسلاهی واحد آزادشهر، دوره 5، شماره 4، صفحه های 1 - 8.
مرادی ی و مصدق م، ۱۳۹۲. بررسی خصوصیات فیزیکی فرآورده برگر مخلوط مرغ و ماهی، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی – سوادکوه صغحه6.
مرادی ی، مشائی ن، کرمی ب و زارع گشتی ق، 1391. بررسی ترکیبات تقریبی، اسیدهای چرب و ارزیابی حسی گوشت ماهی تیلاپیای نیل (Oreochromis niloticus) و تیلاپیای هیبرید قرمز پرورش داده شده در آب لب شور زیرزمینی بافق – یزد. مجله علمی شیلات، جلد دوم، شماره 21، صفحه های 125 - 132.
نعمتی م، شعبانپور ب، شعبانی ع و قلیزاده م، 1388. مطالعه تغییرات کیفیت چربی و خصوصیات حسی برگرهای تولید شده از مخلوط سوریمی ماهی کپور معمولی Cyprinus carpio و گوشت قرمز در طی نگهداری در یخچال. مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی، جلد شانزدهم، شماره ۱، صفحات ۱۰۸ - ۱۱۷.
هادی زاده ز، رکی ن و معینی س، 1392. شناسایی ترکیب اسیدهای آمینه و اسیدهای چرب در گوشت ماهی سارم دهان بزرگ (Scomberoides commersonnianus) در خلیج فارس. زیست شناسی دریا (بیولوژی دریا)، جلد پنجم، شماره 12، صفحه های 35 - 50.
Bravo L, and Jiménez-Colmenero F, 2008. Influence of different types and proportion s of added edible seaweeds on characteristics of low-salt gel/emotion meat systems. Meat Science 79(4): 767-776.
Chakariya N, 2011. Small sized fish paste (Prahoc) processing in Cambodia. Royal university, Bangladesh: Dhaka.
Cofrades S, López-López I, Solas MT, and Ozden O, 2005. Changes in amino acid and fatty acid composition during shelf-life of marinated fish. Journal Science Food Agriculture 85(12): 2015-2020.

Cyrino SML, 2004. Measuring protein quality: Protein and healthy. University of Campinas, Brazil: Campinas.

Darwish AM, Ibrahim AM, Ataala OA, and Abdelsalam AA, 2011. Effect of Some Nutritional Additives on the Quality and Formulation Cost of Beef Burger. World Journal of Dairy and Food Sciences 6 (2): 180-188.
Strydom DJ, and Choen SA, 1993. Technique in protein chemistry. IV. Academic Press, USA: SanDiego.
Watts BM, Ylimaki LE, and LIAS LG, 1989. Basic sensory methods for food evaluation. The International Development Research center, Canada: Ottawa.
Wong wc, pui CF, Tunung R, cheah YK, and Nakaguchi Y, 2012. Prevalence of listeria monocytogenes in frozen burger patties in Malaysia. International food research journal 19(4): 1751-1756.
Zuraini A, Somchit MN, Solihah MH, Goh YM, Arifah AK, Zakaria MS, Somchit N, Rajion MA, Zakaria ZA, and Mat Jais AM, 2006. Fatty acid and amino acid composition of three local Malaysian channa spp. Fish. Food Chemistry 97(4): 674-678.