دوره و شماره: دوره 30، شماره 2، شهریور 1399 
کاربرد آب‌پنیر بعنوان محیط کشت جهت کشت ریزجلبک دونالیلا سالینا

صفحه 13-28

آرمین نبی‌زاده قولنجی؛ محمود رضازاد باری؛ صابر امیری؛ بهروز آتشبار


تاثیر افزودن لیکوپن بر ویژگی‌های فیزیکی‌شیمیایی و حسی پنیر سفید

صفحه 163-174

بهرام فتحی آچاچلویی؛ فاطمه قنادی اصل؛ کاظم علیرضالو


تاثیر جایگزینی شکر با پودر شیره انگور بر ویژگی‌های کیک فنجانی

صفحه 175-188

حسن موسیوند؛ محمد حجتی؛ حسین جوینده؛ حسن برزگر؛ حسن زکی دیزجی