دوره و شماره: دوره 23، شماره 2، مرداد 1392، صفحه 143-292