دوره و شماره: دوره 30، شماره 4، زمستان 1399 
8. اثرات محلول پاشی فنیل آلانین روی برخی شاخص های غذایی حبه انگور رقم حسینی (Vitis vinifera var. Hosseini)

صفحه 109-121

10.22034/fr.2021.37105.1708

غلامرضا گوهری؛ سیما فریدونی؛ سیما پناهی راد؛ نسرین سپهری؛ محمد رضا دادپور