اثر فرایند سرخ کردن بر ویژگی‌های اکسیداتیو و حرارتی فرمولاسیون بهینه روغن کنجد و هسته انگور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تبریز

2 هیات علمی دانشگاه تبریز

3 دانشگاه آزاد تبریز

چکیده

استفاده از روغن هسته انگور در رژیم غذایی با توجه به غنی بودن آن از اسیدهای چرب ضروری و ترکیبات آنتی‌آکسیدانی همچون توکوفرول‌ها و پلی‌فنول‌ها می‌تواند نقش مؤثری در سلامتی مصرف‌کننده داشته باشد. با این حال پایداری اکسیداتیو این روغن نسبتاً پایین بوده و مخلوط کردن آن با روغن‌های پایدارتر از جمله روغن کنجد می‌تواند روشی مناسب جهت بهبود پایداری اکسیداتیو آن باشد. طی حرارت دهی تغییرات فیزیکی و شیمیایی مختلفی در روغن رخ می‌دهد که بر کیفیت روغن تأثیر گذار است. در این پژوهش، پایداری حرارتی مخلوط روغن کنجد (75 %) و روغن هسته انگور (25 %) طی 90 دقیقه فرآیند سرخ‌ کردن در دمای C°180 مورد بررسی قرار گرفت. طی فرآیند سرخ‌کردن، در فواصل زمانی 30 دقیقه شاخص‌های اصلی کیفی روغن شامل عدد اسیدی، مقدار پراکسید، اندیس پارا آنیسیدین، ترکیبات فنولی و درصد ترکیبات قطبی مورد سنجش قرار گرفتند. نتایج آزمون‌های اختصاصی روغن‌های سرخ‌کردنی نشان داد که با افزایش زمان فرآیند سرخ‌کردن، میزان عدد اسیدی، اندیس پارا آنیسیدین و درصد ترکیبات قطبی افزایش پیدا کردند ولی مقدار پراکسید تنها تا 60 دقیقه اول فرآیند افزایش یافت و پس از آن کاهش یافت. با افزایش زمان حرارت دهی مقدار ترکیبات فنولی کاهش یافت. مقایسه مقادیر بدست‌آمده برای فاکتورهای مختلف مخلوط روغن‌های کنجد و هسته انگور با حدود مجاز استاندارد ملی ایران نشان داد که پارامترهای عدد اسیدی و پرکسید بیش از حدود مجاز استاندارد ملی ایران بود، ولی مقدار ترکیبات قطبی در محدوده مجاز استاندارد ملی ایران قرار داشت. مخلوط روغن‌های کنجد و هسته انگور برای حرارت‌دهی طولانی مدت و سرخ کردن مناسب نمی‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of frying process on the oxidative and thermal properties of sesame and grape seed oil optimized formulation

نویسندگان [English]

  • Maryam Khakbaz Heshmati 1
  • akram pezeshky 2
  • Naser Naseri 3
  • Maryam Jafarzadeh Moghaddam 1
2 دانشگاه تبریز
3 تبریز
چکیده [English]

Using grape seed oil in the diet due to its richness of essential fatty acids and antioxidant compounds such as tocopherols and polyphenols can play an important role in the health of consumers. However, the oxidative stability of this oil is relatively low and mixing it with more stable oils such as sesame oil can be a good way to improve its oxidative stability. When the oil heated, various physical and chemical changes occur that affects the quality of the oil. In this research, the thermal stability of the mixture of sesame oil (75%) and grape seed oil (25%) was investigated for 90 minutes of frying process at 180°C. During the frying process, at 30 minutes intervals, the main oil qualitative indicators including acid number, peroxide value, p-anisidine value, phenolic compounds, and polar components were measured. The results of specific tests of frying oils showed that, with increasing frying time, the acid number, p-anisidine value, and polar components were increased but peroxide value increased only for the first 60 minutes of the process and then decreased. Comparison of the obtained values for different factors of sesame and grape seed oil with the national Iranian standard limits showed that the parameters of acid number and peroxide value were more than the national standard of Iran, but the content of polar compounds was within the permissible national standard of Iran. Sesame and grape seed oil is not suitable for long term heating and frying.
Using grape seed oil in the diet due to its richness of essential fatty acids and antioxidant compounds such as tocopherols and polyphenols can play an important role in the health of consumers. However, the oxidative stability of this oil is relatively low and mixing it with more stable oils such as sesame oil can be a good way to improve its oxidative stability. When the oil heated, various physical and chemical changes occur that affects the quality of the oil. In this research, the thermal stability of the mixture of sesame oil (75% w/w) and grape seed oil (25% w/w) was investigated for 90 minutes of frying process at 180°C. During the frying process, at 30 minutes intervals, the main oil qualitative indicators including acid number, peroxide value, p-anisidine value, phenolic compounds, and polar components were measured. The results of specific tests of frying oils showed that, with increasing frying time, the acid number, p-anisidine value, and polar components were increased but peroxide value increased only for the first 60 minutes of the process and then decreased. Comparison of the obtained values for different factors of sesame and grape seed oil with the national Iranian standard limits showed that the parameters of acid number and peroxide value were more than the national standard of Iran, but the content of polar compounds was within the permissible national standard of Iran. As final result, combination of 75% sesame and 25% grape seed oil is not suitable for long term heating and frying.
Using grape seed oil in the diet due to its richness of essential fatty acids and antioxidant compounds such as tocopherols and polyphenols can play an important role in the health of consumers. However, the oxidative stability of this oil is relatively low and mixing it with more stable oils such as sesame oil can be a good way to improve its oxidative stability. When the oil heated, various physical and chemical changes occur that affects the quality of the oil. In this research, the thermal stability of the mixture of sesame oil (75% w/w) and grape seed oil (25% w/w) was investigated for 90 minutes of frying process at 180°C. During the frying process, at 30 minutes intervals, the main oil qualitative indicators including acid number, peroxide value, p-anisidine value, phenolic compounds, and polar components were measured. The results of specific tests of frying oils showed that, with increasing frying time, the acid number, p-anisidine value, and polar components were increased but peroxide value increased only for the first 60 minutes of the process and then decreased. Comparison of the obtained values for different factors of sesame and grape seed oil with the national Iranian standard limits showed that the parameters of acid number and peroxide value were more than the national standard of Iran, but the content of polar compounds was within the permissible national standard of Iran. As final result, combination of 75% sesame and 25% grape seed oil is not suitable for long term heating and frying.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Grape seed oil
  • Oil quality indicators
  • Sesame oil
  • Thermal stability
خاکباز حشمتی م، باستانی ع، پزشکی ا و جعفرزاده مقدم م، 1398. ارزیابی پروفایل اسید چرب، ویژگی‌های فیزیکی‌شیمیایی و آنتی‌اکسیدانی ترکیب روغن‌های هسته‌ی انگور و کنجد، نشریه پژوهش‌های صنایع غذایی، 29(1)، 210-195.
رهنمون پ، آزاد مرد ص، پیغمبردوست س ه، حصاری ج، نعمتی م و زنوزی ع، 1393. ارزیابی تاثیر سرخ‌کردن بر برخی خواص کیفی روغن هسته انگور، فصلنامه علوم و صنایع غذایی، 45، 33-25.
موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، 1376. روش اندازه‌گیری و تهیه متیل استرهای اسیدهای چرب، استاندارد ملی ایران، شماره 4090.
موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، 1379. روش اندازه‌گیری عدد یدی به روش هانسون در روغن‌ها و چربی‌های خوراکی، استاندارد ملی ایران، 4886.
موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، 1387. روغن ها و چربی های گیاهی و حیوانی اندازه گیری مقدار پراکسید به روش یدومتری-تعیین نقطه پایانی به طریق چشمی، استاندارد ملی ایران، 4179.
موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، 1394. روغن هاو چربی‌های خوراکی - روغن سرخ‌کردنی -ویژگیها و روش‌های آزمون، استاندارد ملی ایران، 4152.
Casal S, Malheiro R, Sendas A, Oliveira B P and Pereira J A, 2010. Olive oil stability under deep-frying conditions. Journal of Food and Chemical Toxicology 48(10): 2972-2979.
Alimentarius C, 2001. Codex standard for named vegetable oils, CODEX STAN 210-1999. Codex Alimentarius 8: 11-25.
Bansal G, Zhou W, Barlow P J, Lo H L and Neo F L, 2010. Performance of palm olein in repeated deep frying and controlled heating processes. Journal of Food Chemistry 121(2): 338-347.
Besbes S, Blecker C, Deroanne C, Drira N E and Attia H, 2004. Date seeds: chemical composition and characteristic profiles of the lipid fraction. Journal of Food Chemistry 84(4): 577-584.
Farhoosh R and Moosavi S M R, 2010. Evaluating the performance of peroxide and conjugated diene values in monitoring quality of used frying oils. Journal of Agricultural Science and Technology 11: 173-179.
Frega N, Mozzon M and Lercker G, 1999. Effects of free fatty acids on oxidative stability of vegetable oil. Journal of the American Oil Chemists' Society 76(3): 325-329.
Romano R, Giordano A, Vitiello S, Grottaglie L L and Musso S S, 2012. Comparison of the Frying Performance of Olive Oil and Palm Superolein. Journal of Food Science 77 (5): C519-C531.
Schulte E, 2004. Economical micromethod for determination of polar components in frying fats. Journal of European Journal of Lipid Science and Technology 106(11): 772-776.
Velioglu Y S, Mazza G, Gao L and Oomah B D, 1998. Antioxidant activity and total phenolics in selected fruits, vegetables, and grain products. Journal of agricultural and food chemistry 46(10): 4113-4117.