تاثیر کفیران بر ویژگی¬های فیزیکی-شیمیایی گندم و آرد و خواص رئولوژیکی خمیر

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Effect of Kefiran on physicochemical characteristics of wheat and flour and rheological properties of dough