به کارگیری خمیر ترش لاکتیکی و سبوس تخمیری گندم در تولید نودل فراسودمند

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مسول فروش / کاله

2 استاد دانشگاه تهران

چکیده

امروزه به لحاظ صنعتی شدن کشورها، گرایش به مصرف مواد غذایی آماده افزایش یافته است. از جمله این غذاها نودل می‌باشد. کم تحرکی ومصرف غذاهای آماده در فرآیندهضم وجذب سیستم گوارش تداخل ایجادکند و باعث ایجاد نفخ، یبوست و چاقی شود. از این‌رو در این تحقیق سعی برآن شده که به نوعی با این مشکلات مقابل کرده‌، و بتوان این محصول رابه محصول فراسودمند تبدیل کرده تا علاوه بر کاهش عوارض، سبب افزایش رضایت‌مندی و سلامت مصرف کننده شود.در این تحقیق از دو ترکیب خمیرترش لاتیکی و سبوس تخمیری گندم به صورت جداگانه و میکس هر دو در تولید نودل استفاده شده است. این پژوهش شامل 9 تیمار و 1 شاهد و3 تکرار بود که آزمون‌های فیزیکوشیمیایی و میکروبی و رئولوژیکی و ارزیابی حسی بر روی نمونه‌ها انجام پذیرفت و به منظور مقایسه تیمارها از تجزیه واریانس یک طرفه و به منظور مقایسه میانگین تیمارها از روش چند دامنه‌ای دانکن استفاده شد. نتایج آزمون‌ها درقالب فاکتوریل با طرح برپایه کاملا تصادفی در 3 تکرار گزارش شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The use of sourdough lactic and fermented wheat bran in the production of Utility Noodle

چکیده [English]

Tendency toward consuming ready-foods has been increased due to industrialization of countries. Noodle is one these foods. Low mobility and consuming ready-foods make interference in digestion system causing bloat, Constipation, and fatness. Therefore, in this study we try to solve this problem and turn this product to a functional product resulting in decreased complications and increased satisfaction and health of consumer.In this study, two mixtures of Lactic sourdough and fermentation wheat bran, both separately and mixed have been used in producing noodle.This includes 9 attendances, 1 witness, and 3 repetitions. Physic-chemical and microbiological and rheological tests and sensual evaluation have been carried out for the samples. One-way ANOVA was used to compare attendances. Multi amplitude test of Duncan was used to compare attendances average. Tests results in the factorial form were reported in 3 repetitions based on completely randomized design. They showed that in lactic sourdough samples in attendance 1 (1%) we have the best texture and appearance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • wheat bran fermentation
  • lactic sourdough
  • sensual properties
  • functional noodle
بی نام، 1366. روش اندازه­گیری چربی غلات و فرآورده­های آن، استاندارد ملی ایران به شماره، 2862.
بی نام 1387. فراورده­های خمیری-رشته فوری-ویژگی­ها وروش­های آزمون، موسسه استاندارد وتحقیقات صنعتی، استاندارد ملی ایران به شماره، 11981.
بی نام 1390. ویژگی­ها و روش­های آزمون آرد گندم، استانداردملی ایران به شماره، 103.
بی نام 1392. آزمون­های میکروبی فراورده­های خمیری، موسسه استاندارد وتحقیقات صنعتی، استاندارد ملی ایران به شماره، 2393.
بی نام  2014. سبوس گندم و ویژگی­ها وروش­های آزمون، استاندارد ملی ایران به شماره، 17028.
جمالیان ج و شیخ اسلامی ز، 1382. بررسی میزان اسید فیتیک در آرد، خمیر و نان سنگک و لواش ماشینی، علوم آب و خاک، 7، 2، 185-192.
سرفراز ا، عزیزی م، حمیدی اصفهانی ز، کریمی ترشیزی م و ظفری ع، 1387. اثرات متقابل باکتری های لاکتیک اسید و مخمر نانوایی در تخمیر خمیرترش مایع،  علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران، 3، 2، 73-80.
صادقی ع، شهیدی ف، مرتضوی س.ع، نصیری محلاتی م و صادقی ب، 1387. بررسی تأثیر استفاده از خمیرترش بر زمان ماندگاری میکروبی و خواص حسی نان بربری، مجله تحقیقات مهندسی کشاورزی 9(3)، 153-170.
صداقتی م، شاهدی م و کدیور م، 1385. بررسی فعالیت انزیم فیتاز در سه رقم گندم و تاثیر تیمارهای تخمیرهیدراتاسیون گرم و حرارت­دهی به آن، دومین همایش بزرگ صنایع غذایی، دانشگاه صنعتی اصفهان.
صراف ا. ح, صالحی‌فر م و شاهسونی مجرد، ل،1397. بررسی اثرات استفاده از صمغ‌های دانه شاهی و پکتین بر ویژگی‌های رئولوژیکی خمیر و بافت ماکارونی فاقد گلوتن. پژوهش­های صنایع غذایی، 28(2)، 137-148.
AACC International Approved Methods, 2000. AACC 66-50 Method, Cross. Referencing AACC International Methods. The Effects of Reconstituted Semolina Fractions on Pasta Processing and Quality Parameters and Relationship to Glutograph Parameters.
AACC International Approved Method, AACCI Method 54-10.01. Extensigraph Method, General Method for Evaluating Dough Properties.
AACC International Approved Methods, AACCI Method 54-21.02. Rheological Behavior of Flour by Farinograph: Constant Flour Weight Procedure.
Anonymous 2000, Official Methods of Analysis. 17th ed. Association of Official Analytical Chemists (AOAC). Washington D. C., USA.
Arendt EK, Ryan LA and Dal Bello F, 2007. Impact of sourdough on the texture of bread, Food Microbiology 24: 165-174.
Carnevali P1, Ciati R, Leporati A and Paese M, 2007. Liquid sourdough fermentation: Industrial application perspectives, Food Microbiology 24: 150-154.
Clarke, CI and Arendt, EK, 2005. A review of the application of sourdough technology to wheat breads, Advance in Food and Nutrition Research 49:137-161.
Clarke, CI, Schober TJ and Arendt EK, 2002. Effect of single strain and traditional mixed strain starter cultures on rheological properties of wheat dough and on bread quality, Cereal Chemistry 79: 640-647.
Corsetti A, Gobbetti M, Balestrirri F, Paoletti F, Russi L and Rossi J, 1998. Sourdough lactic acid bacteria effects on bread firmness and staling, J. Food Sci 63: 347-351.
Corsetti A1, Lavermicocca P, Morea M, Baruzzi F, Tosti N and Gobbetti M, 2001. Phenotypic and molecular identification and clustering of lactic acid bacteria and yeasts from wheat (species Triticum durum and Triticum aestivum) sourdoughs of Southern Italy, International Journal of Food Microbiology 64, 95-104.
Curiel JA, Coda R, Limitone A, Katina K, Raulio M, Giuliani G, Rizzello CG and Gobbetti M, 2014. Manufacture and characterization of pasta made with wheat flour rendered gluten-free using fungal proteases and selected sourdough lactic acid bacteria, Journal of Cereal Science 59: 79-87.
Esteve-Zarzoso B1, Belloch C, Uruburu F and Querol A, ­1999. Identifi cation of yeasts by RFLP analysis of the 5.8S rRNA gene and the two ribosomal internal transcribed spacers, Int. J. Syst. Bacteriol 49: 329–337.
Gocmen D, Gurbuz O, Kumral AY, Dagdelen AF and Sahin I, 2007. The effects of wheat sourdough on glutenin patterns, dough rheology and bread properties. European Food Research and Technology 225, 821-830.
Golshan Tafti, A., Peighambardoust, S. H., Behnam, F., Bahrami, A., Aghagholizadeh, R., Ghamari, M. and Rafat, S. A. 2013. Effects of spray-dried sourdough on flour characteristics and rheological properties of dough. Czech Journal of Food Sciences 31(4): 361-367.
Katina L and Salmenkallio-Marttila M, 2006, Effects of sourdough and enzymes on staling of high-fibre wheat bread, LWT-Food Sciences & Technology 39: 479-491.
Paterson JK, Renkema K, Burden L, Halleck MS, Schlegel RA, Williamson P and Daleke DL, 2006. Lipid specific activation of the murine P4-ATPase Atp8a1 (ATPase II), Biochemistry 45: 5367-76.
Robert H, Gabriel V, Lefebvre D and Rabier P, 2006. Study of the behaviour of Lactobacillus plantarum and Leuconostoc starters during a complete wheat sourdough breadmaking process, LWT-Food Science and Technology 39: 256-265.
Wehrle K, and Arendt E. K, 1998. Rheological changes in wheat sourdough during controlled and spontaneous fermentation, Cereal Chemistry 75: 882–886.