فعالیت آنتی اکسیدانی اسانس و عصاره‌های گیاه شاه اسپرغم وتاثیر آنها در ثبات اکسیداتیو روغن آفتابگردان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 معاون پژوهشی دانشگاه آزاد فلاورجان

2 گروه بیوشیمی دانشگاه آزاد اسلامی فلاورجان

چکیده

زمینه مطالعاتی: یکی از روشهای جلوگیری از اکسیداسیون روغنها استفاده از آنتی‌اکسیدان‌ها است. استفاده از گیاهان دارویی و ترکیبات موثره آنها به عنوان آنتـی‌اکـسیدانهای طبیعی امروزه مورد توجه محققین قرار گرفته است. شاه اسپرغم متعلق به تیرهAsteraseae است. در این مطالعه به جداسازی ترکیبات موجود در اسانس و عصاره‌های گیاه و تعیین ترکیبات و تاثیر آنها در جلوگیری از اکسیداسیون روغن آفتابگردان پرداخته شده است. روش کار: سرشاخه‌های گلدار جمع‌آوری و خشک گردید. اسانس به روش تقطیر با آب استخراج و عصاره هابا روش خیساندن تهیه شد. سنجش میزان فنل، فلاونوئید و ترپنوئید عصاره‌ها انجام شد. اجزای اسانس با GC-MS تعیین گردید. اثـر عـصاره‌هـا در به تأخیر انداختن فساد اکسیداتیو در روغن آفتـابگردان تـصفیه شـده از طریـق اندازه گیری عدد پراکسید، عدد باربیتوریک اسید و زمان مقاومت به اکسیداسیون نمونه‌ها تعیین شد. نتایج: عصاره متانولی از بیشترین میزان فلاونوئید و فنل کل عصاره کلروفرمی از بیشترین مقدار ترپنوئید برخوردار بود. ترکیبات مهم شناسایی شده در اسانس 1و8-سینول، بتا توجون، سیکلوپنتانول، سیکلوهگزن و بتا بیزابولین بود. در بررسـی خاصـیت آنتی‌اکسیدانی عصاره و اسانس شاه اسپرغم در روغن آفتابگردان، با افزایش غلظت اثر آنتی اکـسیدانی آنهـا بیـشتر شـد. نتایج حاصل از بررسی پایداری اکسایشی روغن حاوی غلظت‌های مختلف عصاره و اسانس نشان داد که غلظت ppm 1000 عصاره متانولی و اسانس با غلظت 800 ppm نسبت به غلظت‌های دیگر و نمونه شاهد در پایداری اکسایشی روغن آفتابگردان مؤثرتر عمل نموده و آنتی‌اکسیدان سنتزی BHT در غلظت 200 ppm نیز تأثیر بیشتری داشتند. نتیجه گیری نهایی: با مقایسه عصارها می توان نتیجه گرفت که متانول بهترین حلال جهت استخراج فنل و فلاونوئید است. از طرفی با توجه به وجود ترکیبات موثر در اسانس این گیاه، می توان از آن بعنوان آنتی اکسیدان استفاده کرد. عصاره متانولی و اسانس با اثر ضد رادیکالی بسیار خوب می توانند جایگزین BHT در روغن آفتابگردان شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Antioxidant activity of essential oil and extracts of Tanacetum balsamita and their effects on sunflower oil oxidative stability

نویسنده [English]

  • akram aghaie 2
2 department of biochemistry, islamic azad university, falavarjan branch
چکیده [English]

Introduction: There are several methods to prevent oxidation of oils, one of which is the use of antioxidants. Antioxidants are substances that reduce, delay, or stop oxidation reactions. The use of medicinal plants and their active ingredients as natural antioxidants are now considered by researchers. Effective ingredients of plants such as the compounds in the extract and essential oils in the food industry are very important. Tanacetum balsamita is belongs toAsteraseae family. According to numerous applications of this plant in the fields of food and pharmaceutical, In this study, the compounds were isolated in essential oil and of water, methanol, hexane and chloroforms extracts of the plant. The type of existing compounds was identified. Their effect on oxidation of sunflower oil was studied.
Materials and methods: The fresh shoots of the plant were collected from west of Isfahan in khordad 1397. Then they were dried in a dark place at room temperature. Essential oil was extracted by water distillation method using Clevenger's apparatus. Water, methanol, hexane and chloroform extracts were prepared by soaking method. The amount of phenol, flavonoids and terpenoid of the extracts were measured by Folin-Sycaltol, aluminum chloride colorimetric and separation in ether methods. The DPPH method was used to evaluate the antioxidant properties of each extract.100 grams of powdered plant in the balloon shed and a ratio of 1 to 5 added water heater was put on. The first 15 minutes of the temperature was set to 150 ° C and then the temperature was adjusted to 50 ° C. It takes 2 hours for the essential oil to form above the sweat. The essential oil was taken twice to obtain the desired amount of essential oil. Essential components were determined by GC-MS.Considering that the antioxidant capacity of the methanolic extract was higher than other extracts and was almost the same as that of the essential oils of the aerial parts.Therefore, they were used as antioxidants to prevent the oxidation of sunflower oil. Methanolic extracts with concentrations of 1000, 500 and 250 ppm were also added with 800 and 600 ppm and BHT antioxidants in two concentrations of 200 and 100 ppm in sunflower oil and 100 grams of refined sunflower oil without addition of extracts or any other combination As an example, the control was considered. The effect of extracts on delaying oxidative degradation in refined sunflower oil was determined by measuring peroxide value, barbituric acid number and oxidation resistance time of samples. The choice of extract used in oil stability was based on the amount of phenolic compounds present. The choice of extract used in oil stability was based on the amount of phenolic compound contents.Result s and discussion: The results showed that methanolic extracts had the highest amount of flavonoid and total phenol (12.98 and 98.38 mg / ml), the chloroform extract had the highest amount of tripnoyid (1320.4 mg / g). Phenol compounds have been extracted with methanol and water solvents better than hexanes and chloroforms. Flavonoids are also extracted by methanol solvent than hexane, chloroform and water. Therefore, flavonoids in this plant are soluble in polar solvents rather than non-polar solvents. The highest percentage of inhibition was associated with methanolic extract with 68.66%. The inhibitory effect of this extract is mostly on non-flavonoids phenolic compounds. The compounds identified in the essential oil were 1, 8 cineole, beta-thujone, cyclopentanol, cyclohexane and the beta bisabolin. Increasing the concentration of extract and essential oil increased the antioxidant effect.During the study period, with increasing concentrations of extract and essential oil, the peroxide value increased.Delay in oxidation and their antioxidant effect.Therefore, the extract used in oil stability was based on the amount of phenolic compounds present.As the concentration of the extract increases, there will be more phenolic compounds. As a result of the increase in the number of hydroxyl groups in the reaction medium, the probability of hydrogen donation to free radicals followed by the inhibitory effect of the extract increases. The results of the study of oil oxidative stability containing different concentrations of extract and essential oil showed that methanolic extract concentration of 1000 ppm and essential oil at 800 ppm concentration compared to other concentrations and control sample was more effective in the oxidative stability of sunflower oil. They had a greater effect Compared to the synthetic antioxidant (BHT) at 200 ppm concentration. The highest oxidation resistance time was observed for samples in which the methanolic extract was used at a concentration of 1000 and an essential oil at a concentration of 800 mg / L. High levels of peroxide value show lower oxidative stability in oil samples. Increasing the concentration of extract and essential oil used to affect the amount of peroxide value, which was decreased by increasing the concentration during the test period. Antioxidants remain active during a certain period of time, and gradually their effect gradually decreases. As a result, increasing the storage time of oil samples under oxidation conditions, the amount of peroxide value increased. All of the antioxidants used in this experiment, had thiobarbituric contents lower than control. 1,8-Cinole and Tujun are more effective in preventing lipid oxidation than other essential oil compounds. Considering that these two substances are the major components of essential oil of the plant, the effect of the essential oil of this plant on the stability of sunflower oil is probably due to the presence of these compounds.Peroxides are the primary product of the oxidation of fats and can be estimated using the peroxide index. High levels of peroxide value show lower oxidative stability in oil samples. In all cases, the peroxide value has increased. The lowest amount was related to oil treatment with 1000 mg / L of methanolic extract, which was statistically different from that of synthetic antioxidant containing 200 mg / L oil and essential oil containing 800 mg / L. With increasing concentrations of extract and essential oil, the oxidation rate has decreased. Conclusion: Therefore, they can be used as a source of natural antioxidants. By comparing the extracts it can be concluded that methanol is the best solvent for the extraction of phenol, flavonoids. On the other hand, the methanolic extract and essential oil of the plant have a high inhibitory effect. Methanol extract and essential oils with Suitable anti-radical effect can be replaced by BHT in sunflower oil.

کلیدواژه‌ها [English]

  • essential oil
  • flavonoids
  • phenol
  • sunflower oil
  • Tanacetum balsamita
Aghae M, Alizadeh M, Saadatian Riahi S and Jangjou K, 2013. Effects of growing stages and drying methods on quality of shahsparam (Tanacetum balsamita). International Journal of Agriculture and Crop Sciences 2: 168-172.
Alezandro MR, Lui MCY, Lajolo FM and Genovese MI, 2011. Commercial spices and industrial ingredients: evaluation of antioxidant capacity and flavonoids content for functional foods development. Ciência e Tecnologia de Alimentos 31: 527–533.
Almasi H, 2015. Comparison of direct addition and using of antioxidant active film containing nettle leaves extract in oxidative stability of soybean oil. Journal of Food Research 26(3): 411-427.
Anwar F, Jamil A, Iqbal S, and Sheikh MA, 2006. Antioxidant activity of various plant extracts under ambient and accelerated storage of sunflower oil. Grasas Aceites Sevilla 57: 189-197.
AOCS, 1993. Official methods and recommended practices of the American oil chemists society, Oil stability index (Cd 12–92). Champaign (IL): AOCS Press.
Ataye Salehi A and Soleimanpoor Tamam N, 2017. Evaluation of antioxidant effect of oregano (Origanum Vulgare) essence on oxidative stability of frying oil. Journal of Food Research 29(3): 1-10.
Ayoughi F, Barzegar M, Sahari M and Naghdi Badi H, 2009. Antioxidant effect of Dill (Anethum graveolens Boiss.) oil in crude soybean oil and comparison with chemical antioxidants. Journal of Medical Plants 2(30): 71-83.
Buta N, Popa N, Roman L, Bordea G, Bordea A, Bordea N, Poiană MA and Traşcă TI, 2013. The antioxidant effect of Melissa officinalis extract regarding the sunflower oil used in food thermal aplications. Journal of Agroalimentary Processes and Technologies 19(2): 276-279.
Chatha SAS, Anwar F, Manzoor M and Bajwa JR, 2006. Evaluation of the antioxidant activity of rice bran extracts using different antioxidant assays. Grasas Aceites Sevilla 57: 328–335.
Chirinos R, Rogez H, Campos D, Pedreschi R and Larondelle Y, 2007. Optimization of extraction conditions of antioxidant phenolic compounds from mashua (Tropaeolum tuberosum Ruiz and Pavon) tubers. Separation and Purification Technology 55(2): 217-225.
Dai J, and Mumper RJ, 2010. Plant phenolics: extraction, analysis and their antioxidant and anticancer properties. Molecules 15: 7313-7322.
Derakhshani Z, Hassani A, Pirzad A, Abdollahi, R and Dalkani M, 2012. Evaluation of phenolic content and antioxidant capacity in some medicinal herbs cultivated in Iran. Botanica Serbica, 36(2): 117-122.
Firestone D, 1994. Official methods and recommended practices of the American Oil Chemist’s Society, 4th Ed, Champaign, IL: AOCS Press.
Frankel EN, 1996. Antioxidant in lipid food and their impact on food quality. Food Chemistry 57: 51-55.
Gunstone DF, 2011. Vegetable oils in food technology: Composition, properties and uses. 2nd edition pp. 125-136. John Wiley and Sons, Chichester.
Hassan pouraghdam MB, Tabatabaie SJ, Nazemiyeh H and Aflatuni A, 2008. Effects of different cincenteration of nutrient solution on vegetative growth and essential oil of costmary (Tanacetum balsamita). Journal of Agricultural Science (University of Tabriz) 18(1):27-38.
Hinneburg I, Damien Dorman HJ, and Hiltunen R, 2006. Antioxidant activities of extracts from selected culinary herbs and spices. Food Chemistry, 97: 122–129.
Jafarian P, Asefi N and Teimori R, 2013. Phenolic compounds content in leaf of different varieties of olive and its effect on stability of rapeseed oil. Journal of Food Research 24(3): 307-314.
Jamshidi M, Ahmadi-Ashtiani H, Rezazadeh S, Fathizad F, Mazandarani M and Khaki A, 2010. Study on phenolics and antioxidant activity of some selected plant of mazandaran province. Journal of Medical Plants 2(34): 177-182.
Kabera j, Semana E, Mussa A and He X, 2014. Plant secondary metabolites: biosynthesis, classification, function and pharmacological properties. Journal of Pharmacy and Pharmacology (2): 377-392.
Malheiro R, Rodrigues N, Manzke G, Bento A, Pereira J A and Casal S, 2013. The use of olive leaves and tea extracts as effective antioxidants against the oxidation of soybean oil under microwave heating. Industrial Crops and Products 44: 37–43.
Mezza GN, Borgarello AV, Grosso NR, Fernandez H, Pramparo MC and Gayol MF, 2017. Antioxidant activity of rosemary essential oil fractions obtained by molecular distillation and their effect on oxidative stability of sunflower oil. Food Chemistry 242, 9-15.
Mortazaei S, Rafieian M, Ansarysamani R, and Shahinfard N, 2013. Comparison of phenolic compounds concentrations and antioxidant activity of eight medicinal plants. Journal of Rafsangan University of Medical Sciences 12(7): 519-530.
Moshafi MH, Mehrabani M and Zolhasab H, 2004. Antibacterial activity studies of Salvia mirzayanii and Salvia atropatana against six standard gram positive and gram negative bacteria. Journal of KermanUniversity of Medical Sciences 11(2): 109-118.
Ortega-Ramirez L, Rodriguez-Garcia I, Leyva JM, Cruz-Valenzuela MR, Silva-Espinoza BA and Gonzalez Aguilar GA, 2014. Potential of medicinal plants as antimicrobial and antioxidant agents in food industry: A Hypothesis. Journal of Food Science 79(2): 129-137.
Raisi M, Ghorbani M, Sadeghi Mahoonak A and Kashaninejad M, 2015. Prediction of almond oxidation stability by determination of conjugated diene and thiobarbituric acid reactive substances. Journal of Food Research 26(4): 589-600.
Rateb M, Gendy A, Hawary S and Shamy A, 2007. Phytochemical and biological investigation of Tanacetum parthenium (L) Cultivated in Egypt. Journal of Medicinal Plants Research 1 (1): 18-26.
Ruberto G, and Baratta MT, 2000. Antioxidant activity of selected essential oil components in two lipid model systems. Food Chemistry 69(2):167-174.
Salmanian SH, Sadeghimahoonak AR, Alami M, and Ghorbani M, 2013. Determination of antiradical and antioxidant activities and flavonoid content in hawthorn fruit (Crataeguse lbursensis).Nutional Nutrition Food Technology Research Institute 8(1): 177-185
Salmanian SH, Sadeghimahoonak AR, Alami M, and Ghorbani M, 2013. Antioxidant activity of hawthorn (Crataegus elbursensis) extract on stability of soybean oil. Journal of Food Research 23(2): 199-209.
Samadloiy HR, Azizi MH, and Barzegar M, 2007. Antioxidative effect of pomegranate seed phenolic components on Soybean Oil. Journal of Agricultural Sciences and Natural Resources 14(4): 193-200.
Saxena M, Saxena J, Nema R, Singh D, and Gupta A, 2013. Phytochemistry of medicinal plants. Journal of Pharmacognosy and Phytochemistry 1(6): 168-182.
Shahbazi S, 2013. Isolation and identification of essential oil compounds, sweet form Lavandula angustifolia. The Application of Chemistry in Environment 3(12): 49- 55.
Shahsavari N, Barzegar M, Sahari M, and Naghdi Badi H, 2008. An investigation on the antioxidant activity of essential oil of Zataria multiflora Boiss. in Soy bean oil. Journal of Medical Plants 4 (28): 56-68.
Sidewell G, Salwin H, Benca M, and Mitchel JA, 1954. The use of thiobarbituric acid as a measure of fat oxidation. Journal of American. Oil Chemical. Society 31: 603 - 6.
Soni,A. and Sosa,SH, 2013. Phytochemical analysis and free radical scavenging potential of herbal and medicinal plant extracts. Journal of Pharmacognosy and Phytochemistry 2(4): 22-29
Suja KP, Abraham JT, Thamizh SN, Jayalekshmy A, and Arumughan C, 2004. Antioxidant efficacy of sesame cake extract in vegetable oil protection. Food Chemistry 84(3): 393-400.
Tahami F and Basiri A, 2012. Evaluation of antioxidant activity of fennel (Foeniculum vulgare) seed extract in sunflower oil. Journal of Food Technology and Nutrition 1(10):71-78.
Taha Nejad M, Barzegar M, Sahari M, and Naghdi Badi H, 2012. Evaluation of antiradical activity of Malva sylvestris extract and its application in oil System. Journal of Medical Plants 2 (42): 86-97.
Turkmen N, Sari F, and Velioglu YS, 2006. Effects of extraction solvents on concentration and antioxidant activity of black and black mate tea polyphenols determined by ferrous tartrate and Foline Ciocalteu methods. Food Chemistry 99:835-841.
Yang Y, Song X, Sui X, Qi B, and Wang Z, 2016. Rosemary extract can be used as a synthetic antioxidant to improve vegetable oil oxidative stability. Industrial Crops and Products 80: 141–147.
Ye F, Liang Q, Li H, and Zhao G, 2015. Solvent effects on phenolic content, composition, and antioxidant activity of extracts from florets of sunflower (Helianthus annuus L.). Industrial Crops and Products 76: 574–581.