بهینه‌سازی استخراج روغن از دانه‌های آفتابگردان با کمک پیش تیمار ریزموج-فراصوت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم و صنایع غذایی، واحد گنبد کاووس، دانشگاه آزاد اسلامی، گنبد کاووس، ایران

2 مدیرکل سازمان ملی استاندارد استان گلستان، ایران

چکیده

محدودیت اصلی استخراج روغن با پرس میزان بالای روغن باقیمانده در کنجاله است. بنابراین اخیراً تکنیک‌هایی از قبیل استخراج با فراصوت و ریز موج در این زمینه مورد توجه قرار گرفته است. هدف از این مطالعه بررسی کاربرد پیش تیمار ریزموج-فراصوت در استخراج روغن از دانه‌های آفتابگردان بود. دانه‌ها در ابتدا تحت تأثیر پیش‌تیمار ریزموج با زمان‌های مختلف فرایند (0 تا 120 ثانیه) و سپس فراصوت با سه سطح زمان مختلف (0 تا 50 دقیقه ) مورد تیمار قرار گرفتند. بعد از اعمال این تیمارها، روغن دانه‌ها با پرس مارپیچی و با سرعت‌های متفاوت (11 تا 57 دور در دقیقه) استخراج شد و روی این روغن‌ها آزمایشاتی در قالب طرح باکس بنکن از قبیل میزان راندمان استخراج روغن، ضریب شکست، شاخص رنگ، اسیدیته و ترکیبات فنولی کل صورت گرفت. با افزایش زمان ریزموج و فراصوت راندمان استخراج روغن افزایش یافت هرچند در زمان‌های بالای فراصوت و یا ریزموج با افزایش این دو پارامتر مقداری راندمان استخراج روغن کاهش یافت ولی با افزایش سرعت دورانی پرس میزان راندمان استخراج کاهش یافت. با افزایش زمان ریزموج و فراصوت و همچنین سرعت دورانی پرس میزان شاخص رنگ و اسیدیته افزایش یافت. تمامی متغیرهای آزمایش بر ضریب شکست روغن‌ها بی‌تأثیر بودند و میزان آن برای تمامی نمونه‌های اندازه‌گیری شده برابر 0471/1 بود. با افزایش زمان ریزموج و فراصوت فنول کل روغن‌ها ابتدا افزایش و سپس کاهش یافت. بهینه‌سازی فرایند نیز نشان داد که اگر زمان ریزموج 71/33 ثانیه، زمان فراصوت 37/28 دقیقه و سرعت دورانی پرس مارپیچی 11 دور در دقیقه باشد منجر به رسیدن به مطلوبیت 851/0 خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Optimization of oil extraction from sunflower seeds using the microwave- ultrasound pretreatment

نویسندگان [English]

  • Marjan Saghali 1
  • Hamid Bakhshabadi 1
  • Rahil Rezaei 1
  • Mahmood Farmani 2
1 Food Science and Technology, Gonbad kavoos branch, Islamic Azad University, Gonbad Kavoos, Iran
2 General Manager of Institute of Standards and Industrial Research of Iran, Golestan, Iran
چکیده [English]

Introduction: The sunflower (Helianthus annuusis) an annual verb from Astraceae genus that is grown as a firm bush. One of the oil extraction methods is the mechanical extraction (press) that is usually used in small scales. The main limitation of oil extraction using press is the high amount of residual oil in the meal. Therefore, recently some techniques, such as oil extraction using ultrasound and microwave, are taken into consideration in this case. The ultrasonic waves are some types of mechanical waves that have frequencies are higher than human hearing and microwaves are the non-ionized electromagnetic waves with frequencies range between 300 MH to 300 GH, and are placed between the radio and infrared ray in the electromagnetic spectrum. Regarding the fact that no research is performed in the case of applying the sequential pretreatment of extracting oil from sunflower seeds, for this reason in the current research it was tried to study the utilization of microwave-ultrasound pretreatment in extracting oil from sunflower seeds.
Materials and methods: In performing this research the sunflower seeds (contain 38.5 percent oil) was prepared from Agricultural and Natural Resources Research Centre of Golestan Province. Then external materials such as weed seeds, sand and stones were separated by hand and transferred to the Food Industry laboratory of Azad Islamic University of Gonbad-e-Kavoos to perform experiments. At first the seeds were processed by microwave pretreatment with power of 540 watt and different times of process(0 to 120 seconds) and after this they were treated by an ultrasonic bath device with three different time levels(0 to 50 minutes) with stable frequency of 35 KH. After applying these treatments, the oil of seeds were extracted using the screw press with different speeds (11 to 57 rpm) and some experiments such as the efficiency amount of oil extraction, refractive index, color index, acidity and total phenolic compounds were performed on these oils. The response surface methodology, using the Box-Behnken design, was used to evaluate the constant parameters of study in comparison to the variable parameters.
Results and discussions: Increase in the microwave and ultrasound time increased the oil extraction efficiency; although in the high ultrasound or microwave times with increase in these two parameters the amount of oil extraction efficiency decreased because of oil outlet ducts destruction. Increase in the oil extraction efficiency with increase in the microwave time can be related to more fracture of oil contained cells or is resulted from decomposition or destruction of protein compounds during treatment with microwave, on the one hand with increase in the ultrasound time some cavitations bubbles are created which have high collapse and explosion power and the force generated from bubbles explosion will lead to an increase in the cell membrane destruction. With increase in the rotational speed of press, the amount of extraction efficiency decreased a little because of reduction in the amount of pressure applied on seeds. The lowest amount of oil acidity that was measured on the basis of Oleic Acid was obtained in the conditions that no pretreatment was used in oil extraction and the rotational speed of screw press was 34 rpm. With increase in the microwave and ultrasound time, the amount of oils color index will increase. Also with increase in the rotational speed of press, the amount of color index increased too. The reason of increase in the amount of color index with increase in the microwave and ultrasound time and also with the rotational speed of press can be attributed to more release of chromogenic compounds in the extracted oil. All of the experiment variables (microwave and ultrasound time and rotational speed of screw press) didn’t have any influence on the refractive index of oils and its amount were equal to 1.0471 for all of the measured and evaluated samples. With increase in the microwave and ultrasound time, the total phenol of oils was increased at first and decreased then. Also optimization of this process indicated that if the microwave time is 33.71 seconds, the ultrasound time is 28.38 minutes and the rotational speed of screw press is 11 rpm, they will lead to obtain the regarded aims. At last it can be said that applying the microwave-ultrasound pretreatment can be propounded as an appropriate pretreatment in the oil extraction industry.

With increase in the microwave and ultrasound time, the total phenol of oils was increased at first and decreased then. Also optimization of this process indicated that if the microwave time is 33.71 seconds, the ultrasound time is 28.38 minutes and the rotational speed of screw press is 11 rpm, they will lead to obtain the regarded aims. At last it can be said that applying the microwave-ultrasound pretreatment can be propounded as an appropriate pretreatment in the oil extraction industry.
With increase in the microwave and ultrasound time, the total phenol of oils was increased at first and decreased then. Also optimization of this process indicated that if the microwave time is 33.71 seconds, the ultrasound time is 28.38 minutes and the rotational speed of screw press is 11 rpm, they will lead to obtain the regarded aims. At last it can be said that applying the microwave-ultrasound pretreatment can be propounded as an appropriate pretreatment in the oil extraction industry.With increase in the microwave and ultrasound time, the total phenol of oils was increased at first and decreased then. Also optimization of this process indicated that if the microwave time is 33.71 seconds, the ultrasound time is 28.38 minutes and the rotational speed of screw press is 11 rpm, they will lead to obtain the regarded aims. At last it can be said that applying the microwave-ultrasound pretreatment can be propounded as an appropriate pretreatment in the oil extraction industry.

کلیدواژه‌ها [English]

  • sunflower
  • microwave-ultrasound pretreatment
  • phenol compounds
  • physicochemical characteristics
احمدی ک، قلی­زاده ح،  عبادزاده ح ا، حاتمی ف، . فضلی­استبرق م، حسین­پور ر، کاظمیان ا و رفیعی م، 1395. آمارنامه کشاورزی سال زراعی 94-1393. وزارت جهاد کشاورزی، معاونت برنامه­ریزی و اقتصادی، مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات. تهران. 89 ص.
آلیاری ه و شکاری ف، 1379. دانه­های روغنی، زراعت و فیزیولوژی. انتشارات عمیدی تبریز. چاپ اول. 182ص.
بخش آبادی ح، میرزایی ح، قدس ولی ع ر، جعفری س م، ضیایی‌فر ا م و بیگ بابایی ع، 1395. تاثیر سرعت دورانی پرس مارپیچی بر میزان ترکیبات فنلی و خصوصیات فیزیکوشیمیایی روغن سیاه دانه. مهندسی زیست سامانه. دوره پنجم، شماره 3. صفحات 1تا11.
بخش آبادی ح، میرزایی ح، قدس ولی ع ر، جعفری س م و ضیایی‌فر ا م،1397. مدل‌سازی برخی از خصوصیات شیمیایی روغن سیاه‌دانه تحت تاثیر پیش‌تیمار مایکروویو و سرعت دورانی پرس مارپیچی. نشریه پژوهش‌های علوم و صنایع غذایی ایران. دوره چهاردهم، شماره 1. صفحات 17 تا 26.
خواجه‌پور م ر، 1383 . اصول و مبانی زراعت. انتشارات جهاد دانشگاهی صنعتی اصفهان. چاپ دوم. 564 ص.
رئیسی س، اسماعیلی م، هاشمی س م ب، 1396. تاثیر دامنه فراصوت پالسی و دما بر بازده، سنتیک و ترمودینامیک استخراج با حلال روغن هسته انگور (رقم سیاه سردشت). نشریه پژوهش های صنایع غذایی: دوره 27، شماره 2. صفحات 41 تا50.
شیرازی ر، 1396. بهینه‌سازی استخراج روغن از دانه‌های بادام زمینی به کمک پیش‌تیمارهای امواج فراصوت و مایکروویو. پایان نامه کارشناسی  ارشد در رشته مهندسی علوم وصنایع غذایی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد گنبد کاووس. 121 ص.
گرجی ن، گلمکانی م ت، مصباحی غ ر، نیاکوثری م، اسکندری م ه و مزیدی  س، 1395. بررسی ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی روغن دانه نارنج استخراج شده به روش‌های مختلف. فصلنامه علوم و صنایع غذایی. دوره 54، شماره 13. صفحات 121-133.
مالک ف، 1379. چربی­ها و روغن­های خوراکی (ویژگی­ها و فرآوری). انتشارات فرهنگ و قلم تهران، چاپ اول. 464 ص.
Aguilera JM and Stanley DW, 1999. Microstructural principles of food processing and engineering. 2nd ed. Gaithersburg, MD: Aspen Publishers Inc. pp. 325-372.
Anderson D, 1996. A primer on oils processing technology. In Y. H. Hui (Ed) Bailey's industrial oil and fat products. JohnWiley and Sons, Inc., New York. Vol. 4: pp: 10-17.
AOCS. 1993. Official Methods and Recommended Practices of the American Oil Chemists’ Society, AOCS Press, Champaign, IL. 762p.
Azadmard-Damirchi S, Habibi NF, Hesari J, Nemati M and Fathi AB, 2010. Effect of pretreatment with microwaves on oxidative stability and nutraceuticals content of oil from rapeseed. Food Chemistry 121:1211–1215.
Bail S, Stuebiger G, Krist S, Unterweger H and Buchbauer G, 2008. Characterisation of various grape seed oils by volatile compounds, triacylglycerol composition, total phenols and antioxidant capacity. Food Chemistry 108, 1122–1132.
Bakhshabadi H, Mirzaei HO, Ghodsvali A, Jafari SM, Ziaiifar AM and Farzaneh V, 2017. The effect of microwave pretreatment on some hysicochemical properties and bioactivity of Black cumin cumin seeds’ oil. Industrial Crops and Products 97: 1–9.
Bargale PC, 1997. Mechanical oil expression from selected oilseeds under uniaxial compression. PhD Thesis, Department of Agriculture and Bioresource Engineering, University of Saskatchewan, Saskatoon. Canada.
Beejmohun V, Fliniaux O, Grand E, Lamblin F, Bensaddek L, Christen P, Kovensky J, Fliniaux MA and Mesnard F, 2007. Microwave-assisted Extraction of the Main Phenolic Compounds in Flaxseed. Phytochemical Analysis 18: 275–282.
Bruhn CM, 1995. Consumer attitudes and market response to irradiated food. Journal of Food Protection 58:175-181.
Bulter FC and King, LD, 1990. Sustainable agriculture in temperate zones.New York. JohnWiley and sons. U.S.A, 487p.
Ghavami M, Gharachorloo M and Ezatpanah H, 2003. Effect of frying on the oil quality properties used in the industry potato chips. Journal of Agricultural and Science 9(1): 1-15.
Jalili F, Jafari SM, Emam-Djomeh Z, Malekjani N and Farzaneh V, 2017. Optimization of Ultrasound-Assisted Extraction of Oil from Canola Seeds with the Use of Response Surface Methodology. Food analytical methods 11 (2): 598-612
Jiao J, Li ZG, Gai QY, Li XG, Wei FU, FuYJ and Ma W, 2014. Microwave-assisted aqueous enzymatic extraction of oil from pumpkin seeds and evaluation of its physicochemical properties, fatty acid compositions and antioxidant activities. Food Chemistry 147: 17-24.
Jiménez A, Beltrán G, and Uceda M, 2007. High-power ultrasound in olive paste pretreatment. Effect on process yield and virgin olive oil characteristics. Ultrasonics Sonochemistry 14 (6): 725-731.
Kazi BR, Oad FC, Jamro GH, Jamali LA and Oad NL, 2002. Effect of water stress on the growth, yield and oil content of sunflower. Pakistan Journal of Applied Sciences. 2(5):550-552.
Kittiphoom S and Sutasinee S, 2015.  Effect of microwaves pretreatments on extraction yield and quality of mango seed kernel oil. International Food Research Journal 22(3): 960-964.
Krishnan VCA, Kuriakose S and Rawson A, 2015. Ultrasound Assisted Extraction of Oil from Rice Bran: A Response Surface Methodology Approach. Journal of Food Process and Technology 6(6): doi:10.4172/2157-7110.1000454
Lee YC, Oh SW, Chang J and Kim IH, 2004. Chemical composition and oxidative stability of safflower oil prepared from safflower seed roasted with different temperatures. Food Chemistry 84: 1–6.
Lou Z, Wang H, Zhang M and Wang Z, 2010. Improved extraction of oil from chickpea under ultrasound in a dynamic system. Journal of Food Engineering 98: 13-18.
Luque-Garcia JL and Luque de Castro M D, 2003. Ultrasound: a powerful tool for leaching. Trends in Analytical Chemistry 22 (1): 41-47.
Mandal V, Mohan Y and Hemalatha S, 2007. Microwave Assisted Extraction – An Innovative & Promising Extraction Tool for Medicinal Plant Research. Pharmacognosy Reviews 1: 8-14.
Megahad MG, 2001. Microwave Roasting of Peanuts: Effects on Oil Characteristics and Composition. Nahrung. 45: 255–257.
Mohamed HMA and Awatif II, 1998. The use of sesame oil unsaponifiable matter as a natural antioxidant. Food Chemistry 62:269-276.
Momeny E, Rahmati S and Ramli N, 2012.  Effect of Microwave Pretreatment on the Oil Yield of Mango Seeds for the Synthesis of a Cocoa Butter Substitute. Journal of Food Processing and Technology 3(7): 1-7.
Moschner CR and Biskupek-Korell B, 2006. Estimating the content of free fatty acids in high-oleic sunflower seeds by near-infrared spectroscopy. European Journal Lipid Science and Technology 108: 606-613.
Muanda FN, Soulimani R, Diop B and Dicko A, 2011. Study on chemical composition and biological activities of essential oil and extracts from Stevia rebaudiana Bertoni leaves. LWT- Food Science and Technology 44: 1865-1872.
Murkovic M, Hillebrand A, Draxl S, Winkler J and Pfanhauser W, 1999. Distributionof fatty acids and vitamin E content in pumpkin seeds (Cucurbita pepo L.) in breeding lines. Acta Horticulturae  492:47-55.
Nde BD, Boldor D and Astete C, 2015. Optimization of microwave assisted extraction parameters of neem (Azadirachta indica A. Juss) oil using the Doehlert’s experimental design. Industrial Crops and Products  65: 233–240.
Pinelo M, Fabbro PD, Manzocco L, Nunez MJ and Nicoli MC, 2005. Optimization of continuous extraction from Vitisvinifera by products. Food Chemistry 92: 109-117.
Proestos C and Komaitis M, 2008. Application of microwave-assisted extraction to the fast extraction of plant phenolic compounds.Lebensm.Wiss.u.Technology  41: 652–659.
Povey MJW and Mason T Jm, 1998. Ultrasound in food processing. Blackie Academic and Professional: London. Uk.
Rombaut N, Savoire R, Thomasset B, Castello J, Van Hecke E and Lanoisele JL, 2015. Optimization of oil yield and oil total phenolic content during grape seed cold screw pressing. Industrial Crops and Products 3: 26-33.
Singer A, Nogala-Kalucka M and Lampart-Szczap E, 2008. The content and antioxidant activity of phenolic compounds in cold-pressed plants oil. Journal of Food Lipids 15: 137-149.
Uquiche E, Jeréz M and Ort ZJ, 2008. Effect of pretreatment with microwaves on mechanical extractionnyield and quality of vegetable oil from Chilean hazelnuts (Gevuina avellana Mol). Innovative Food Science and Emerging Technologies 9: 495–500.