تاثیر آغازگرهای تولید کننده اگزوپلی¬ساکارید بر روی پروتئولیز و لیپولیز پنیر سفید فراپالایشی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

The effect of exopolysaccharid –producing starters on the proteolysis and lipolysis of the ultrafiltered white cheese