کاربرد روش‌های هیبریدی (هوای داغ- مایکروویو- مادون قرمز) جهت خشک کردن سیب‌زمینی و مطالعه ویژگی‌های کیفی محصول خشک‌شده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز

2 گروه مهندسی نانوفناوری (نانو الکترونیک)، دانشکده مهندسی فناوری های نوین، دانشگاه تبریز

چکیده

زمینه مطالعاتی: خشک ‌کردن یکی از رایج‌ترین روش‌های موجود برای افزایش مدت زمان ماندگاری موادغذایی به خصوص میوه‌ها و سبزی‌ها است. هدف: با استفاده از خشک کردن، فعالیت آبی موادغذایی کاهش می‌یابد و از فساد میکروبی آن‌ها جلوگیری می‌شود. روش کار: در این پژوهش اثر روش‌های مختلف خشک کردن (هوای داغ ۴۵ درجه سانتی‌گراد و سرعت هوای ۱ متر بر ثانیه، مایکروویو ۵۴۰ وات، مادون قرمز ۶۰۰ وات، هوای داغ ۴۵ درجه سانتی‌گراد- مایکروویو ۵۴۰ وات، هوای داغ ۴۵ درجه سانتی‌گراد- مادون قرمز ۶۰۰ وات و هوای داغ ۴۵ درجه سانتی‌گراد- مایکروویو ۵۴۰ وات- مادون قرمز ۶۰۰ وات) بر خواص کیفی سیب‌زمینی (ضریب انتشار مؤثر رطوبت، بازجذب آب، چروکیدگی، رنگ و انرژی مصرفی) بررسی شدند. نتایج: نتایج نشان داد که بیشترین میزان ضریب انتشار مؤثر رطوبت مربوط به روش‌های ترکیبی هوای داغ- مایکروویو و هوای داغ- مایکروویو- مادون قرمز می‌باشد. همچنین روش هوای داغ- مایکروویو بیشترین میزان بازجذب آب و روش هوای داغ- مایکروویو- مادون قرمز کمترین میزان چروکیدگی را به خود اختصاص داد. از طرفی در بین روش‌های مختلف خشک کردن، سیب‌زمینی‌های خشک‌شده با روش هوای داغ- مادون قرمز رنگ بهتری نسبت به سایر نمونه‌ها داشتند. به طوری که در این روش نسبت به روش‌های دیگر میزان تغییرات رنگ (ΔE) و میزان رنگ سبز تا قرمز (a) در پایین‌ترین مقدار و میزان روشنایی (L) و میزان رنگ آبی تا زرد (b) در بالاترین مقدار قرار داشتند. همچنین  کمترین انرژی مصرفی در بین روش‌های خشک کردن مربوط به مایکروویو ۵۴۰ وات بود. نتیجه‌گیری نهایی: در نهایت بر اساس ویژگی‌های بهینه کیفی به انتخاب نرم افزار Design Expert، مطلوب‌ترین روش خشک کردن سیب‌زمینی، روش هوای داغ ۴۵ درجه سانتی‌گراد- مادون قرمز ۶۰۰ وات انتخاب شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Drying of potato using hybrid method (microwave- infrared- convective hot air) and study on quality attributes of dehydrated products

نویسندگان [English]

  • H Dehghani 1
  • M Khakbaz Heshmati 1
  • J Dehghannia 1
  • H Baghban 2
چکیده [English]

Introduction: Potato is a plant of the family (Solanaceae) and due to its vitamins, minerals, energy and high fiber, it is one of the most important agricultural products. Raw potato starch is indigestive, so thermal processing is necessary to increase its digestibility. Due to the increased unwillingness of consumers to use preservatives in food composition, demand for dried potatoes with improved qualitative characteristics has increased. One of the most important operations in food production is drying which reduces the amount of moisture in the food matrix and inhibits microbial and enzymatic activity. So far different methods have been used for drying. One of the most commonly used methods is hot air drying, which has problems and disadvantages, such as high energy consumption and long drying time. Therefore, to reduce the disadvantages of hot air drying, complementary processes such as microwave or infrared drying are used. Microwave drying makes dry products have a good quality in terms of porosity, water reabsorption capacity and shrinkage. Drying with infrared has advantages such as high drying speed, ease of operation, strong sterilization ability and high-quality dried products. Today, combination methods such as Hot air- Microwave and Hot air- Infrared methods are commonly used for drying of food materials. In the Hot air- Microwave method, the volumetric heat generated by the microwave transfers moisture to the surface of the product, and then the moisture is expelled from the surface by the flow of hot air. Also, in the Hot air- Infrared method, when the product is exposed to infrared, this action increases the molecular vibration in the layers of the inner surfaces and leads to an increase in the speed of moisture movement from inside the product to its surface. Finally, water vapor is formed on the surface of the material, which can be easily removed by convection air flow. The use of hybrid methods greatly improves product quality and greatly reduces energy consumption as well as drying time. The purpose of this research was investigation the effect of different drying methods on the quality characteristics of dried potatoes.
Material and methods: Potatoes (Variety Agria) were purchased from a local market for this research. The potatoes were cut after washing and peeling in the form of square cubes in the sizes of 1.2×1/2×1/2 cm. Prior to the blanching process, in order to prevent moisture reduction and color change, sliced samples were kept in a lid plate. For the next stage, samples were blanched in a water bath with a temperature control sensor. A 500-ml beaker containing water was placed in the water bath. Once it reached 100 °C, the samples were placed inside the beaker and were blanched for 5 min. Finally, the residual water on the samples was moistened using a tissue and the weight was re-measured. Finally, potato cubes were dried in different methods (Hot air 45 °C with air speed of 1 m/s, Microwave 540 W, Infrared 600 W, Hot air 45 °C- Microwave 540 W, Hot air 45 °C- Infrared 600 W and Hot air 45 °C- Microwave 540 W- Infrared 600 W). Qualitative properties of samples, such as moisture content, effective moisture diffusivity coefficient, water reabsorption, shrinkage, color, and energy consumption were evaluated in this study. In this research, statistical analysis of the experiment data was performed as a factorial design based on a completely randomized design with IBM SPSS Statistics 22 software and the evaluation of the optimum method was done using Design Expert 10 software.
Results and discussion: In all methods, moisture ratio constantly reduced. In case of effective moisture diffusivity coefficient, the lowest amount was observed in the hot air method. Since there is a direct correlation between the effective moisture diffusivity coefficient and temperature, and on the other hand, the energy of hot air is lower than irradiation, therefore, effective moisture diffusivity coefficient in this method is lower than other methods. In case of water reabsorption when using microwaves, a significant increase in the rate and amount of this parameter occurs. When hot air, infrared and combinations of these two were used for drying, although rate of shrinkage was low, it was observed that final shrinkage reached the highest value. In these methods, the amount of color change (ΔE) started from zero (control sample) and over time, its amount also increased. The best possible conditions were when the amount of color changes was very low and also the values of (L) and (b) were high and the rate of (a) was low. The smallest amount of color variation was observed in hot air, infrared and hot air-infrared methods. Because in these methods, the process temperature was low compared to the methods used microwave energy, so the intensity of the Millard reaction is also lower, and the color of samples that were dried with these methods, were far better in quality. In terms of energy consumption, the highest amount was related to the methods used hot air. In the methods that used microwave energy for drying, the drying rate and the Effective moisture diffusivity coefficient increased and the process time decreased.When microwave was used for drying, the highest rate of water reabsorption was achieved.The highest amount of shrinkage was observed when the 600 W infrared method was used for drying.
Conclusion: In optimum mode, the best conditions were when the amount of shrinkage, color variations, energy consumption and (a) index were low and the rate of water reabsorption, and the indicators (L) and (b) were high. After optimization (based on the optimal qualitative characteristics,) it was determined that the optimum method between different drying methods was the combination of hot air 45 °C-infrared 600 W.

تقی نژاد الف و رسولی شربیانی و، ۱۳۹۶. تأثیر خشک کردن ترکیبی هوای گرم- فروسرخ و مایکروویو بر برخی از ویژگی‌های کیفی برنج نیم جوش، فصلنامه فناوری‌های نوین غذایی، ۵(۱)، ۳۸-۲۵.
جعفریان س، ۱۳۸۰. تأثیر حرارت دهی مقدماتی سیب‌زمینی و استفاده از برخی هیدروکلوئیدها در کاهش جذب روغن و کیفیت فرنچ فرایز منجمد نیمه سرخ شده، پایان‌نامه کارشناسی ارشد صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان.
حاضر وظیفه الف، نیکبخت ع م و احمدی مقدم پ، ۱۳۹۲. بهینه‌سازی مصرف انرژی در فرایند خشک کردن سیب با استفاده از امواج مایکروویو، علوم مکانیک در ماشین‌های کشاورزی، ۱(۱)، ۲۶-۹.
خاکباز حشمتی م و سیفی مقدم الف، ۱۳۹۶. بررسی تکنیک متناوب مایکروویو- هوای گرم بر خواص کیفی و تغذیه‌ای برگه‌های کیوی خشک‌شده، نشریه پژوهش‌های صنایع غذایی، ۲۷(۱)، ۱۲۶-۱۱۱.
ده بوره ر و اسمعیلی م، ۱۳۸۸. تأثیر فرایند خشک کردن نهایی با مایکروویو و هوای داغ بر پارامترهای خشک کردن انگور خشک‌شده، نشریه پژوهش‌های صنایع غذایی ایران، ۵(۲)، ۱۲۲-۱۰۸.
صالحی ف، کاشانی‌نژاد م، صادقی ماهونک ع ر و ضیائی‌فر ا م، ۱۳۹۴. مدلسازی فرایند خشک کردن قارچ دکمه‌ای توسط سامانه مادون قرمز، فصلنامه فناوری‌های نوین غذایی، ۸، ۴۷-۳۹.
مهریار الف، صادقی م، رضوی س ج و فرقانی الف، ۱۳۹۴. شاخص‌های کیفی خرمای رقم استعمران تحت تأثیر روش‌های مختلف خشک کردن، نشریه تولید و فراوری محصولات زراعی و باغی، ۵(۱۶)، ۳۱۲-۳۰۵.
یعقوبی م، توکلی‌پور ح، الهامی راد ا ح، ضیاء الحق س ح ر و عسگری ب، ۱۳۹۳. مطالعه برخی از پارامترهای کیفی سیب‌زمینی در پاسخ به کاربرد روش‌های خشک کردن، نشریه نوآوری در علوم و فناوری غذایی، ۶(۲)، ۱۱۰-۱۰۳.
یوسفیان س ه، رزداری آ م، سیحون م و کیانی ح، ۱۳۹۵. تعیین شرایط بهینه با روش سطح پاسخ و مقایسه دو روش شبکه عصبی و رگرسیون در خشک کردن سیب‌زمینی پرتودیده با اشعه گاما، فصلنامه علوم و صنایع غذایی، ۱۳(۵۹)، ۹۶-۸۵.
Adak N, Heybeli N and Ertekin C, 2017. Infrared drying of strawberry. Food Chemistry 219: 109-116.
Afzal TM, Abe T and Hikida Y, 1999. Energy and quality aspects during combined FIR-convection drying of barley. Journal Food Engineering 42(4): 177-182.
Aghilinategh N, Rafiee S, Gholikhani A, Hosseinpur S, Omid M, Mohtasebi SS and Maleki N, 2015a. A comparative study of dried apple using hot air, intermittent and continuous microwave: evaluation of kinetic parameters and physicochemical quality attributes. Food Science & Nutrition 3(6): 519–526.
Aghilinategh N, Rafiee S, Hosseinpur S, Omid M and Mohtasebi SS, 2015b. Optimization of intermittent microwave convective drying using response surface methodology. Food Science & Nutrition 3(4): 331-341.
Akpinar K, Bicer Y and Cetinkay F, 2006. Modelling of thin layer drying of parsley leaves in a convective dryer and under open sun. Journal of Food Engineering 3: 308-315.
Aktas M, Sevik S, Amini A and Khanlari A, 2016. Analysis of drying of melon in a solar-heat recovery assisted infrared dryer. Solar Energy 137: 500–515.
Alibas I, 2007. Microwave, air and combined microwave– air-drying parameters pumpkin slice. Journal of Food Science and Technology 8: 1445-1451.
Amiri Chayjan R, Tabatabaei Bahrabad SM and Rahimi SF, 2013. Modeling infrared-convective drying of pistachio nuts under fixed and fluidized bed conditions. Journal of Food Processing and Preservation 38(3): 1224-1233.
Brosnan T and Sun DW, 2002. Inspection and grading of agricultural and food products by computer vision systems. Computers and Electronics in Agriculture 36: 193-213.
Chayjan RA, Kaveh M and Khayati S, 2015. Modeling drying characteristics of hawthorn fruit under microwave convective conditions. Journal of Food Processing and Preservation 39(3): 239-253.
Contreras C, Martín-Esparza M, Chiralt A and Martínez-Navarrete N, 2008. Influence of microwave application on convective drying: Effects on drying kinetics, and optical and mechanical properties of apple and strawberry. Journal of Food Engineering 88: 55-64.
Contreras C, Martın-Esparza ME, Chiralt A and Martınez-Navarrete N, 2012. Influence of microwave application on convective drying: Effects on drying kinetics, and optical and mechanical properties of apple and strawberry. Journal of Food Engineering 88: 55–64.
Dak M and Pareek N, 2014. Effective moisture diffusivity of pomegranate arils under going microwave– vacuum drying. Journal of Food Engineering 122: 117-121.
Dehghannya J, Gorbani R and Ghanbarzadeh B, 2015a. Effect of ultrasound-assisted osmotic dehydration pretreatment on drying kinetics and effective moisture diffusivity of Mirabelle plum. Journal of Food Processing and Preservation 39(6): 2710-2717.
Dehghannya J, Gorbani R and Ghanbarzadeh B, 2015b. Shrinkage of Mirabelle plum during hot air drying as influenced by ultrasound-assisted osmotic dehydration. International Journal of Food Properties 19(5): 1093-1103.
Dehghannya J, Farshad P and Heshmati MK, 2018. Three-stage hybrid osmotic–intermittent microwave–convective drying of apple at low temperature and short time. Drying Technology doi: 10.1080/07373937.2018.1432642.
Doymaz I, 2012. Infrared drying of sweet potato (Ipomoea batatas L.) slices. Journal of Food Science and Technology 49: 760-766.
Doymaz I, Tugrul N and Pala M, 2006. Drying characteristics of dill and parsley leaves. Journal of Food Engineering 3: 559-565.
Esturk O, 2010. Intermittent and Continuous Microwave-Convective Air-Drying Characteristics of Sage (Salvia officinalis) Leaves. Food and Bioprocess Technology 5(5): 1664-1673.
Feng H and Tang J, 1998. Microwave finish drying of diced apples in a spouted bed. Journal of Food Science and Technology 63: 679-683.
Hamanaka DDokan SYasunaga E, Kuroki SUchino T and , 2000. The sterilization effects of infrared ray on the agricultural products spoilage microorganisms. Pp. 9-12. In 2000 ASAE Annual International Meeting, Milwaukee, Wisconsin, USA.
Hatamipour MS and Mowla D, 2002. Shrinkage of carrots during drying in an inert medium fluidized bed. Journal of Food Engineering 55: 247–252.
Hebbar H and Rastogi NK, 2001. Mass transfer during infrared drying of cashew kernel. Journal of Food Engineering 47(1): 1–5.
Kassem AS, Shokr AZ, El-Mahdy AR, Aboukarima AM and Hamed EY, 2011. Comparison of drying characteristics of Thompson seedless grapes using combined microwave oven and hot air drying. Journal of the Saudi Society of Agricultural Sciences 10(1): 33-40.
Khir R, Pan Zh, Salim A, Hartsough BR and Mohamed S, 2011. Moisture diffusivity of rough rice under infrared radiation drying. LWT- Food Science and Technology 44: 1126-1132.
Khraisheh MAM, McMinn WAM and Magee TRA, 2004. Quality and structural changes in starchy foods during microwave and convective drying. Food Research International 37(5): 497-503.
Krishnamurthy K, Khurana HK, Jun S, Irudayaraj J and Demirci A, 2008. Infrared heating in food processing: an overview. Comprehensive Reviews Food Science and Food Safety 7(1): 2-13.
Markowski M, Bondaruk J and Blaszczak W, 2009. Rehydration behavior of vacuum- microwave-dried potato cubes. Drying Technology 27: 296-305.
Maskan M, 2000. Drying, shrinkage and rehydration characteristics of kiwifruits during hot air and microwave drying. Journal of Food Engineering 48: 177-182.
Mertens B and Knorr D, 1992. Developments of nonthermal processes for food preservation. Food Technology 46(5): 124-133.
Mierzwa D and Pawłowski A, 2017. Convective drying of potatoes assisted by microwave and infrared radiation–process kinetics and quality aspects. Journal of Food and Nutrition Research 56(4): 351-361.
Nimmanpipug N, Therdthai N and Dhamvithee P, 2013. Characterisation of osmotically dehydrated papaya with further hot air drying and microwave vacuum drying. Food Science and Technology 48(6): 1193–1200.
Orikasa T, Wu L, Shiina T and Tagawa A, 2008. Drying characteristics of kiwifruit during hot air drying. Journal of Food Engineering 85(2): 303-308.
Ozbek B and Dadali G, 2007. Thin-layer drying characteristics and modelling of mint leaves undergoing microwave treatment. Journal of Food Engineering 4: 541-549.
Ozdemir MB, Aktas M, Sevik S and Khanlari A, 2017. Modeling of a convective-infrared kiwifruit drying process. International Journal of Hydrogen Energy 42(28): 18005-18013.
Pan Z, Shih C, McHugh TH and Hirschberg E, 2008. Study of banana dehydration using sequential infrared radiation heating and freeze-drying. LWT-Food Science and Technology 41: 1944-1951.
Pavon-Melendez G, Hernandez JA, Salgado MA and Garcıa MA, 2002. Dimensionless analysis of the simultaneous heat and mass transfer in food drying. Journal of Food Engineering 51(4): 347-353.
Pedreschi F, 2012. Frying of potatoes: physical, chemical, and microstructural changes. Drying Technology 30: 707-725.
Praveen Kumar DG, Hebbar HU and Ramesh MN, 2006. Suitability of thin layer models for infrared–hot air-drying of onion slices. LWT-Food Science and Technology 39:(6), 700–705.
Sabarez HT, 2015. Modelling of drying processes for food materials. Pp. 95–123 In: Bakalis S, Knoerzer K and Fryer P. (Eds.), Modelling Food Processing Operations. Woodhead Publishing, An Imprint of Elsevier, Elsevier B.V.
Sharma G and Prasad S, 2004. Effective moisture diffusivity of garlic cloves undergoing microwave-convective drying. Journal of Food Engineering 65: 609-617.
Sheridan P and Shilton N, 1999. Application of infra-red radiation to cooking of meat products. Journal of Food Engineering 41: 203-208.
Simal S, Femenia A, Carcel JA and Rosello C, 2005. Mathematical modelling of the drying curves of kiwifruits: influence of the ripening stage. Journal of the Science of Food and Agriculture 85: 425-432.
Wang Z, Sun J, Chen F, Liao X and Hu X, 2007. Mathematical modelling on thin layer microwave drying of apple pomace with and without hot air pre-drying. Journal of Food Engineering 80(2): 536-544.
Wang R, Zhang M and Mujumdar AS, 2010. Effect of osmotic dehydration on microwave freeze-drying characteristics and quality of potato chips. Drying Technology 28(6): 798-806.
Wang R, Zhang M and Mujumdar AS, 2010. Effect of vacuum and microwave freeze drying on microstructure and quality of potato slices. Journal of Food Engineering 101: 131-139.
Wray D and Ramaswamy HS, 2015. Novel concepts in microwave drying of foods. Drying Technology 33(7): 769-783.
Yadollahinia A and Jahangiri M, 2009. Shrinkage of potato slice during drying. Journal of Food Engineering 94: 52-58.
Yam KL and Papadakis SE, 2004. A simple digital imaging method for measuring and analyzing color of food surfaces. Journal of Food Engineering 61: 137-142.
Zehlender GW, Powerlson ML, Jonsson RK and Roman KV, 1994. Advanced in potato pest biology and management. Minnestoa: APS Press.
Zhao D, An K, Ding S, Liu L, Xu Z and Wang Z, 2014. Two-Stage Intermittent Microwave Coupled with Hot-Air Drying of Carrot Slices: Drying Kinetics and Physical Quality. Food and Bioprocess Technology 7: 2308-2318.